دکتر شادي هاشم نيا

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

shadihashemnia@uk.ac.ir

 ایمیل

shadihashemnia@yahoo.com

 آدرس

کرمان، بزرگراه امام، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش بافت شناسی، کدپستی 7616914111

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا دکترای عمومی دامپزشکی (پایان نامه: " تهیه اطلس کالبدشناختی از تصاویر لایه نگاری رایانه ای از ناحیه شکم بز رایینی") , از 1378 تا 1384

 دانشگاه تهران

پسا دکترا دکترای تخصصی علوم تشریحی (پایان نامه: " مطالعه فراساختاری اثرات درمانی اسانس گیاه مریم گلی لاله زاری بر روی تغییرات بافتی لوله های پروکسیمال کلیه ناشی از ایسکمی ریپرفیوژن در رت ") , از 1385 تا 1390

فایل ها

دروس

دروس ترم جاری

 بافت شناسی یک (دکترا)

 بافت شناسی دو (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 بافت شناسی عمومی (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی سلول (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی دستگاه گوارش و تنفس (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی پوست لنف و اندوکرین (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی ادراری تناسلی (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی مقایسه ای (کارشناسی ارشد)

 میکروسکوپ الکترونی (دکترا)

 میکروسکوپ لکترونی (کارشناسی ارشد)

 بافت شناسی جانوری (کارشناسی)

 تکنیک تهیه مقاطع بافتی و هیستوشیمی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 خانم عاطفه شعاعی

بررسی هیستوژنز قلب در جنین کبک چوکار

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 آقای احمد شجاعی

بررسی روند بافت زایی کلیه در جنین کبک نژاد چوکار

 آقای امین افضلی

مطالعه بافت شناختی و هیستوشیمیایی اویداکت در قرقاول بالغ و نابالغ