دکتر حسن حاجي امين شيرازي

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hshirazi@uk.ac.ir shirazi.hha@gmail.com shirazi_hha@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 انگلستان

دکترا مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی (پایان نامه: تحلیل تصویر کف فلوتاسیون کانی های صنعتی) , از 1994 تا 1997

علاقمندی ها

 کف فلوتاسیون

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

مقاله های مجله

1. Garmsiri, M.R., Haji Amin Shirazi, H, An Analysis of the influence of cylinder dimension ratio and lifting velocity on the slump test results

Applied Rheology, 25, 23416, 1-8, 2015

2. Hosseini, M.R., Haji Amin Shirazi, H., Massinaei, M. and Mehrshad, N, Modeling the relationship between froth bubble size and flotation performance using image analysis and neural networks

Chemical engineering communications, 202, 919- 911, 2015

3. Garmsiri, M.R. and Haji Amin Shirazi, H, The effect of grain size on flocculant preparation

Minerals Engineering, 65, 53-51, 2014

4. Garmsiri, M.R. and Haji Amin Shirazi, H, A new approach to define batch settling curves for analyzing the sedimentation

JME, Journal of Mining and Environment, 3, 2, 111 -103, 2012

5. Qaredaqi, M., Haji Amin Shirazi H., Abdollahi, H, Comparison of Yianatos and traditional methods to determine kinetic rate constants of different size fractions in industrial rougher cells

International Journal of Mineral Processing, 109 -106, 69 -65, 2012

6. گرمسیری، م.ر. و حاجی امین شیرازی، ح, تاثیر خصوصیات سوسپانسیون باطله فرآوری مس بر تنش تسلیم برشی و اهمیت آن در فرآیند جدایش جامد از مایع

نشریه علوم ومهندسی جداسازی, پنجم, 2, 65-75, 1392

مقاله های کنفرانس

1. حسینی، م.، حاجی امین شیرازی، ح.، یار احمدی، م.ر., افزایش کارائی فلوتاسیون شستشو با آسیاکنی ثانویه کنسانتره سلول های مختلف رافردر مدارهای جداگانه درکارخانه شماره یک مجتمع مس سرچشمه

چهارمین همایش بین¬المللی، نهمین همایش مشترک، نوزدهمین کنگره سالانه متالورژی، بیست و هفتمین سمینار سالانه ریخته¬گری انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران – انجمن علمی ریخته¬گری ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, 1394