دکتر وحید روح اللهی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431323198

 ایمیل

rouhollahi.vahid@gmail.com

 ایمیل

rouhollahi.vahid@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه بنارس

دکترا روانشناسی ورزشی , از 2010 تا 2015

علاقمندی ها

 روانشناسی ورزش

 تمرینات ذهنی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 بررسی خود توصیف گری بدنی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهید باهنر کرمان

از 1394 تا 1395

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mansoorehossadat Rozan, Vahid Rouhollahi, Dilip Kumar Dureha Amit Rastogi, Vertebral Body Changes in the Lower Spine of Basketball Players

Journal of Head Neck & Spine Surgery, 3, 2, 2018

2. Vahid v Rouhollahi, Mansoorehossadat Rozan, Akhil Mehrotra and Dilip Kumar Dureha, Gender Differences in Process of Decision Making of Field Hockey Players in Different Playing Positions

Perceptual and Motor Skill, 2017

3. Rozan M., Rouhollahi V., Rastogi A., Dureha D.K., Effect of loading on occurrence of vertebral body changes in field hockey players

Journal of the Anatomical Society of India, 66, 2, 127-130, 2017

4. Mansoorehossadat Rozan, Vahid Rouhollahi, Amit Rastogi, Dilip Kumar Dureha, Influence of Physiological Loading on the Lumbar Spine of National Level Athletes in Different Sports

Journal of Human Kinetics, 50, 115-123, 2016

5. Vahid Rouhollahi, Mansoorehossat Rozan, Akhil Mehrotra, Are There Gender Differences in Relationship Between Creativity and Emotional Intelligence?

MAGNT Research Report, 3, 2, 2015

6. Vahid Rouhollahi, Mansoorehossadat Rozan, Akhil Mehrotra, The Role of Expertise on Visual Search Strategies and Action anticipation in Female Field Hockey Players

International Journal of Sport Studies., 5, 3, 250-245, 2015

7. Vahid Rouhollahi, Mansoorehossadat Rozan, Akhil Mehrotra, Effect of different practice schedules on learning and performance in handball task

American Journal of Sports Science, 2, 4, 71-76, 2014

8. Vahid Rouhollahi, Mansoorehossat Rozan, Akhil Mehrotra, Assessing the Creativity and Its Obstacles based on the Individual Characteristics

Journal of Sociological Research, 5, 1, 2014

9. VAHID ROUHOLLAHI, MANSOOREHOSSADAT ROZAN, AKHIL MEHROTRA, DILIP KUMAR DUREHA, EXPERIENCE AND DECISION- MAKING QUALITY IN FIELD HOCKEY PLAYERS

Journal Of Physical Education Research, 1, 2014

10. یاسر صفرزایی ، مهشيد زارع زاده ، وحيد روح اللهی, مقایسه وضعيت اقتصادي-اجتماعی خانواده با ميزان مشارکت در فعاليتهاي جسمانی دانش آموزان دختر و پسر 16 - 12 سال شهر زابل

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران, 12, 1-11, 1396

11. یاسر صفرزایی ، مهشيد زارع زاده ، وحيد روح اللهی, مقایسه عوامل روانشناختی فردي و ميزان مشارکت در فعاليت جسمانی دانش آموزان دختر و پسر 16 - 12 سال شهر زابل

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران, 10, 113-122, 1396

مهارت ها

 روانشناسی ورزشی

 هیپنوتیزم ورزشی

دروس

دروس ترم جاری

 روانشناسی ورزشی مقدماتی (کارشناسی)

 یادگیری حرکتی (کارشناسی)

 کنترل حرکتی (کارشناسی ارشد)

 رشد جسمانی (کارشناسی ارشد)

 کاربرد رایانه (کارشناسی ارشد)

 آزمایشگاه رفتار حرکتی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 روانشناسی رشد (کارشناسی)

 روانشناسی ورزشی (کارشناسی ارشد)

 کبدی (کارشناسی)

 مبانی عملکرد انسان (کارشناسی ارشد)