دکتر وحيدرضا صفاري

دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی , از 1367 تا 1370

 دانشگاه تهران

دکترا مهندسی علوم باغباني - گلکاري , از 1378 تا 1383

 دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی , از 1363 تا 1367

تجربیات

 دانشیارپايه 28 رسمي قطعي

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1370 تا 1394

 مدیر گروه مهندسی علوم باغباني

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1392 تا 1394

 معاون اداري مالي دانشکده کشاورزي

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1385 تا 1390

 مدير گروه مهندسی تولیدات گیاهی و باغباني

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1383 تا 1385

 رييس اداره آموزش دانشکده کشاورزي

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1373 تا 1376

 مدير گروه مهندسی توليدات گياهي

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, از 1370 تا 1373

علاقمندی ها

 تکثير جنسي وغير جنسي گياهان

 فيزيولوژي و فیزیولوژی پس از برداشت گل ها و گياهان زينتي

 فيزيولوژي گیاهان دارویی

 طراحی باغ و پارک

 هورمون های وتنظیم کننده های رشد گیاهی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

کرمان,

 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان-شمال

کرمان,

 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان - جنوب

جیرفت,

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

جیرفت,

 دانشگاه جیرفت

جیرفت,

انتشارات

مقاله های مجله

1. 1. Afrousheh, M., Tehranifar, A., Shoor, M and Safari, V. R, . Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Zinna elegans

Journal of Ornamental plants, 1, 51-59, 2015

2. . Afrousheh, M., Tehranifar, A., Shoor, M and Safari, V. R, Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Tagetes Erecta

International Journal of Farming and Allied Sciences, 4, 232-238, 2015

3. Afrousheh, M., ., Shoor, M., Tehranifar, A and Safari, V. R, Phtoremediation potential of copper contaminated soils in Calendula officinalis effect of salicylic acid on the growth and copper toxicity

International Letters of Chemistry , Physics and Astronomy, 50, 159-168, 2015

4. Jafarian, T., Maghsoudi Moud, A. A and Saffari. V. R, Water stress effects on winter and spring leaves antomy of different wheat ( Triticum aestivm L.) Genotypes

. Journal of Plant Physiology and Breeding, 2, 2, 23-24, 2015

5. Soltani, Y., Saffari. V. R and Maghsoudi Moud, A. A, Respones of growth, flowering and some biochemical constituents of Calendula officinalis L. to foliar application of salicylic acid, ascorbic acid and thiamine

Ethno- pharmaceutical products, 1, 36-43, 2014

6. Saffari, M and Saffari, R. V, Effect of periodic application of wastewater on chemical forms of zinc and copper in soil depths

Int. J. Forest, Soil and Erosion, 2013

7. Zamirian, A., Saffari, V. R and Maleki, M. R, Seed germination enhancement of zinna (Zinna elegans) using electromagenetic field

Journal of Ornamental and Horticultural Plants, 3, 3, 203-214, 2013

8. Saffari, M., Saffari, V.R., Effects of media and indole butyric acid (IBA) concentrations on hopbush (Dodoneae Viscosa L.) cuttings in green house

Ann. For. Res, 55, 1, 61-68, 2012

9. 8. Sharifi Sirchi G.R., Baghizadeh A., Golestani M. and Saffari V.R, The effects of chemical and physical mutagens on morphological and cytological characters of barley (Iranian cv Nosrat)

African Journal of Biotechnology, 11, 16, 3842-3848, 2012

10. Jafarian, T., Maghsoudi Moud, A. A and Saffari. V. R, Water stress effects on winter and spring leaves antomy of different wheat ( Triticum aestivm L.) Genotypes

Journal of plant physiology and breeding, 2, 2, 23-24, 2012

11. Soltani, yones, Saffari, v. r, Maghsoudi Moud, A. A. and Mehrabani, M, Effect of foliar application of α-tocopherol and pyridoxine on vegetative growth, flowering, and some biochemical constituents of Calendula officinalis L. plants

African Journal of Biotechnology, 11, 56, 11931-35, 2011

12. Saffari, V.R. Sharifi-Sirchi. G. R. Torabi-Sirchi. M. H., Enhancing rooting consistency in Rosa damascena scions

African Journal of Biotechnology, 10, 73, 16495-16500, 2011

13. Saffari, M., Saffari, V.R. and Torabi-Sirchi, M.H, Allelopathic appraisal effects of straw extract wheat varieties on the growh of corn

African Journal of Biotechnology, 9, 48, 8154-8160, 2010

14. Maryam Zharfa, Aliakbar Maghsoudi Moud and Vahid Reza Saffari, Relatoinships between seedling growth rate and yield of maize cultivars under normal and water stress condition

Journal of Plant Physiology and Breeding, 1, 1, 9-23, 2010

15. Saffari, M., Fathi, H., Emadi, M., Moazallahi, M. and Saffari, V.R., Uptake, translocation, and transformation of arsenic by four fern species in arsenic-spiked soils

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40, 3420-3434, 2009

16. Saffari, M., Yasrebi, J., Saffari, V.R., Emadi, M., Moazallahi,M. and Fathi.H., Geostatistical investigation of sequentially extracted Zn forms at field scale in highly calcareous soils. Research Journal of Biological Sciences

Research Journal of Biological Sciences, 4, 7, 866-873, 2009

17. بنی اسدی، ف. صفاری، و. ر و مقصودی مود، ع.ا., اثر پوترسین بر برخی از ویژگی های زیست شیمیایی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش شوری

مجله علوم وفنون باغبانی ایران, 15, 4, 457-468., 1394

18. ترابیان، ع.، صفاری، و. ر و مقصودی مود، ع. ا., تاثیر آبیاری با پساب بر عملکرد و کیفیت بامیه (Hibiscus esculentus L.).

نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 5, 15, 37-45, 1394

19. 1. جعفریان، ط. مقصودی مود، ع. ا و صفاری، و.ر, آثار تنش خشکی بر ویژگی های آناتومیک و فیزیولوژیک برگ دو رقم گندم

نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی, 4, شماره 13, 75-85, 1393

20. محمدرضا خانی، س . صفاری، و. ر و پاک کیش، ز, اثر تیمارهای پس از برداشت پوترسین و متیل جاسمونات روی میزان سرمازدگی و برخی ویژگی های انبارمانی میوه پرتقال رقم والنسیا (Citrus sinensis var. Valenica).

نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 4, 13, 185-195, 1393

21. حسینی، ح. فرهمند، ف و صفاری، و. ر, اثر محلول پاشی اسکوربیک اسید، تیامین و جیبرلیک اسید بر رشد، گلدهی و برخی ویژگی های زیست شیمیایی گل جعفری

مجله علوم وفنون باغبانی ایران, 15, 1, 85 - 96, 1393

22. كمالي، م.، و صفاری، وحیدرضا, بررسی اثرهای عنصرهای کادمیوم و مس بر ویژگی های رشد گیاه خطمی زینتی (Althea rosea L.). مجله علوم وفنون باغبانی ایران

مجله علوم وفنون باغبانی ایران, 14, 2, 137-150, 1392

23. عسکری، م. مقصودی مود ، ع.ا، صفاری، و. ر., روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبریدهای ذرت تحت تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری

به زراعی کشاورزی, 15, 4, 95-105, 1392

24. صفاری، ر. مقصودی مود، ع. ا. صفاری، و.ر, اثر تنش شوری بر فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.)

مجله به زاراعی نهال و بذر, 2, 29, 109-130, 1392

25. عسكري، م.، مقصودي مود ع. ا. و صفاری، وحیدرضا, بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوري

مجله توليدوفراوري محصولات زراعي و باغي, 3, 9, 93-104, 1392

26. منصوربهمني، س.، صفاری، وحیدرضا و مقصودي مود. ع. ا., اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت

مجله علوم باغباني, 27, 4, 400-410, 1392

27. محمدرضاخانی، س.، پاک کیش، ز و صفاری، و.ر, اثر تیمارها پس از برداشت پوترسین و متیل جاسمونات در حفظ کیفیت ظاهری و کاهش سرمازدگی میوه های پرتقال والنسیا

مجله علوم وفنون باغبانی ایران, 13, 4, 431-444, 1391

28. بلوچ شهریاری، ا. صفاری و.ر. مقصودی ع.ا. سیدی, بررسی اثر محیط کشت، طول قلمه و میزان ایندول بوتیریک اسید و بر درصد ریشه زایی رزماری

ماهنامه علمی تخصصی کشاورزی زیتون, 36, 42, 1389

مهارت ها

 تکثير جنسي وغير جنسي گياهان

 احداث شاسی، خزانه و گلخانه

 کشت و پرورش گل ها و گیاهان زینتی

 کشت و پرورش گیاهان دارویی

 احداث و روش های نوین فضای سبز

دروس

دروس ترم جاری

 گلکاري (کارشناسی)

 ازدياد نباتات (کارشناسی)

 فيزيولوژي بعدازبرداشت (کارشناسی ارشد)

 هورمون های وتنظیم کننده های رشد گیاهی (کارشناسی ارشد)