دکتر طيبه واعظي زاده

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

waezizadeh@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی محض , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی محض (پایان نامه: جاذب و دافع روی توابع چندمقداری) , از 1382 تا 1384

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی محض (پایان نامه: مدل های ریاضی بیماری ها) , از 1387 تا 1391

زبان ها

English

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 یک مدل ریاضی برای بیماری هپاتیت بی HBV

از 1390 تا 1391

 مدل های ریاضی با تاخیر زمانی در سیستم های همه گیری

از 1392 تا 1393

انتشارات

مقاله های مجله

1. T. Waezizadeh, Seir epidemic model with two time delays

Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories, 14, 2, 189-200, 2016

2. T. Waezizadeh, F. Fatehi, Entropy for DTMC SIS Epidemic Model

Journal of Mahani Mathematical Research Center, 5, 1, 59-67, 2016

3. M.R. Molaei, T. Waezizadeh, M. Rezaeezadeh, A Mathematical Model for HAV

Scientific Bulltein, 75, 1, 47-56, 2013

4. M.R. Molaei, T. Waezizadeh, Mathematical Model for HBV

J. Basic. Appl. Sci. Res, 9, 2, 9407-9412, 2012

5. M.R. Molaei, T. Waezizadeh, On a Model of Hepatitis of Type B

J. Basic. Appl. Sci. Res., 9, 2, 9536-9541, 2012

6. M.R. Molaei, T. Waezizadeh, Attractors for Multifunctions Created by Semi-Dynamical systems

journal of Dynamical systems & Geometric Theories, 6, 2, 177-184, 2008

7. M.R. Molaei, T. Waezizadeh, Repellers for Multifunctions of Semi-Bornological spaceslogical spaces

Acta Mathematica scientia, 28, 3, 545-550, 2008

مقاله های کنفرانس

1. T. Waezizadeh, Prey- Predator Model with Two Time Delay

Annual Iranian Mathematics Conference, Kharazmi University, Iran, 2016

2. T. Waezizadeh, A. Mehrpooya, A Stochastic Model for Dynamics of two Populations and its Stability

Annual Iranian Mathematics Conference, Kharazmi University, Iran, 2016

3. T. Waezizadeh, F. Fatehi, Comparison two Epidemic Models by Entropy

The 45th annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University, Semnan, Iran, 2014

4. S. Galatolo, I. Nisoli, T. Waezizadeh, A Note on Rigrous Computation of Invariant Measures in Stochastic Dynamical Systems

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2013

5. T. Waezizadeh, SEIR Model with Constant Latent Period and Constant Course of Infection 

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 2013

6. طیبه واعظی زاده ، حمید رضا شجاعی, مثال هایی از جاذب استخوانی

دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامی, دانشگاه تبریز, 1394

دروس

دروس ترم های گذشته

 ریاضی 1(فنی) (کارشناسی)

 ریاضی 2(فنی) (کارشناسی)

 مبانی سیستم های دینامیکی (کارشناسی)

 سیستم های دینامیکی (کارشناسی ارشد)

 نظریه انشعاب (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 حمید رضا شجاعی

جاذب های استخوانی در ابعاد بالا, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 منیژه خضری پور

پایداری و ناپایداری معادله لجستیک با تاخیر زمانی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان