سيما فردوسي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sima.ferdowsi@uk.ac.ir

 ایمیل

sima.ferdowsi@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی , از 1378 تا 1382

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی (پایان نامه: Investigation of Translation Strategies of Idiomatic Expirations in Subtitled Movies) , از 1383 تا 1385

 دانشگاه علامه طباطبائی

دکترا مترجمی زبان انگلیسی , از 1393 تا کنون

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. سیما فردوسی دکتر مسعود شریفی فر, The Theory and Practice of Poetry Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1392

2. دکتر مسعود شریفی فر سیما فردوسی, Practicing Interpretation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1389

3. دکتر مسعود شریفی فر سیما فردوسی, A Textbook of Audiovisual Translation

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1387

مقاله های مجله

1. سیما فردوسی دکتر محمد عباس نژاد, In search of a Training Model for Interpreting Course at Universities of Iran

پژوهش در نظام هاي آموزشی, VOL 7, 23, 2014

2. , Investigating four aspects of the Muqattaa`t letters translation

Iranian EFL Journal, VOl 10, Issue 3, 2014

3. , Moving Towards an Objective Scoring Assessment in Interpreting

Iranian EFL Journal, VOL 10, Issue 4, 2014

4. , Translation of Idiomatic Expression in Subtitling

Iranian EFL Journal, VOl 9, Issue 4, 2013
سیما فردوسی

5. سیما فردوسی دکتر وحیده ابوالحسنی زاده, A Quantitative Study of Rhythm of Literal and Metrical Translations of Khayyam`s Rubaiyat Based on Grabe and Lows` Theory

مطا لعات ترجمه, تابستان 93, 46, 1393

دروس

دروس ترم جاری

 ترجمه شفاهی 2 (کارشناسی)

 ترجمه شفاهی 3 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 ترجمه شفاهی 2

- چهارشنبه 09:30 تا 11:00

 ترجمه شفاهی 3

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30