دکتر تابنده صالحي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

ta.salehi@uk.ac.ir

 آدرس

بافت . دانشکده مدیریت و اقتصاد. بخش حسابداری

 تلفن ثابت

03442426644

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد حسابداری (پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر اقربخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) , از 1388 تا 1390

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mahdi Bahar Moghaddam, Tabandeh Salehi, The investigation of the effects of effective audit committee on different parts of company

Archives Des Sciences, Vol 65, No. 7, Vol 65, No. 7, 449-459, 2012

2. , Investigation of Effective Factors on Audit Committee Effectiveness from Perspective of Independent Auditors and Board Members

Journal of American Science, Vol7, No. 8, 769-775, 2011

مقاله های کنفرانس

1. تابنده صالحی. زینب اعظمی, ابطه بين شفافيت با رشوه گيري و كسب و كار آسان

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي, انزلی, 1393

2. تابنده صالحی, بحث هاي جديد در حسابداري اجتماعي

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي, انزلی, 1393

برنامه های کلاسی

 حسابداری صنعتی 1

- دوشنبه 14:00 تا 16:00 - سه شنبه 14:00 تا 16:00

 حسابداری صنعتی 2

- شنبه 14:00 تا 16:00 - یک شنبه 12:00 تا 14:00

 حسابرسی 1

- شنبه 12:00 تا 14:00 - یک شنبه 10:00 تا 12:00

 اصول حسابداری 1

- شنبه 10:00 تا 12:00 - یک شنبه 14:00 تا 16:00

 اصول حسابداری 1

- دوشنبه 12:00 تا 14:00 - سه شنبه 10:00 تا 12:00