دکتر زهرا خزاعی

استادیار

خلاصه

استاد یار رشته زبان و ادبیات انگلیسی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322366

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم مالزی

دکترا زبان و ادبیات انگلیسی (پایان نامه: RESISTING GENDER AND CLASS OPPRESSION IN CARYL CHURCHILL'S SELECTED PLAYS: A FEMINIST STUDY) , از 1388 تا 1392

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. Zahra Khozaei Ravari Kok Eng Tan, A qualitative investigation of strategies and experiences of non-native students writing master’s theses

Journal of Applied Research in Higher Education, 16, 2019

2. zahra khozaei Ravari Ehsan Bahadori far, A Postmodernist Comparative Study: Haruki Murakami and Bijan Najdi

LITERARY QUEST, 2, 8, 18, 2016

3. Fatemeh Khozaei Ravari Sivabala Naidu Zahra Khozaei Ravari Nor Aini Salleh, An exploratory study of factors that affect the research progress of international PhD students from the Middle East (

Education and Training, 57, 4, 12, 2015

4. zahra khozaei Ravari siva bala Naidu, TRACES OF POSTMODERNISM IN CARYL CHURCHILL'S EARLY PLAYS

Journal of Language and Literature, 6, 4, 7, 2015

5. Zahra Khozaei Ravari, Investigating Voice and Agency in Caryl Churchill’s Selected Plays”

Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 4, 2015

6. Zahra Khozaei Ravari Sivabala Naidu, Top Girls: Implications of Predominance, Wealth, and Reputation of Women

CANADIAN SOCIAL SCIENCE, 7, 1, 24, 2011

7. Zahra Khozaei Ravari Sivabala Naidu, Impressive Female Figures in Three Selected Plays of Caryl Churchill

MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2, 1, 23, 2011

8. Zahra Khozaei Ravari, Vinegar Tom: Women’s Oppression through Patriarchal- Capitalist Dominations

Review of European Studies, 2, 2, 11, 2010

9. Zahra Khozaei Ravari, Cloud Nine, As Butler Likes it

Studies in Literature and Language, 1, 7, 12, 2010

10. زهرا خزاعی راوری, شخصیت شناسی و مضمون شناسی در داستان « امیرارسلان نامدار » و نمایشنامه « اسکریکر »

مطالعات ادبیات تطبیقی, 43, 9-30, 1396

مقاله های کنفرانس

1. Zahra Khozaei Ravari, Vinegar Tom: Women’s Oppression through patriarchal- capitalist dominations

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTICS, LITERATURE & CULTURE ICLLIC, Eastin Hotel, Penang, Malaysia, 12, 2010

2. Zahra Khozaei Ravari, An Interactive Process in Teaching Social Construction of Gender to EL (English literature) Students

Borneo International Conference on Language and Literature, The Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak, Malaysia, 10, 2010

3. Zahra Khozaei Ravari, The Process of Oppression in Vinegar Tom, Cloud Nine, and Top Girls: Exploring Social Concepts in Caryl Churchill’s Selected Plays

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHILOLOGY, LITERATURES AND LINGUISTICS, ATHENS, GREECE, 2010

4. Zahra Khozaei Ravari, Sweet Pleasure of Deconstruction Practice: Teaching the Students How to Apply Deconstruction Techniques on Literary Works

1st INTERNATIONAL COLT CONFERENCE, Royal Hotel, Butterworth, Malaysia, 12, 2009

5. Zahra Khozaei Ravari, Gender Politics and Deconstruction of Patriarchy in Caryl Churchill’s Selected Plays

SoLLs.INTEC.09 INTERNATIONAL CONFERENCE, Palm Garden Hotel IOI Resort, Putrajaya, 14, 2009

6. Zahra Khozaei Ravari, How to encourage Iranian EL Students to learn poetry

UPALS ICL 2009- An International Conference on Languages, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) PULAU PINANG, Academy of Language Studies, 12, 2009

7. Zahra Khozaei Ravari, TEACHING DRAMA BASED ON STUDENT’S PARTICIPATION

THIRD INTERNATIONAL LANGUAGE LEARNING CONFERENCE (3RD ILLC), Universiti Sains Malaysia, Pusat Bahasa Dan Terjemahan, 12, 2008

8. Zahra Khozaei Ravari Fatemeh Khozaei Ravari, APPLYING THE SWOT ANALYSIS ON RESEARCH TOPIC SELECTION

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON POSTGRADUATE EDUCATION, Gurney Hotel, Penang, Malaysia, 12, 2008

9. Zahra Khozaei Ravari Shayan Ramezani, Traces of Postcolonialism in W.B Yeats' An Irish Airman Forsees His Death

2nd National Conference on English Language Studies: Applied Linguistic Perspectives on EFL, Shahid Madani University, Tabriz, 633-639, 1397

10. Zahra Khozaei Ravari Sobhan Ghodratabadi Maryam Anbari, Narratological concepts of drama in Oedipus the King

1st National Conference on Fundamental Researches in Language and Literature Studies, Tehran, 1397

11. زهرا خزاعی راوری, Genette’s Narratology in Faulkner’s “A Rose for Emily “and Joyce’s “The Dead”

روایت در انواع ادبی, دانشگاه کردستان، سنندج، ایران, 1396

12. زهرا خزاعی راوری, شالوده شکنی درکارتون های پری دریایی کوچولو و دلیر ( نقد کاربردی)

سومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه, دانشگاه فردوسی مشهد, 1396

13. زهرا خزاعی راوری, شباهتها و تفاوتها در حماسه ادیسه و رمانس امیر ارسلان نامدار

پنجمین همایش ملی نقد ادبی, دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, 1395

مهارت ها

 ICDL

 Internet

دروس

دروس ترم جاری

 داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی (کارشناسی)

 ادبیات انگلیسی 1 (کارشناسی)

 ادبیات قرن بیستم آمریکا (کارشناسی ارشد)

 ادبیات جهان (کارشناسی)

 رمان 1 (کارشناسی)

 زبان خارجه گروه 25 (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 زبان خارجه (کارشناسی)

 ادبیات جهان (کارشناسی)

 نمونه های نثر (کارشناسی)

 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 (کارشناسی)

 ادبیات تطبیقی (کارشناسی)

 نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد)

 رمان 1 (کارشناسی)

 اصول و روش تحقیق (کارشناسی)

 زبان خارجه گروه 5 (کارشناسی)

 رمان 2 (کارشناسی)

 نمونه های شعر (کارشناسی)

 زبان خارجه گروه 15 (کارشناسی)

 سيري درتاريخ ادبيات ۳ (کارشناسی)

 بيان شفاهي داستان (کارشناسی)

 خواندن متون مطبوعاتي (کارشناسی)

 ادبيات انگليسي ۱ (کارشناسی)

 نامه نگاری (کارشناسی)

 داستان کوتاه (کارشناسی)

 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 (کارشناسی)

 متون برگذیده نثر ادبی (کارشناسی)

 بررسی ادبیات معاصر ایران (کارشناسی)

 ادبیات رنسانس (کارشناسی ارشد)

 ادبیات قرن هجدهم (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی

- شنبه 09:30 تا 11:30

 ادبیات انگلیسی 1

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 ادبیات جهان

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 زبان خارجه گروه 25

- دوشنبه 07:30 تا 09:30

 رمان 1

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 زبان خارجه گروه 25

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 ادبیات قرن بیستم آمریکا

- چهارشنبه 13:30 تا 15:30