دکتر وحيد جمشيدي

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

vjamshidi[@]gmail.com, vjamshidi[@]uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترا مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری ,

علاقمندی ها

 طراحی مدارات مجتمع توان پایین در فناوری نانو

 طراحی سیستمهای بی درنگ و نهفته

 نوآوری ها در معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال

برنامه های کلاسی

 الکترونیک دیجیتال

- شنبه 15:30 تا 17:30 - چهارشنبه 15:30 تا 17:30

 معماری کامپیوتر (1)

- یک شنبه 15:30 تا 17:30 - سه شنبه 15:30 تا 17:30

 معماری کامپیوتر (2)

- یک شنبه 17:30 تا 19:30 - سه شنبه 17:30 تا 19:30