محمدعلي يعقوبي

دانشیار

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مجید شارعی

برنامه ریزی آرمانی و برخی از کاربردهای آن, 1385, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شیما احمدی راد

حل مسائل برنامه ریزی چند هددفی به کمک برنامه ریزی آرمانی, 1385, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 قاسم شیبانی

مساله جریانهای شبکه ای کمترین هزینه با دو تابع هدف, 1386, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدی معماری

مقدمه ای بر برنامه ریزی خطی دوسطحی, 1386, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سوده رزاقیان

برخورد با مسائل برنامه ریزی خطی نشدنی, 1387, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هادی بازیار

شبیه سازی سیستمهای تصادفی گسسته-پیشامد, 1387, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امان اله دهقانی

مساله شبکه با جریان برابر, 1387, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عهدیه زمزم زاده

مساله حمل و نقل با محدودیتهای جانبی ممانعت کننده, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان