دکتر سهيلا شفيعي بافتي

تحصیلات آکادمیک

 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه تهران

کارشناسی علوم جانوری , تا 1369

 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری (پایان نامه: مطالعه مقدماتی اکولوژیکی توزیع و پراکنش گونه های مارمولک پناهگاه حیات وحش خبر و روچون و دشت سیرجان در استان کرمان) , تا 1377

 گروه زیست شناسی- دانشکده زیست شناسی- پردیس علوم- دانشگاه تهران

دکترا بیوسیستماتیک جانوری (پایان نامه: تجزیه و تحلیل تغییرات جغرافیایی گونه (Phrynocephalus scutellatus (Sauria: Agamidae در فلات مرکزی ایران بر اساس صفات مرفولوژیکی و مولکولی) , تا 1391

انتشارات

مقاله های مجله

1. Rahimian, H., Shafiei, S., Rastegar-Pouyani, N. & Rastegar-Pouyani, E, Phylogenetic relationships of the gray-toad agama, Phrynocephalus scutellatus (Olivier, 1807), species complex from Iran

Zootaxa, 3990, 3, 380- 369, 2015
Doi: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3990.3.3

2. Shafiei, S., Fahimi, H., Sehhatisabet, M.E.& Moradi, N, Rediscovery of Maynard s longnose sand snake, Lytorhynchus maynardi, with the geographic distribution of the genus Lytorhynchus Peters, 1863 in Iran

Zoology in the Middle East, 61, 1, 32-37, 2015
Doi: http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2014.994309

3. Shafiei, S., Fahimi, H., Sehhatisabet, M.E.& Moradi, N., New record of Sandfish Skink, Scincus scincus conirostris Blanford, 1881 (Sauria: Scincidae) from southeastern Iran

Check List journal, 11, 5, 1774, 2015
Doi: http://dx.doi.org/10.15560/11.5.1774

4. Akbarpour M., and Shafiei, S., Range extension of Misonne’s swollen-nose gecko, Rhinogecko misonnei de Witte, 1973 (Sauria: Geckonidae) in Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB), 11, 2, 179-182, 2015

5. Moradi, N., Shafiei, S., and Sehhatisabet, M.E., The snake fauna of Khabr National Park, southeast of Iran

Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB), 9, 1, 41-55, 2013