سارا سلطانیان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زیست شناسی- گیاهی , از 1377 تا 1381

 دانشگاه خاتم

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی , از 1381 تا 1384

 دانشگاه فردوسی مشهد

دکترا زیست شناسی سلولی و مولکولی , از 1387 تا 1393

فایل ها

 تاریخ زیست شناسی ( ارسال فایل )

  1. قسمت اول
  2. قسمت دوم

 کارگاه ها ( ارسال فایل )

  1. Real time PCR workshop
    فایل مربوط به کارگاه ریل تایم پی سی آر

 ازمایشگاه سلولی ( ارسال فایل )

  1. جزوه ازمایشگاه سلولی
    جزوه تکمیل شده آزمایشگاه سلولی