دکتر زهرا كرمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

Karami@uk.ac.ir

 آدرس

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی زیست سلولی و مولکولی , از 1380 تا 1384

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد بیوفیزیک , از 1385 تا 1387

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا بیوفیزیک , از 1387 تا 1391

علاقمندی ها

 DNAzyme

انتشارات

کتاب ها

1. , مبانی بیوفیزیک

ارجمند, ایران, 1392