زينب اعظمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

z.aazami@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی حسابداری , از 1382 تا 1385

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد حسابداری (پایان نامه: پیش بینی نوع گزارش حسابرسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی) , از 1386 تا 1388

انتشارات

مقاله های مجله

1. Tabandeh Salehi, Zeinab Azami, Ranking the characteristics of effective audit committee

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 818-829, 2014

2. امید پورحیدری، نسرین یوسف زاده، زینب اعظمی, بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداری, سال پنجم, هجدهم, 91-111, 1393

مقاله های کنفرانس

1. , Tabandeh Salehi, Zeinab Azami, The Relationship between Transparency and Business Bribery Easy

International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht,Iran, 2014

2. Zeinab Azami, tabandeh Salehi, Nasrin Yousefzadeh, The Role of Accounting Engineering in Decision-Making of Companies

The Accounting, Economics and Financial Management Conference, Tehan, Iran, 2014

3. Nasrin Yousefzadeh, Zeinab Azami , Mina Abousaiedi, Determinants of Capital Structure of Iranian Companies Listed in Tehran Stock Exchange: LISREL Approach

International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht,Iran, 2014

4. Zeinab Azami, Tabandeh Salehi, Nasrin Yousefzadeh, Approach Mental Accounting in Consumer Decision Making

International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht,Iran, 2014

5. تابنده صالحی، زینب اعظمی, افشا در شرکت های چند ملیتی

همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت, اصفهان, 1393

6. تابنده صالحی، زینب اعظمی, از هزینه یابی بر مبنای فعالیت تا هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی، حسابدهی, گرگان, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 حسابداری میانه 1 (کارشناسی)

 حسابداری میانه 2 (کارشناسی)

 مباحث جاری در حسابداری (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 حسابداری شرکت ها

- شنبه 12:00 تا 14:00 - یک شنبه 12:00 تا 14:00

 اصول حسابداری 3

- یک شنبه 08:00 تا 10:00 - دوشنبه 12:00 تا 14:00

 سیستم های اطلاعاتی حسابداری

- یک شنبه 10:00 تا 12:00

 حسابداری میانه

- دوشنبه 08:00 تا 10:00 - سه شنبه 12:00 تا 14:00

 حسابداری میانه 2

- دوشنبه 10:00 تا 12:00 - سه شنبه 08:00 تا 10:00

 مباحث جاری حسابداری

- سه شنبه 10:00 تا 12:00