دکتر سيامك طالبي

فایل ها

 CS88 ( ارسال فایل )

 1. Homework 1
 2. Homework #2
  برای دوشنبه اینده تمرینهای ۱--۲--۴ تحویل داده شود
 3. تمرینهای اضافی و تمرین متلب
 4. Homework#3
 5. Homework#3
 6. Homework #4
 7. Homework# 5
 8. homework 6

 Video1399 ( ارسال فایل )

 1. Homework1
 2. class1

برنامه های کلاسی

 Wireless Communications

- شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 13:30 تا 15:30

 DSP

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30