دکتر وحيدرضا جلالي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431323327

 ایمیل

v.jalali@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی خاک شناسی , از 1378 تا 1381

رتبه اول دوره

 تربیت مدرس

کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک (پایان نامه: مدل سازی واکنش کلزا به شوری طوری دوره های مختلف رشد) , از 1382 تا 1384

رتبه اول

 تربیت مدرس

دکترا فیزیک و حفاظت خاک (پایان نامه: تغييرپذيري مكاني وي‍‍‍‍ژگيهاي هيدروليكي خاك با استفاده از هندسه فركتالي، مقیاس سازی و K.n.n در مقیاس مزرعه ای) , از 1385 تا 1389

رتبه یک آزمون

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 طرح ملی مدیریت داده های خاک

ملی, از 1392 تا 1394

URL www.iransoil.com

 2- طرح ملی مطالعه نیمه تفصیلی قابلیت های خاک های جزیره هرمز

ملی, از 1392 تا 1394

انتشارات

مقاله های مجله

1. فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی و اعظم جعفری, منشایابی برخی فلزات سنگین با استفاده از تکنیک های آنالیز خوشه ای و تجزیه عاملی در خاک-های جزیره هرمز.

تحقیقات کاربردی خاک, 1, 13-24, 1397

2. فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی و اعظم جعفری, اشتقاق و اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی برای پیش¬بینی غلظت برخی فلزات سنگین در محدوده طیف مادون قرمز نزدیک و میانی

مجله مدیریت خاک و تولید پایدار, 7, 4, 81-65., 1397

3. الهام افضلی مقدم؛ ناصر برومند ؛ وحیدرضا جلالی و صالح سنجری, ارزیابی اثر کاربری اراضی و برخی ویژگیهای خاک بر هدایت هیدرولیکی اشباع

آب و خاک, 31, 5, 1302-1312, 1396

4. سارا حسینی، وحیدرضا جلالی، مهدی همایی, شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دورۀ رشد رويشی

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات غلات, 4, 4, 319-331, 1394

5. هاشم شمس الدین،‌ وحیدرضا جلالی و اعظم جعفری, کاربرد روش های آماری چندمتغیره و شاخص های زیست محیطی در ارزیابی توزیع فلزات سنگین

نشریه حفاظت منابع آب و خاك, 4, 3, 65-76, 1394

6. مریم تاج الدینی، وحیدرضا جلالی و مهدی سرچشمه پور, تاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات عملکردی ذرت دانه ای( رقم سینگل کراس 704)

نشریه تحقیقات غلات رشت, 1394

7. هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی و اعظم جعفری, ارزیابی شاخص‌های آلودگی زیست محیطی در اطراف کارخانه مس سرچشمه

نشریه مهندسی زراعی, 1394

8. وحیدرضا جلالی، عباس خاشعی سیوکی، مهدی همایی, مقایسه روشهای زمین آماری با روش غیرپارامتریک k- نزدیکترین همسایه برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک.

نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 20, 5, 147-162, 1392

9. وحیدرضا جلالی، مهدی همایی, ارائه مدلی غیرپارامتریک با استفاده از تکنیک k- نزدیکترین همسایه در برآورد جرم مخصوص ظاهری خاک.

مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (دانشگاه صنعتی اصفهان)، علوم آب و خاك, 15, 56, 181-190, 1390

10. وحیدرضا جلالی، مهدی همایی, ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از تکنیک k- نزدیکترین همسایه.

مجله آب و خاک مشهد, 25, 2, 347-355, 1390

11. وحیدرضا جلالی. مهدی همایی, مدل سازی اثر زمان تنش شوری محیط ریشه بر عملکرد گیاه کلزا (Brassica napus L.)

به زراعی کشاورزی, 12, 1, 29-40, 1389

12. وحیدرضا جلالی. مهدی همایی, مدلسازی واکنش کلزا به شوری طی مراحل مختلف رشد زایشی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان, 12, 44, 111-121, 1387

13. وحیدرضا جلالی. مهدی همایی, تأثير سطوح مختلف شوری محیط رشد بر جوانه زنی و رشد گياهچه کلزا (Brassica napus L.)

علوم خاک و آب.مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور, 21, 2, 218-209, 1386

14. وحیدرضا جلالی. مهدی همایی, مدلسازی واکنش کلزا به شوری طی مراحل مختلف رشد رویشی

تحقیقات مهندسی کشاورزی (کرج), 8, 4, 95-112, 1386

15. عباس خاشعی سیوکی وحیدر رضا جلالی ، علی محمد نوفرستی, ارزيابي روش غيرپارامتريک k- نزديکترين همسايه و سيستم¬هاي شبکه عصبی مصنوعی براي برآورد هدايت هيدروليکي اشباع خاک

مدیریت خاک و تولید پایدار, 0

مقاله های کنفرانس

1. مریم تاج الدینی، وحیدرضا جلالی، مهدی سرچشمه پور و صفورا اسدی کپورچال, اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر پارامترهای زراعی گیاه ذرت

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, کرمان, 1394

2. وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی، صفورا اسدی کپورچال, ابررسی تأثیر استفاده از ذرات لاستیک حاصل از تایرهای فرسوده خودروها بر حدود آتربرگ خاک

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

3. وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی, اصلاح خاک های شور مناطق نیمه خشک با استفاده از ضایعات صنعتی(مطالعه موردی: استفاده از خرده لاستیک)

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

4. فاطمه پاینده، اعظم جعفری، مجید حجازی، وحیدرضا جلالی، مریم یوسفی فرد, مطالعه آلودگی فلزات سنگین خاک های اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس شاخص های آلودگی

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

5. فاطمه اسمعیلیان، مهدی سرچشمه پور، وحیدرضا جلالی, بررسی تاثیر خرده چوب بر برخی شاخص های گیاه ذرت

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, رفسنجان, 1394

6. فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری, بررسی پراکنش مکانی عنصر کروم در خاک های جزیره هرمز

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, رفسنجان, 1394

7. فاطمه عباس زاده، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری, بررسی آلودگی فلز آرسنیک با استفاده از شاخص زمین انباشتگی در خاک های جزیره هرمز

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران, رفسنجان, 1394

8. وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی و هرمزد نقوی, بررسی تاثیر استفاده از اصلاح کننده های مصنوعی بر مقاومت فروروی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

9. وحیده صادقی زاده، وحیدرضا جلالی و مجید محمودآبادی, بررسی تاثیر مواد آلی طبیعی و مصنوعی بر پایداری خاکدانه های خاک های سبک بافت مناطق خشک و نیمه خشک

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

10. مریم تاج الدینی و وحیدرضا جلالی, تاثیر کرم های خاکی مختلف بر پایداری خاکدانه ها و ساختمان خاک

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

11. هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری، مهدی خراسانی پور و عصمت اسماعیل زاده, پهنه بندی غلظت آرسنیک در خاک های اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و زمین آمار

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

12. هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی، اعظم جعفری، مهدی خراسانی پور و عصمت اسماعیل زاده, بررسی وضعیت سرب در اراضی با کاربری های مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

13. افسانه یوسفیان، مجید محمودآبادی و وحیدرضا جلالی, تأثیر زمان و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی بر میزان هدایت آبی اشباع خاک

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی, دانشگاه سمنان, 1393

14. سحر طاقدیس، مجید حجازی مهریزی و وحیدرضا جلالی, بررسی فراهمی عناصر کم مصرف در تعدادی از خاک های استان کرمان و ارتباط آن با برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

هفتمین همایش ملی مهندسی محیط زیست, دانشگاه تهران, 1393

15. الهام سیرجانی، مجید محمودآبادی و وحیدرضا جلالی, بررسی شدت جریان و غلظت رسوب حاصل از جریان ورقه ای

اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک, کردستان, 1392

16. وحیدرضا جلالی، مینا حسامی کرمانی و فرشته نورمندی پور, شبیه سازی رشد گیاه پسته متأثر از شوری بر اساس مدلهای ماکروسکوپیک طی دوره جوانه زنی

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, کرمان, 1392

17. وحیدرضا جلالی و مجید حجازي, توانمندي روشهاي داده کاوي(Knn)در تخمین غیرپارامتریک جرم ویژة حقیقی خاك

دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا, کرمان, 1392

18. هاشم شمس الدین، وحیدرضا جلالی و اعظم جعفری, ارزیابی روش های زمین آماری در برآورد توزیع مکانی برخی عناصر کم مصرف موردنیاز گیاه پسته

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, 1392

19. وحیدرضا جلالی, پایش ویژگیهای خاک در مقیاس ملّی از طریق ایجاد بانک داده خاک تحت وب

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, 1392

20. علی ریاحی مدوار، وحیدرضا جلالی و فاطمه رضائی, بررسي اثرات نانوذرات آلومينا بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي گياه گندم

کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی, جزیره قشم, 1392

21. ملیکا نعمت الهی، وحیدرضا جلالی و وحیده صادقی, تعیین بهینه ترین عامل کمکی برای بهبود تخمین مقدار فسفر قابل جذب

کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی, جزیره قشم, 1392

22. وحیدرضا جلالی، حسینعلی بهرامی و سلمان طاهریزاده, ایجاد و معرفی نحوه استفاده از امکانات موجود در سامانه ملی بانک اطلاعات پروفیلی خاک ایران

کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی, جزیره قشم, 1392

23. هاشم شمس الدين و وحيدرضا جلالي, ارايه الگويي ساختارمند در راستاي بکارگيري مهندسي ارزش در منابع آب ايران

ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک, کرمان, 1392

24. وحیدرضا جلالی، وحیده صادقی زاده, تعیین عوامل بهبود دهنده تخمین مقدار هدایت هیدرولیکی در مناطق نیمه خشک بر اساس آنالیزهای زمین آماری (مطالعه موردی بخشی از استان خراسان شمالی)

اولین همایش سراسری الکترونیک محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, تهران, 1392

25. سمیرا برخوری مهنی، مجید فکری و وحیدرضا جلالی, بررسی اثر مواد آلی بر افزایش غلظت سرب محلول خاک

اولین همایش سراسری الکترونیک محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, تهران, 1392

26. سمیرا برخوری مهنی، مجید فکری و وحیدرضا جلالی, مصرف بی رویه ی کود سرب در خاک های جنوب کرمان

اولین همایش سراسری الکترونیک محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی, تهران, 1392

27. سمیرا برخوری مهنی، مجید فکری و وحیدرضا جلالی, ارزیابی جذب سطحی سرب با استفاده از معادله فرندلیچ در بعضی از خاک های آهکی کرمان

سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, تهران, 1392

28. سميرا برخوري مهني - مجيد فكري - وحيدرضا جلالي, كاربرد معادله لانگموير در تجزيه و تحليل جذب سطحي سرب خاك

اولين همايش ملي الكترونيكي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, 1392

29. وحيدرضا جلالي، مينا حسامي كرماني و فرشته نورمندي پور, بررسي نحوه پاسخدهي جوانه پسته به تنشهاي شوري طبيعي و مصنوعي

اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیرزیستی), دانشگاه اصفهان, 1391

30. مجيد حجازي مهريزي، وحيد رضا جلالي, تأثير تغذيه مس بر رشد و مقدار اسانس رزماري در شرايط تنش شوري

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران, دانشگاه علوم پزشکی کاشان, 1391

31. وحید رضا جلالی،وحیده صادقی زاده, ارزیابی توان شبکه هاي عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد گندم در برخی اراضی زراعی خراسان شمالی

همایش ملی خاك، کشاورزي پایدار, دانشگاه ملایر, 1391

32. وحید رضا جلالی،وحیده صادقی زاده, استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در علوم خاك

همایش ملی خاك، کشاورزي پایدار, دانشگاه ملایر, 1391