دکتر شهرام شفيعي بافتي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

shafiei_shahram@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 ایران

دکترا زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و تکتونیک) (پایان نامه: تحلیل ساختاری سنگ های دگرگون منطقه فاریاب(جنوب اسفندقه)) ,

علاقمندی ها

 تحلیل ساختاری در مناطق دگرگونی ، ارزیابی کنترل سا ختاری بر جایگیری مواد معدنی، تحلیل های میکروتکتونیکی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 تحلیل ساختاری شکستگی ها در محدوده معادن سنگ ساختمانی( مورد مطالعه: ناحیه سعیدی، شمال شرق کرمان)

کرمان, از 1388 تا 1388

طرح درون دانشگاهی

 مطالعه امکان سنجی ذخیره سازی نفت خام

تهران, از 1388 تا 1389

انتشارات

مقاله های مجله

1. Havva Amirihanzaa, Shahram Shafieibaftia,∗, Reza Derakhshania, Saeed Khojastehfarb, Controls on Cu mineralization in central part of the Kerman porphyry copper belt, SE Iran:constraints from structural and spatial pattern analysis

Journal of Structural Geology, 159-177, 2018

2. FarzanehHashemi , Reza Derakhshani , Shahram Shafiei Bafti , AmirRaoof, Morphometric datasetofthealluvialfansatthe southern partofNaybandfault,Iran

Data in Brief, 21, 1756-1763, 2018

3. RabieiVaziri.,M;Shafiei.,SH., Panahi.,H, Kinematic analysis of rock falls by probabilistic methods and considering the reliability (Case study: Gol-e-Gohar Mine No.1)

Advanced of applied geology, 15, 67-74, 2015

4. Farhad Hamzeh .,Shahram ShafieiBafti, Lineament analysis in limestone outcrops and its importance on extraction optimization (Case study : Ornamental Stone Quarries , Kerman)

Scientific Quarterly Journal ,Geosciences, 95, 185-196, 2015

5. Azam Mirzaie, Shahram Shafiei Bafti, Reza Derakhshani, Fault control on Cu mineralization in the Kerman porphyry copper belt,SE Iran: A fractal analysis

Ore Geology Reviews, 71, 237-247, 2015

6. RabieiVaziri.,M;Shafiei.,S., Hasibi,V., The Situational analysis of discontinuities using MonteCarlo method and comparison its results with Dips software (Case study: Saidi Ornamental Quarry Stone, Kerman)

Iranian Journal of Geology, 15, 67-74, 2014

7. Shahram ShafieiBafti ,Mohammad Mohajjel, Structural evidence for slip partitioning and inclined dextral transpression along the SE Sanandaj–Sirjan zone, Iran

International Journal of Earth Sciences, 104, 587-601, 2014

8. Shahram . Shafiei ., M. Ghiyasi, Analysis of Structural Control on Chahmesi Deposit,Miduke Area, SE Iran

Scientific Quarterly Journal ,Geosciences, 92, 177-186, 2014

9. , Analysis of Discontinuties and its Importance on Optimization of Extraction (Case Study: Saeedi Ornamental Stone Quarry, Kerman)

Scientific Quarterly Journal ,Geosciences, 84, 89-98, 2012

10. L.Ebadi., S.A.Alavi., S.Shafiei, A.Sadeghi, Strutural model and Structural relationship in mineralization in the northeast Shahr-e-Babak

Iranian Journal of Geology, 17, 3-15, 2011

11. S. Shafiei ., S. A. Alavi ., M. Mohajjel, Calcite twinning constraints on paleostress patternsand tectonic evolution of the Zagros hinterland:the Sargaz complex, Sanandaj–Sirjan zone, SE Iran

Arabian Journal of Geosciences, 4, 1189-1205, 2011

12. SHahram. Shafiei., Ahmed. Alavi.,Mohammad. Mohajjel., Oilvier. Lacombe., New Constraints on Deformation History of the Zagros Hinterland: Evidences from Calcite Twin Morphology and Geothermometery in Sargaz Complex,Sanandaj-Sirjan Zone, SE Iran

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 20, 2, 127-138, 2009

مقاله های کنفرانس

1. یاسمین ابراهیمی، شهرام شفیعی و رضا درخشانی, دگرشکلی ناشی از ترافشارش مایل راستگرد در منطقه بازرگان، جنوب بلوک طبس )شمال کرمان(

بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه پیام نور قم, 1397

2. اسماء مسلمی مهنی ، زینب لشکری بمی ، مه سیما رجایی نژاد ، رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, ارزیابی خطر لرزه خیزی شهر جیرفت با استفاده از روش آماری

بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه پیام نور قم, 1397

3. مه سیما رجایی نژاد، زینب لشکری بمی ، اسماء مسلمی مهنی ، شهرام شفیعی بافتی و رضا درخشانی, ارزیابی خطر لرزه خیزي شهرهجدک به روش آماري و تحلیلی

بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه پیام نور قم, 1397

4. زهرا جهانشاهی افشار ، رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, تحلیل حوضه های ابریز منطقه تیکدر از دیدگاه ریخت زمین ساخت

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی, کرمان, 1395

5. نفیسه حسینی، رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, کاوش ریخت زمین ساختی دره های منطقه سیرچ کرمان

دومین همایش زمین شناسی و اکتشاف منابع, شیراز, 1395

6. رحیمه رهبر،رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, تحلیل شاخص های مورفوتکتونیکی حوضه های ابریز منطقه بازرگان

دومین همایش زمین شناسی و اکتشافات معدنی, کرمان, 1395

7. رحیمه رهبر، رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, ارزیابی زمین ساخت جنبای منطقه بازرگان کرمان با استفاده از شاخص های زمین ریخت شناسی

سی و چهارمین گردهمایی و دومین نگره بین المللی تخصصی علوم زمین, تهران, 1395

8. مریم زعیم ، مجید شاهپسند زاده و شهرام شفیعی بافتی, الگوی ساختاری گسل ها جهت تعیین اکتشاف کانسار های کرومیت در توده های اولترامافیک.شاداب-آبگرم (اسفندقه).جنوب کرمان

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, تهران, 1395

9. الهه جهانشاهی ، شهرام شفیعی و رضا درخشانی, کاربرد نرم افزار فرای در ارزیابی نقش گسل ها بر توزیع کانسار سازی مس در کمربند دهج- ساردوییه

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین, تهران, 1393

10. شهرام شفیعی ،رضا درخشانی و اعظم میرزایی, گسل و رخداد کانی زایی مس در کمربند مس پورفیری کرمان،انالیز فرکتال

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, کرمان, 1392

11. مجید مقامی،رضا درخشانی ،شهرام شفیعی و علی مهرابی, ارتباط شکستگی ها و کانی زایی در محدوده کوه پنج تا سرچشمه

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, کرمان, 1392

12. شیرین سالاری ، رضا درخشانی و شهرام شفیعی, ارزیابی فعالیت گسل سمته از طریق بررسی شاخص های مورفوتکتونیکی

سومین همایش زمین شناسی فلات ایران, کرمان, 1392

13. حامد چتروز زاده ،رضا درخشانی ،شهرام شفیعی و الهه حق شناس, آیا عدم وقع زمین لرزه های بزرگ و مهم در منطقه گلپایگان دلیلی بر عدم تکتونیک فعال در این منطقه است؟

سومین همایش زمین شناسی فلات ایران, زرند, 1392

14. عزت سیاهکوهی ، رضا درخشانی و شهرام شفیعی, شناسایی گسل ها در حوضه چاه قلعه سیرجان با استفاده از آنالیز خطوط هم پایه

سومین همایش زمین شناسی فلات ایران, زرند, 1392

15. شهرام شفیعی, تحلیل کنترل ساختاری در کانی زایی مس پورفیری بر مبنای آنالیز فرکتال در کمربند مس پورفیری کرمان

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, کرمان, 1391

16. شهرام شفیعی بافتی, کنترل ساختاری در کانی زایی طلای زرترشت.منطقه فاریاب (جنوب اسفندقه)

ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, کرمان, 1391

17. شهرام شفیعی و میثم رضایی فر, تحلیل فرکتال آبراهه ها در جهت تعیین خطواره های اصلی کنترل کننده کانی زایی مس پورفیری در کمربند مس پورفیری کرمان

اولین همایش ملی مس, کرمان, 1390

18. شهرام شفیعی و فرهاد حمزه, آنالیز خطوارگی در رخنمون های آهکی و اهمیت آن در بهینه سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان)

دومین کنفرانس فلات ایران زمین, زرند, 1390

19. شهرام شفیعی, دگرشکلی ترافشارش مایل در پهنه سنندج-سیرجان جنوبی، دلایلی از ماکل بندی در کلسیت

بیست وهشتمین گردهمایی علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, ارومیه, 1389

20. شهرام شفیعی, تحلیل فابریک محور C در کلسیت.اثباتی بر تکتونیک ترافشارش مایل راستگرد در پهنه سنندج-سیرجان(کمپلکس سرگز،منطقه فاریاب،جنوب اسفندقه)

بیست وهشتمین گردهمایی علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, ارومیه, 1389

21. راضیه عزتی نیا، سید احمد علوی و شهرام شفیعی, تحلیل ساختاری شمال شرقی کرمان

بیست وهشتمین گردهمایی علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, ارومیه, 1389

22. شهرام شفیعی ، محمد عبادی و مصطفی ترکاشوند, تحلیل ناپیوستگی ها و نقش آن در بلوک دهی معادن سنگ ساختمانی سعیدی0شمال شرق کرمان)

سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران, یزد, 1388

23. لیلا عبادی، سید احمد علوی و شهرام شفیعی, تکوین ساختار در مناطق با کانه زایی مس( مورد مطالعه: محدوده کانی زایی مس میدوک، شمال شرق شهر بابک)

بیست وهفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1388

24. شهرام شفیعی،سید احمد علوی ،محمد محجل, دلایل دگرشکلی ترافشارش مایل راستگرد در پهنه سنندج-سیرجان.

بیست وهفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, تهران, 1388

25. زینب لشکری بمی ، اسماء مسلمی مهنی ، رضا درخشانی و شهرام شفیعی بافتی, ارزیابی خطر زمین لرزه در محدوده شهر جیرفت با استفاده از روش تحلیلی

بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه پیام نور قم, 1379

26. شهرام شفیعی،سید احمد علوی ،محمد محجل و اولیویر لاکومب, تحلیلی جدید از دگرشکلی بخش داخلی کوهزار زاگرس.دلایلی از مورفولرژی و ژئوترمومتری ماکل در کلسیت( کمپلکس سرگز، پهنه سنندج-سیرجان جنوبی،جنوب شرق ایران)

دوازدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران., اهواز, 1378

27. سید علیرضا اشرفی ، سید احمد علوی و شهرام شفیعی, بررسی نقش عوامل ساختاری بر پایداری شیب دیوار های معدن مس سرچشمه

دوازدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, اهواز, 1378

28. سید علیرضا اشرفی، سید احمد علوی و شهرام شفیعی, بررسی ویژگی های ساختاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای وکنترل زمینی در منطقه معدنی سرچشمه

دوازدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران., اهواز, 1378

29. سید علیرضا اشرفی، سید احمد علوی و شهرام شفیعی, شناسایی خطواره ها با استفاده از داده های IRS و فیلتر های جهت دار در منطقه معدنی سرچشمه

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, اهواز, 1378

30. لیلا عبادی، سید احمد علوی ، شهرام شفیعی ،عباس صادقی و بهناز صابری, تحلیل ساختاری منطقه شمال شرق شهر بابک(استان کرمان)

دوازدمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, اهواز, 1378

دروس

دروس ترم های گذشته

 زمین شناسی ساختاری (کارشناسی)

 زمین شناسی مهندسی (کارشناسی)

 زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1 (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2 (کارشناسی ارشد)

 بافت-ساختار (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مجید غیاثی فتح اباد

بررسی و تحلیل ساختاری کانسار چاه مسی, 1391, شهید باهنر کرمان

 یاسمین ابراهیمی

تحلی ساختاری گسل بازرگان ( شمال کرمان), 1397, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 زمین شناسی ساختاری

 زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1

 زمین شناسی مهندسی