دکتر زهرا گركاني نژاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

z_garkani@uk.ac.ir

 آدرس

دانشگاه شهید باهنر - دانشکده علوم - بخش شیمی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی شریف

دکترا شیمی تجزیه ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ,

 دانشگاه شیراز

کارشناسی شیمی محض ,

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برگزیده دانشگاه ولی عصر

سال 2010

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم-دانشگاه ولی عصر

سال 2009

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم- دانشگاه ولی عصر

سال 2007

 طرح پژوهشی برگزیده دانشکده علوم- دانشگاه ولی عصر

سال 2007

 معلم برگزیده گروه شیمی-دانشگاه ولی عصر

سال 2007

 پژوهشگر برتر گروه شیمی- دانشگاه ولی عصر

سال 2007

علاقمندی ها

 Chemometrics

 QSAR/QSPR studies

 Chemoinformatics

 Bioinformatics

 Pharmacoinformatics

 Multivariate Calibration

 Computational Drug Design

طرح های تحقیقاتی

 investigation of the effect of different stractural, physicochemical and electronic parameters on stability constant of alkaline metal complexes

از 2009 تا 2010

 QSAR study of a divere set of organic compounds using genetic algorithm, multiple linear regression and artificial neural network methods

از 2006 تا 2007

 Simulation of Mass spectra of ketones using artificial neural networks

از 2005 تا 2006

 Study of retention behavior of aliphatic and aromatic compounds in reversed phase liquid chromatography using self-training artificial neural networks

از 2002 تا 2004

انتشارات

مقاله های مجله

1. Maryam Tadayon and Zahra Garkani-Nejad, In silico study combining QSAR, docking and molecular dynamics simulation on 2,4-disubstituted pyridopyrimidine derivatives

JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION, 167–174, 2019

2. Hossein Safarizadeh, Zahra Garkani-Nejad, Molecular docking, molecular dynamics simulations and QSAR studies on some of 2-arylethenylquinoline derivatives for inhibition of Alzheimer's amyloid-beta aggregation: Insight into mechanism of interactions and parameters for design of new inhibitors

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2019

3. Hossein Safarizadeh, Zahra Garkani-Nejad, Investigation of MI-2 analogues as MALT1 inhibitors to treat of diffuse large B-Cell lymphoma through combined molecular dynamics simulation, molecular docking and QSAR techniques and design of new inhibitors

Journal of Molecular Structure, 2019

4. Maryam Tadayon, Zahra Garkani-Nejad, Quantitative structure-activity relationship study using genetic algorithm-enhanced replacement method combined with molecular docking studies of isatin derivatives as inhibitors of human transglutaminase 2

JOURNAL OF THE CHINESE CHMICAL SOCIETY, 2018

5. Maryam Tadayon, Zahra Garkani-Nejad, Computational modeling and study of the anti-cancer activity of novel NSAID 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazide and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxy carbamoylcarbazide derivatives using molecular docking and molecular dynamics simulations

Structural Chemistry, 2018

6. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, Quantitative study of 13C chemical shifts of β-naphthalenes using 2D image approach and density functional theory computation

Iranian Journal of Analytical Chemistry, 2016

7. H. Barfeii, Z. Garkani-Nejad, A Comparative QSRR Study on Enantioseparation of Ethanol Ester Enantiomers in HPLC Using Multivariate Image Analysis, Quantum Mechanical and Structural

JOURNAL OF THE CHINESE CHMICAL SOCIETY, 2016

8. Z. Garkani-Nejad, A.Ghanbari, Application of Support Vector Machine in QSAR Study of triazolyl thiophenes as cyclin dependent kinase-5 inhibitors for their anti-alzheimer activity

Indian Journal of Chemical Technology, 2016

9. E. Khaji, M. Karami, Z. Garkani-Nejad, 3D protein structure prediction using Imperialist Competitive algorithm and half sphere exposure prediction

Jounal of Theoretical Biology, 2016

10. Z. Garkani-Nejad, M. Shahhosseini, Prediction of the anti-cancer activity of spiro derivatives of parthenin based on molecular modeling methods and docking

Medicinal Chemistry Research, 2014

11. Z. Garkani-Nejad, F. Salehfard, APPLICATION OF MULTIVARIATE IMAGE ANALYSIS - QUANTITATIVE STRUCTURE TOXICITY RELATIONSHIP STUDY FOR MODELING THE TOXICITY OF PHENOL DERIVATIVES

J. Chil. Chem. Soc., 2013

12. Z. Garkani-Nejad, B. Ahmadi-Roudi, Investigating the role of weight update functions in developing

Canadian Journal of Chemistry, 2013

13. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, Prediction of antihypertensive activity of pyridazinone derivatives through multivariate image analysis applied to QSAR

Medicinal Chemistry Research, 2013

14. Z. Garkani-Nejad, M. Ahmadvand, Application of multivariate image analysis in modeling 13C-NMR chemical shifts of mono substituted pyridines

Magnetic Resonance in Chemistry, 2012

15. Z. Garkani-Nejad, M. Ahmadvand, Simultaneous estimation of stability constants of Mg, Ba, Ca, and Sr complexes using a small subset of molecular descriptors

Journal of Coordination Chemistry, 2011

16. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, Modeling of 13C chemical shifts of Benzene derivatives using RC-PC-ANN method: A comparative study between original molecular descriptors and multivariate image analysis

Canadian Journal of Chemistry, 2011

17. Z. Garkani-Nejad, M. Ahmadvand, Investigation of linear and nonlinear chemometrics methods in modeling of retention time of phenol derivatives based on molecular descriptors

Separation Science and Technology, 2011

18. Z. Garkani-Nejad, M. Ahmadvand, Comparative QSRR modeling of nitrobenzene derivatives based on original molecular descriptors and multivariate image analysis (MIA) descriptors

Chromatographia, 2011

19. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, Application of multivariate image analysis in QSPR study of 13C chemical shifts of naphthalene derivatives: A comparative study

Talanta, 2010

20. Z. Garkani-Nejad, H. Rashidi-Nodeh, Comparison of conventional artificial neural network and wavelet neural network in modeling the half-wave potential of aldehydes and ketones

Electro Chimica Acta, 2010

21. Z. Garkani-Nejad, B. Ahmadi-Roudi, Modeling the antileishmanial activity screening of 5-nitro-2-heterocyclic Benzylidene Hydrazides using different chemometrics methods

European Journal of Medicinal Chemistry, 2010

22. Z. Garkani-Nejad, Quantitative - structure retention relationship study of some phenol derivatives in gas chromatography

Journal of Chromatographic Science, 2010

23. Z. Garkani-Nejad, S. A. Seyedbagheri, Prediction of Electrophoretic Mobilities of Organic Acids Using Artificial Neural Networks with Three Different Training Functions

Chromatographia, 2010

24. Z. Garkani-Nejad, N. Jalili-Jahani, Modeling the Activity of 2-phenylnaphthalene Inhibitors Using Self trainingArtificial Neural Networks

Central european journal of chemistry, 2010

25. Z. Garkani-Nejad, F. Saneie, QSAR STUDY OF BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES INHIBITION ON ESCHERICHIA COLI METHIONINE AMINOPEPTIDASE

Bull. Chem. Soc. Ethiopia, 2010

26. Z. Garkani-Nejad, Use of self-training artificial neural networks in QSRR study of a diverse set of organic compounds

Chromatographia, 2009

27. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, A. Kyani, Quantitative structure retention relationships study of variety of compounds in reversed-phase liquid chromatography, A PLS-MLR-STANN approach

QSAR & Combinatorial Science, 2008

28. Z. Garkani-Nejad, K. Varmuza, M. Jalali-Heravi, ....., Prediction of gas chromatographic retention indices of a diverse set of toxicologically relevant compounds

Journal of chromatography A, 2004

29. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, Prediction of electrophoretic mobility of alkyl- and alkenyl Pyridines in capillary electrophoresis

Journal of chromatography A, 2002

30. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, Prediction of relative response factors for flame ionization and photoionization detection

Journal of chromatography A, 2002

31. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, Use of self-training artificial neural networks in modeling relative retention times of different compounds

Journal of chromatography A, 2002

32. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, Prediction of electrophoretic mobility of sulfonamides in capillary electrophoresis

Journal of chromatography A, 2001

33. M. Jalali-Heravi, Z. Garkani-Nejad, Prediction of gas chromatographic retention indices of some benzene derivatives

Journal of chromatography, 1993

مقاله های کنفرانس

1. Afsaneh Mousapour, Zahra Garkani-Nejad, Molecular docking and QSAR studies on a novel series of 1-aryl-3,4-substituted-1H-pyrazol-5-ol derivatives as anti-prostate cancer drugs

2nd middle ist 7th Iranian conference, Kerman University of Medical Sciences, 2017

2. Maryam Tadayon, Zahra Garkani-nejad, Quantitative structure activity relationship using genetic algorithm - enhancement replacement as powerful variable selection tool and docking studies of acylideneoxoindole derivatives as inhibitors of human transglutaminase

2nd middle ist 7th Iranian conference, Kerman University of Medical Science, 2017

3. Z. Garkani-Nejad, F. Khatamgoo, Study of Antimicrobial Activities of Ionic Liquids

14th National Chemistry Conference of Payame Noor University, Ilam University, 2017

4. Hamideh Barfeii, Zahra Garkani-Nejad, Application of genetic algorithm for pixel selection in prediction of enantioseparation of some new 1-(2-Naphthyl)-1-ethanol ester derivatives as anticonvulsant and antimicrobial agents

First Medicinal Chemistry Conference, Kermanshah University of Medical Science, 2016

5. Maryam Tadayon, Zahra Garkani-Nejad, Prediction of anti-cancer activity of semicarbazide and carbamoylcarbazide derivatives

First Medicinal Chemistry Conference, Kermanshah University of Medical Science, 2016

6. Mahnaz Akrami , Zahra Garkani-Nejad, Study of human prostate anticancer activity of novel arylpiperazines using genetic algorithm and adaptive neuro-fuzzy inference system

5th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, University of Tehran, 2015

7. Zahra Garkani-Nejad, Study of anti-cancer activity of parthenin derivatives using support vector regression and molecular docking

5th Iranian Biennial Chemometrics Seminar, University of Tehran, 2015

8. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, Application of multivariate image analysis in QSPR study of 13C chemical shifts of B-naphthalene derivatives

20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Isfahan University of Thechnology, 2014

9. Z. Garkani-Nejad, E. Yazdizadeh-Ravari, Prediction of anti-hypertensive activity of non-urea inhibitors of soluble epoxide hydrolase

The 16th Iranian Chemistry Congress, Yazd university, 2013

10. Z. Garkani-Nejad, Khadijeh Anjomshoa, Prediction of anti-cancer activity of a series of curcumin-related compounds

The 16th Iranian Chemistry Congress, Yazd university, 2013

11. Z. Garkani-Nejad, M. Shahhosseini, Application of support vector machine in QSAR study of anti-cancer activity of spiro derivatives of parthenin

19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad university, 2013

12. Z. Garkani-Nejad, A. Ghanbari, 3D-QSAR study of triazolyl thiophene derivatives as a series of cdk5/p25 inhibitors

19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad university, 2013

13. Z. Garkani-Nejad, M. Shahhosseini, Study of activity of spiro derivatives of parthenin as novel anti-cancer agents

19th Iranian Seminar on organic Chemistry, Vali-e-Asr university, 2012

14. Z. Garkani-Nejad, A. Ghanbari, Study of anti-alzheimer activity of a series of triazolyl thiophene

19th Iranian Seminar on organic Chemistry, Vali-e-Asr university, 2012

15. Z. Garkani-Nejad, B. Ahmadi-Roudi, Quantitative structure-activity relationship study of new anti-tuberculosis agents derived from oxazoline benzyl esters

The 15th Iranian Chemistry Congress, Hamedan university, 2011

16. Z. Garkani-Nejad, M. Ahmadvand, ESTIMATION OF STABILITY CONSTANT OF ALKALINE EARTH METAL COMPLEXES USING MOLECULAR DESCRIPTORS

ICOPIC 2011, Chennai, India, 2011

17. Z. Garkani-Nejad, H. Kazemian, Quantitative structure-λmax relationship study on steroid hormones and other steroidal synthetics using MLR, PLS and ANN methods

18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sistan Balouchestan University, 2011

18. Z. Garkani-Nejad, H. Kazemian, Calculation of λmax of naphthoquinone derivatives in various solvents using linear and nonlinear methods

18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sistan Balouchestan University, 2011

19. Z. Garkani-Nejad, M. Poshteh-Shirani, A. Darehkordi, QSPR study of 13C-NMR chemical shifts of benzene derivatives using a simple set of descriptors

18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sistan Balouchestan University, 2011

20. , Chemometrics study of new anti-tuberculosis agents derived from 4-quinolyl hydrazone

3rd Iranian Biennial of Chemometrics, Tabriz University, 2011

21. , QSAR analysis of substituted 2-phenyl-2H-indazole-7-carboxamides as potent poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors

3rd Iranian Biennial of Chemometrics, Tabriz University, 2011

22. , MIA coupled to PC-ANN for modeling the toxicity of phenol derivatives

3rd Iranian Biennial of Chemometrics, Tabriz University, 2011

23. , Application of Multivariate Image Analysis descriptors in modeling the antihypertensive activity of pyridazinone derivatives

3rd Iranian Biennial of Chemometrics, Tabriz University, 2011

24. , Simultaneous estimation of stability constants of coordination compounds using models based on molecular descriptors

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan University, 2010

25. , Investigation of different linear and nonlinear methods for modeling of retention time of phenol derivatives from structure

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan University, 2010

26. , Theoretical calculation of 13C-NMR chemical shifts of Benzene derivatives

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan University, 2010

27. , Chemometric analysis of gas chromatographic retention data of pesticides

17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Kashan University, 2010

28. , QSAR study of 2- phenylnaphthalene scaffold inhibitors on estrogen receptor (Erα): A GA-MLR-ANN approach

2th international mathematicl chemistry conference, kashan university, 2009

29. , Calculation of Half-wave Potential of Aldehyds and Ketones using Genetic algorithm and Artificial Neural Networks

2th international mathematicl chemistry conference, kashan university, 2009

30. , QSAR Study of Antileishmanial activity screening of 5-nitro-2-heterocyclic Benzylidene hydrazides using Artificial Neural Networks and Levenberg-Marquardt Algorithm

2th international mathematicl chemistry conference, kashan university, 2009

31. , Use of Artificial Neural Networks in a QSAR study of

2th international mathematicl chemistry conference, kashan university, 2009

32. , Calculation of electrophoretic mobility of some organic acids using chemometrics methods

2th international mathematicl chemistry conference, kashan university, 2009

33. , Prediction of the Retention Time GC-MS of Organic Compounds Based on Molecular Structural Descriptors Using MLR and Wavelet-Neural Network Methods

2th Iranian chemometrics conference, Urmia university, 2009

34. , Comparison of ANN and WT-ANN in Calculating of Half-Wave Potential of Some Organic Compounds

2th Iranian chemometrics conference, Urmia university, 2009

35. , QSRR Study of Benzenoid, Aldehyde, Ketone, Cycloalka/Enes and Heterocyclic Aromates Derivatives Using Linear and Nonlinear Chemometrics Methods

2th Iranian chemometrics conference, Urmia university, 2009

36. , Quantitative structure activity relationship study of IC90 contents of nitro derivatives of Hydrazides for Antileishmanial activity screening using chemometrics methods

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Hamedan University, 2009

37. , Prediction of Retention Times of Furan and Phenol Derivatives Using GA-PLS, MLR, ANN and Levenberg-Marquard algorithm

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Hamedan University, 2009

38. , Prediction of the Henry's law constant of Alkanes (C10 H22) based on molecular structural descriptors using GA-MLR and ANN methods

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Hamedan University, 2009

39. , Prediction of Retention Time of some drugs using of Genetic Algorithm and Artificial Neural Network

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Hamedan University, 2009

40. , Calculation of Electrochemical Half-wave Potential of AromaticCompounds using GA-MLR and ANN methods

Electrochemistry Seminar, Tarbiat Moddaress Univercity, 2009

41. , Use of artificial neural networks with three different training functions in QSMR study of amino acids

16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Hamedan University, 2009

42. , Quantitative structure-retention relationship study of some phenol derivatives using artificial neural networks

1th international mathematicl chemistry conference, Tarbiyat modares university, 2008

43. , Use of Artificial Neural Networks in a QSAR study of biological activities of derivatives of Benzimidazoles on CoII-Loaded Escherichia coli Methionine Aminopeptidase

1th international mathematicl chemistry conference, Tarbiyat modares university,, 2008

44. , Prediction of gas chromatographic retention indices of a diverse set of compounds: a GA-MLR-ANN approach

International conference on science and technology, ICSTIE'06, Malaysia, 2006

45. , Simulation of mass spectra of some organic compounds using multiple linear regression and artificial neural network methods

1th Iranian chemometrics conference, Arak university, 2006

46. , Study of retention behavior of aliphatic and aromatic compounds in reversed phase liquid chromatography

International conference on chemistry and industry, Riyadh, Saudi, 2004

47. , Prediction of gas chromatographic retention indices of toxicologically relevant compounds

Advances in chromatography and electrophoresis conferentia chemometrica, Hungary, 2003

48. , Prediction of relative response factors for flame ionization and photoionization detection

11th ISAC, Yazd University, 2002

49. , Use of self-training ANN in modeling relative retention times of a diverse set of organic compounds

11th ISAC, Yazd University, 2002

50. , Computer modeling of electrophoretic mobility of sulfonamides in capillary zone electrophoresis

10th ISAC, Sharif University of Technolojy, 2001

51. , Computer-Assisted modeling of electrophoretic mobilities of alkylpyridines using artificial neural networks

4th seminar of physical chemistry, Kish Island, 2001

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 Hamideh Barfeii

 Fereshteh Golestanifar

 Hadi Mahmoudi-Moghadam

دانشجویان قبلی

 Maryam Tadayon

 Hossein Safarizadeh

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 Sahar Ilaghi Hosseini

دانشجویان قبلی

 Fateme Khatamgoo

 Sanaz Rezazadeh

 Afsane Mousapour

 Mahnaz Akrami

 Zeynab Afshar

 Hassan Kazemian

 Ehsan Yazdizadeh Ravari

 Khadijeh Anjomshoa

 Abouzar Ghanbari

 Mehri Shahhosseini

 Reza Amirzadeh

 Mahboubeh Jabbari

 Fathiyeh Salehfard

 Marziyeh Poshteh Shirani

 Mohammad Ahmadvand

 Abolfazl Bemani

 Seyed Ali Seyedbagheri

 Noushin Parizi

 Hamid Rashidi-Nodeh

 Behzad Ahmadi-Roudi

 Naser Jalili-Jahani

 Fereshteh Saneie