دکتر زهرا پاك كيش

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

zahrapakkish@uk.ac.ir

 ایمیل

zpakkish@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

دکترا علوم باغبانی(فیزیولوژی و تنش) (پایان نامه: Evaluation of cold hardiness, physical and biochemical changes endo-dormancy and heat requirement of pistachio (Pistacia vera L.) cultivars.) , از 1384 تا 1388

 دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

کارشناسی علوم باغبانی , از 1375 تا 1379

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد علوم باغبانی- میوه کاری (پایان نامه: Effects of gibberellic acid and benzyladenine application on reduction of husk splitting and penetration of Aspergillus fungi to the pistachio fruits.) , از 1379 تا 1381

علاقمندی ها

 فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان

 فیزیولوژی درختان میوه

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فارسی

زبان مادری

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mohammadi, H., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Role of methyl jasmonate and salicylic acid on increasing antioxidant characteristics of peach (Prunus persica L.) fruit.

Journal of Plant Process and Function., 2015

2. Ahmadi Poor, M., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Effect of putrescine and potassium nitrat on improvement of vegetative and reproductive growth of quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) fruit.

Iranian Journal of Horticultural Sciences., 2015

3. Ghorbani, B., Pakkish, Z., and Khezri, M., Role of brassinosteroid on biochemical and qualitative characteristics of Washington Navel orange fruit during storage.

Iranian Journal of Horticultural Sciences., 2015

4. Mohammad Rezakhani, S., and Pakkish, Z., Reduction of chilling injury and peroxide hydrogen accumulation in Thompson grape (Vitis vinifera L.) fruit by proline and ascorbic acid during storage..

Journal of Plant Physiology & Breeding., 2015

5. Mohammadi, H., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Role of methyl jasmonate and salicylic acid applications on bloom delay, flowering and fruiting of ‘Elberta’ Peach.

International Journal of Horticultural Science and Technology, 2015

6. Ghorbani, B., Pakkish, Z., and Khezri, M., Role of brassinosteroid on biochemical and qualitative characteristics of Washington Navel orange fruit during storage.

Iranian Journal of Horticultural Sciences., 2015

7. Mohammadi, H., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Role of methyl jasmonate and salicylic acid applications on bloom delay, flowering and fruiting of ‘Elberta’ Peach.

International Journal of Horticultural Science and Technology, 75-85., 2015

8. Mohammadi, H., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Effect of methyl jasmonate and salicylic acid postharvest treatments to reduce biochemical changes on peach fruit during storage

Journal of Plant Researches., 2015

9. Mohammad Rezakhani, S., and Pakkish, Z., Chilling injury induces lipid peroxidation and alters the hydrogen peroxide content in peel and pulp of “Valencia” orange fruit under low temperature storage conditions.

Acta Advances in Agricultural Sciences, 6, 20-29, 2014

10. Nasiri, E., Khezri, M., Pakkish, Z., Effect of putrescine spray on date palm offshoots of 'Mazafati' cultivar under drought stress..

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology., 15, 3, 2014

11. Rastegari, M., Khezri, M., Pakkish, Z., Sarcheshmeh, M., Effect of calcium spraying time on postharvest quality of 'Elberta' peach cultivar.

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology., 15, 1, 51-58, 2014

12. Ghaemi, Z., Pakkish, Z., and Khezri, M., Investigation of daminozide and cycocel effect on plum blooming.

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 15, 4, 543-554., 2014

13. Ghorbani, B., and Pakkish, Z., Brassinosteroid enhances cold stress tolerance of Washington Navel orange(Citrus sinensis L.) fruit by regulating antioxidant enzymes during storage.

Agriculturae Conspectus Scientificus, 79, 2, 109-114, 2014

14. Rafeii, S., and Pakkish, Z., Improvement of Vegetative and Reproductive Growth of ‘Camarosa’ Strawberry: Role of Humic Acid, Zn, and B.

Agriculturae Conspectus Scientificus., 79, 4, 239-244, 2014

15. Ahmadi Poor, M., and Pakkish, Z., Role of Brassinosteroid on Yield, Fruit Quality and Postharvest Storage of ‘Tak Danehe Mashhad’ Sweet Cherry (Prunus avium L.).

Agricultural Communications, 4, 49-56, 2014

16. Mohammad Rezakhani, S., and Pakkish, Z., Improving Valancia orange fruit juice quality by using putrescine and methyl jasmonate.

Plant Products Technology, 2013

17. Pakkish, Z., Rahemi, M., and Panahi, B., Low temperature resistance of developing flower buds of pistachio (Pistacia vera L.) cultivars.

Journal of Biological and Environmental Sciences, 5, 15, 153-157, 2012

18. Mohammad Rezakhani, S., Pakkish, Z., and Saffari, V.R., Effects of post harvest putrescine and methyl jasmonate on skin quality improvement orange (Citrus sinences L.) “Valencia” fruit.

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 431-445, 2012

19. Mohammad Rezakhani, S., Saffari, V.R. and Pakkish, Z., Effect of putrescine and methyl jasmonate post harvest treatment on shelf life characteristics of (Citrus sinences L.) “Valencia” fruit.

Journal of Crop Production and Processing, 13, 185-195, 2012

20. Rahemi, M., and Pakkish, Z., Determination of chilling and heat requirements of pistachio (Pistacia vera L.) cultivars.

Journal of Integrative Agriculture, 7, 2009

21. Rahemi, M., and Pakkish, Z., Gibberellic acid and benzyladenin reduce hull-splitting and aflatoxin levels in pistachio kernels.

Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 80, 2, 229-232, 2005

22. Pakkish, Z., and Rahemi, M., Effect of gibberellic acid and benzyladenin reduce hull-splitting, aflatoxin levels and quality of pistachio nut

Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 3, 69-78., 2005

مقاله های کنفرانس

1. طباطبایی نیا، م و ز، پاک کیش., نقش پرولین در افزایش عمر انبار مانی میوه زردآلو((Prunus armenica L. در دمای پایین

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2. شمس الدینی، ح و ز، پاک کیش., اثر سالیسیلیک اسید روی کاهش خسارت سرمازدگی و سیستم آنتی اکسیدانی میوه زردآلو((Prunus armenica L. در دمای پایین

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان

3. رییسی، ژ و ز، پاک کیش., . نقش تیمار قبل از برداشت هیومیک اسید روی افزایش عمر انبارمانی میوه توت فرنگی تحت تنش دمای پایین

. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان., دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
. 17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4. محسنی، ف و ز، پاک کیش, تاثیر اسید آمینه آرژینین در افزایش مقاومت به سرما ی میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.) طی انبار مانی.

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان., دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

5. صادقی، ا و ز، پاک کیش, تاثیرتنش گرما روی رشد و نمو جوانه های پسته((Pistachio vera L. طی فصل رکود

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

6. صادقی عسکری، ر و ز، پاک کیش, بررسی اجتناب ازآسیب سرمازدگی بهاره با تیمار سایکوسل در آلو.

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

7. رضایی، ح و ز، پاک کیش., اثر پیش تیمار اسید بوریک بر بهبود جوانه زنی بذرهای نارنج(Citrus aurantium L.) تحت تنش شوری.

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان., دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

8. افشاری پور، م و ز، پاک کیش, افشاری پور، م و ز، پاک کیش. بهبود تغییرات بیوشیمیایی میوه توت فرنگی طی انبارمانی در تنش دمای پایین: نقش آنتوسیانین.

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان., دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394
17-18 شهریور 1394. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

9. محسنی، ف و ز، پاک کیش, نقش آرژینین در افزایش عمر انبار مانی میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.)

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها, تبریز, 1394
6-8 اسفندماه 1394. تبریز.

10. رییسی، ژ و ز، پاک کیش, نقش آهن در بهبود رشد میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.) رقم پاروس.

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها, تبریز, 1394
6-8 اسفندماه 1394. تبریز.

11. طباطبایی نیا، م و ز، پاک کیش, نقش نیتریک اکسید بر تغییرات بیوشیمایی زردآلو((Prunus armenica L. طی انبار مانی.

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها, تبریز, 1394
6-8 اسفندماه 1394. تبریز

12. طباطبایی نیا، م و ز، پاک کیش., اثر تیمار پرولین در درخت زردآلو تحت تنش دمای پایین.

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها, تبریز, 1394
6-8 اسفندماه 1394. تبریز

13. توکلی،م و ز، پاک کیش., نقش پوترسین بر افزایش تشكیل میوه در پسته ((Pistacia vera L. رقم اوحدی.

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها, تبریز, 1394
6-8 اسفندماه 1394. تبریز

14. رضایی. ح و ز، پاک کیش., نقش براسینواستروئید روی رشد دانهال تمشک قرمز(Rubus idaeus).

چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, دانشگاه تربیت مدرس- تهران, 1394
11-12 شهریورماه. 1394. دانشگاه تربیت مدرس.

15. رییسی، ژ و ز، پاک کیش, نقش هیومیک اسید روی بهبود ویژگی های بیوشیمیایی میوه توت فرنگی طی انبار مانی

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی, . مشهد., 1393
29-30 بهمن ماه 1393

16. رییسی، ژ و ز، پاک کیش, نقش آهن در بهبود رشد میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.) رقم پاروس.

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی., مشهد, 1393
29-30 بهمن ماه 1393.

17. پاک کیش، ز.ژ، رییسی و م، طبا طبایی نیا, نقش مدیریت بقایا در افزایش عملکرد و تولید ارگانیک در باغ های مرکبات

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک ومحیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393
19 و20 شهریور 93

18. حسینی پور، م.ر. م. ع، اکبر نسب و ز، پاک کیش, نقش هورمون براسینو استروئید روی رشد ونموزایشی پسته (Pistacia vera L.) رقم کله قوچی

اولین همایش ملی پسته ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393
9 و 10 شهریور 1393.

19. محسنی، ف و ز، پاک کیش, نقش آرژینین در افزایش ویژگی های کیفی و عمر انبار مانی میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.).

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی, مشهد., 1393
29-30 بهمن ماه 1393

20. محسنی، ف و ز، پاک کیش., کاهش پوسیدگی میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch.) طی انبارمانی: نقش اسید آمینه آرژینین

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی, مشهد, 1393
. 29-30 بهمن ماه 1393

21. توکلی،م و ز، پاک کیش, نقش آرژینین بر افزایش تشکیل میوه پسته (Pistacia vera L.) رقم اوحدی.

اولین همایش ملی پسته ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393
9 و 10 شهریور 1393

22. پاک کیش، ز و ه، اصغری, نقش بر در رشد رویشی و زایشی درخت پسته .(Pistacia vera L.)

اولین همایش ملی پسته ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1393
9 و 10 شهریور 1393

23. پاک کیش، ز و ه، اصغری, نقش بر در رشد رویشی و زایشی درخت پسته .(Pistacia vera L.)

اولین همایش ملی پسته ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393
9 و 10 شهریور 1393 دانشگاه شهید باهنر کرمان.

24. پاک کیش، ز. ژ، رییسی و م، طبا طبایی نیا, نقش پلی آمین ها روی ویژگی های زایشی و مقاومت به تنش در درختان پسته (Pistacia vera L.).

دومين همايش سراسری كشاورزي و منابع طبيعي پايدار., تهران, 1393
21 مهر 1393 تهران

25. طباطبایی نیا، م. ز، پاک کیش و ژ، رییسی, اثر تیمارهای غیرشیمیایی روی سال آوری درختان پسته .(Pistacia vera L.)

دومين همايش سراسری كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, تهران, 1393
21 مهر 1393 تهران.

26. توکلی، م و ز، پاک کیش., نقش پوترسین بر افزایش ویژگی های کیفی میوه در پسته ((Pistacia vera L. رقم اوحدی.

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی., مشهد, 1393
29-30 بهمن ماه 1393. مشهد

27. توکلی، م و ز، پاک کیش, نقش نیترات پتاسیم بر افزایش ویژگی های کیفی میوه پسته ((Pistacia vera L. رقم اوحدی.

ولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی., مشهد, 1393
. 29-30 بهمن ماه 1393. مشهد

28. طباطبایی نیا، م و ز، پاک کیش, نقش تیمار قبل از برداشت نیتریک اکسید بر ویژگی های کیفی میوه زردآلو((Prunus armenica L. طی انبار مانی.

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی, مشهد, 1393
29-30 بهمن ماه 1393. مشهد

29. طباطبایی نیا، م و ز، پاک کیش, افزایش عمر انبار مانی میوه زردآلو((Prunus armenica L. : نقش نیتریک اکسید

اولین همایش ملی فناورهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی., مشهد, 1393
29-30 بهمن ماه 1393. مشهد.

30. محسنی، ف و ز، پاک کیش, نقش اسیدهای آمینه روی برخی ویژگی های کمی وکیفی پسته (Pistacia vera L.).

دومين همايش سراسری كشاورزي و منابع طبيعي پايدار., تهران, 1393
21 مهر 1393 تهران.

31. قربانی، ب و ز، پاک کیش, بهبود کيفيت ميوه پرتقال واشنگتن ناول طی انباربهبود کيفيت ميوه پرتقال واشنگتن ناول طی انبارمانی (Citrus sinensis var. Washington Navel) : نقش تیمارهای نیتریک اکسید

هشتمین کنگره علوم باغبانی., دانشگاه بوعلی سینا. همدان., 1392
7 شهریورماه 1392.

32. قربانی، ب و ز، پاک کیش, تیمارهای پس از برداشت برازینواسترئید برای کاهش اثرات نامطلوب سرما روی میوه پرتقال واشنگتن ناول انبارمانی (Citrus sinensis var. Washington Navel) طی انبار مانی.

هشتمین کنگره علوم باغبانی, دانشگاه بوعلی سینا. همدان, 1392
7 شهریورماه 1392

33. محمدی، ح و ز،پاک کیش., بررسي تاثير محلول پاشي اوره، كلات روي و اسيد بوريك در زمان تورم جوانه بر خصوصيات رویشی و زایشی پسته رقم اوحدی

هشتمین کنگره علوم باغبانی, دانشگاه بوعلی سینا. همدان, 1392
7 شهریورماه 1392.

34. محمدی، ح و ز،پاک کیش, بهبود کیفیت میوه سیب(Malus pumila L.) رقم گلدن دلشیز طی انبار مانی: نقش پرولین و پرمنگنات پتاسیم.

هشتمین کنگره علوم باغبانی, . دانشگاه بوعلی سینا. همدان., 1392
7 شهریورماه 1392

35. محمدرضا خانی، س و ز، پاک کیش, پیش تیمار بذر دو گونه مرکبات با بنزیل آدنین به منظور بهبود جوانه زنی و قدرت رشد گیاهچه تحت تنش شوری

هشتمین کنگره علوم باغبانی, دانشگاه بوعلی سینا. همدان., 1392
7 شهریورماه 1392

36. محمدرضا خانی، س و ز، پاک کیش, تاثیر پیش تیمار بذر لیمو شیرین با اسید اسکوربیک روی جوانه زنی در شرایط شوری.

هشتمین کنگره علوم باغبانی, دانشگاه بوعلی سینا. همدان., 1392
7 شهریورماه 1392

37. رفیعی، س و ز، پاک کیش, تیمار قبل از برداشت سولفات روي و اسيد هيوميک بر عمر پس از برداشت ميوه هاي توت فرنگي(Fragaria × ananassa Duch.) رقم کاماروسا

اولین همایش ملی مباحث نوین در علوم باغبانی., دانشگاه جهرم, 1392
29-28 آبان ماه 1392

38. محمدی، ح و ز،پاک کیش, بهبود کیفیت میوه هلو(Prunus persica L.) رقم آلبرتا طی انبار مانی: نقش سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات

اولین همایش ملی مباحث نوین در علوم باغبانی., دانشگاه جهرم, 1392
29-28 آبان ماه 1392.

39. احمدی پور، م و ز پاک کیش, تاثیر پوترسین بر بهبود رشد رویشی و عملکرد میوه "به" رقم اصفهان

اولین همایش مباحث نوین در علوم باغبانی, دانشگاه جهرم., 1392
29-28 آبان ماه 1392

40. محمدرضا خانی، س و ز، پاک کیش, نقش پوتريسين و متيل جاسمونات در افزایش عمر انبارماني محصولات باغبانی

اولین همایش مباحث نوین در علوم باغبانی, دانشگاه جهرم., 1392
29-28 آبان ماه 1392

41. قربانی، ب و ز، پاک کیش, نقش تیمارهای نیتریک اکسید و برازینواستروئید در افزایش عمرانبار مانی و بهبود کيفيت ميوه پرتقال (Citrus sinensis var. Washington Navel) واشنگتن ناول

اولین همایش مباحث نوین در علوم باغبانی, دانشگاه جهرم, 1392
29-28 آبان ماه 1392

42. قائمی، ز و ز، پاک کیش, اثر دامینوزاید روی ویژگی های میوه آلو (Prunus domestica L.) رقم بخارا.

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی, تهران, 1392
اسفند .1392

43. محمدرضا خانی، س و ز، پاک کیش, تاثیر پوترسين و متيل جاسمونات روی رنگیزه های موجود در پوست پرتقال والنسیا طی انبارمانی

اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, جهرم, 1391
12-11 بهمن ماه 1391. شیراز.

44. احمدی پور، م. و ز، پاک کیش, بررسی تاثیر محلول پاشی برازینواسترویید بر برخی خصوصیات کیفی و عمر پس از برداشت میوه گیلاس رقم "تک دانه مشهد"

اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, جهرم, 1391
12-11 بهمن ماه 1391. شیراز.

45. احمدی پور، م. و ز، پاک کیش, تاثیر تیمارهای پس از برداشت روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و عمر انبارمانی میوه به رقم اصفهان.

اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت, جهرم, 1391
12-11 بهمن ماه 1391. شیراز.

46. محمدرضا خانی، سهیلا و پاک کیش، زهرا, بررسی اثرات متیل جاسمونات بر جوانه زنی بذر پرتقال واشنگتن ناول تحت تنش شوری.

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب., دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری., 1391
22-21 شهریور ماه 1391

47. محمدرضا خانی، س و ز، پاک کیش, . اثر ویتامین های اسید اسکوربیک و تیامین روی درصد و زمان جوانه زنی بذرهای لیموترش(Citrus limon L.).

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران., دانشگاه شهید باهنر, 1391
شهریور ماه 1391.

48. پاک کیش، ز. س، محمدرضا خانی و ف، رضانژاد., مطالعه بی نظمی، رویش و رشد دانه گرده در پرتقال رقم والنسیا(Citrus sinensis L. var. Valencia).

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391
شهریور ماه 1391.

49. پاک کیش، ز., مکانیسم مقاومت فیزیکی و بیو شیمیایی به پسابیدگی در گیاهان بازگشت پذیر.

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390
20-18 بهمن 1390

50. پاک کیش،ز و ه، اصغری, اثرات گرم شدن کره زمین روی پدیده رکود دردرختان میوه مناطق معتدله

اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه،آب،خاک وهوا, کرمان, 1389

51. کریمی گوغری،ع.ر و ز، پاک کیش, نقش کودهای حاوی Co2 در افزایش کارآیی فتوسنتز و عملکرد محصولات کشاورزی.

اولین کنگره چالش های کود درایران: نیم قرن مصرف کود, تهران, 1389
10 الی 12 اسفند 89 تهران.

52. پاک کیش،ز و و.ر،صفاری, تکنولوژی آب مغناطیسی: روشی جدید برای افزایش رشد و عملکرد محصولات باغبانی

دومین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389
شهریور 1389

53. صفاری،و.ر و ز،پاک کیش, کاربرد پساب به عنوان منبعی از آب و عناصر غذایی برای تولید گیاهان خزانه ای.

دومین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389
شهریور1389

54. پاک کیش،ز و م، راحمی, بررسی نیاز سرمایی ارقام پسته

پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران, دانشگاه شیراز, 1386
شهریور 1386

55. پاک کیش،ز و م، راحمی, اثرات محلول پاشی اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین بر کاهش ترک خوردگی پوسته سبز میوه پسته و نفوذ قارچ آسپرژیلوس به داخل خشک میوه.

سومین کنگره علوم باغباني ايران., کرج, 1383
شهریور 1383

56. رییسی، ژ و ز، پاک کیش., بهبود عمر انبارمانی میوه توت فرنگی: نقش هیومیک اسید

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها., تبریز, 0
6-8 اسفندماه 1394. تبریز.

دروس

دروس ترم جاری

 میوه های ریز (کارشناسی)

 فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 میوه های نیمه گرمسیری (کارشناسی)

 آشنایی با کامپیوتر (کارشناسی)

 جلسه بحث (کارشناسی)

 فیزیولوژی پس از برداشت (کارشناسی)

 فیزیولوژی درختان میوه (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 سمینار (کارشناسی ارشد)

 خشک میوه های تکمیلی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 محمدرضا خانی، سهیلا

تاثير پوترسين و متيل جاسمونات روي تغييرات فيزيکي، بيوشيميايي و ساختارهاي ترشحي طي انبارداري پرتقال رقم والنسيا (Citrus sinensis L. var. Valencia)., 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رستگاری، مسلم.

بررسی تاثیر تنک کنندگی نفتالین استیک اسید و محلول پاشی کلسیم بر برخی ویژگی های کمی و کیفی هلو رقم آلبرتا., 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شاهسونی، اکبر.

بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای مختلف کلسیم بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم احمد آقایی, 1391, دانشگاه شهید باهنر

 قائمی، زهرا.

تاثیر کند کننده های رشد روی تاریخ گلدهی و عمر انبارمانی میوه آلوی(( Prunus domestica L. رقم بخارا., 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 قربانی، بهاره.

تیمار های پس از برداشت نيتريك اكسيد و براسینواستروئید برای کاهش اثرات نامطلوب سرما روی ميوه پرتقال(Citrus sinensis L.) واشنگتن ناول طی انبار مانی, 1393, دانشگاه شهید باهنر

 محمدی، حمیده

بهبود رشد رويشي و زايشي و عمر انبارمانی هلوي(Prunus percica L.) رقم آلبرتا: نقش متيل جاسمونات و ساليسيليک اسيد., 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رفیعی، سمیه

نقش اسيد هيوميک، سولفات روي و اسيد بوريک روي ويژگي¬هاي کمي و کيفي توت رنگي(Fragaria × ananassa Duch.) رقم کاماروسا, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 فیزیولوژی درختان میوه

- شنبه 09:30 تا 11:30

 فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 میوه های نیمه گرمسیری

- شنبه 13:30 تا 15:30