دکتر ايران شيخ شعاعي

خلاصه

ااااااااا

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

shoaie@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده علوم ، بخش شیمی

تحصیلات آکادمیک

 دانشکده شیمی- دانشگاه تبریز

دکترا شیمی معدنی (پایان نامه: عنوان پایان نامه: سنتز و مطالعه تیوری خواص الکترونی برخی از لیگاندهای باز شیف مونوآزو و تهیه و بررسی ساختار بعضی از کمپلکس های آنها با برخی از عناصر واسطه) ,

اساتید راهنما: دکتر علی اکبر خاندار دکتر مهدی جلالی هروی استاد مشاور: دکتر منصور عابدینی

 دانشکده علوم- دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد شیمی معدنی (پایان نامه: عنوان پایان نامه: تهیه کمپلکس بیس بتا اکسو آلفا نفتالدهید پالادیوم (II) و بررسی تراکم آن با اتیلن دی آمین) ,

استاد راهنما: دکتر منصور عابدینی

 دانشکده علوم- دانشگاه تهران

کارشناسی شیمی محض ,

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید با هنر کرمان در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور در سال 1385

 برنده جایزه صبا

دانشگاه شهید با هنر کرمان

علاقمندی ها

 Synthesis of Coordination Compounds

 Theoretical Chemistry

 Nano Chemistry

 Catalyst

 Bioinorganic Chemistry

 Electrochemistry

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر معصومه طباطبایی دکتر ایران شیخ شعاعی, مقدمه ای بر شیمی ترکیبات قفسی و خوشه ای بور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, یزد, 1389

دروس

دروس ترم های گذشته

 General Chemistry I (کارشناسی)

 2. Physical Inorganic Chemistry (کارشناسی)

 Inorganic Chemistry I (کارشناسی)

 Inorganic Chemistry II (کارشناسی)

 Advanced Inorganic Chemistry (کارشناسی ارشد)

 Symmetry & Group Theory (کارشناسی)

 Inorganic Chemistry Lab. I & II (کارشناسی)

 Synthesis & Mechanism of Inorganic Reactions (کارشناسی ارشد)

 Computational Chemistry (کارشناسی ارشد)

 Organometallic Chemistry (کارشناسی)

 Inorganic Polymers (دکترا)

 Physical Inorganic Chemistry (دکترا)

 General Chemistry Lab 1&2 (کارشناسی)

 General Nuclear Chemistry (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 فریبا گرکانی نژاد

 مریم روستایی

 محبوبه شهسواری

 زهرا دور اندیش

 مرجان شفیعی

دانشجویان قبلی

 نیاز منادی

سنتز شناسایی و بررسی ساختار کریستالی بعضی از کمپلکس های مولیبدن (VI) با لیگاند های باز شیف سه و چهار دندانه به عنوان کاتالیزورهای هموژن برای اکسایش اولفین و سولفید ها, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1385 تاریخ دفاع اردیبهشت ماه 1389

 سعید نیا سمیرا

تهیه تعدادی لیگاند باز شیف نامتقارن سه و چهار دندانه و سنتز کمپلکس های فلزات واسطه از آنها و کاربرد تعدادی از کمپلکس های فلزی به عنوان کاتالیزور در واکنش های آلی, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1384 تاریخ دفاع اردیبهشت ماه 1389

 مهدی هاتفی اردکانی

بررسی فعالیت کاتالیستی روتینیوم(III) سالوفن قرار گرفته بر روی نگهدارنده ها در اپواکسایش آلکن ها و تهیه و شناسایی و بررسی ساختار کمپلکس های باز شیف جدید مس (II) و مولیبدن (VI), دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1385 تاریخ دفاع مهر ماه 1389

 قاضی زاده احسایی مهدیه

تهیه و شناسایی تعدادی لیگاند باز شیف چند دندانه و کمپلکس های آنها با یون های مولیبدن (VI) و آهن (III) بررسی فعالیت کاتالیزری کمپلکس آهن (III) سالوفن قرار گرفته بر روی نگهدارنده SBA 15 عامل دار شده در اپواکسایش آلکن ها, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1385 تاریخ دفاع شهریور 1392

 زینب توحیدیان

تهیه و بررسی ساختار برخی از کمپلکس های باز شیف عناصر واسطه در ایعاد مختلف توده و نانو و بررسی برخی از کاربردهای آنها, 1395, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1391 تاریخ دفاع : 24 بهمن ماه 1395

 نجمه لطفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1392 تاریخ دفاع

 علی صمد زاده نجفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 1391 تاریخ دفاع

 مهدیه شیخ شعاعی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانو شیمی .....ورودی 1392 تاریخ دفاع

 سمانه رمضان پور اپو راوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانو شیمی... ورودی 1392 تاریخ دفاع

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 ساجده عرب سینا

 علی ایزدی

 نرگس رستمی

 سعیده سید علیخانی

 زینب طاهری زاده

 فرشاد سلیمانی

دانشجویان قبلی

 مهدیه قاضی زاده احسایی

ارزیابی اسید باربیتوریک جهت حذف کادمیوم از ترانسفرین سرم انسانی در شرایط Invitro و سنتز کمپلکس کادمیوم باربیتوریک اسید, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی.....ورودی 1379 تاریخ دفاع تیر ماه 1382

 سمیرا سعید نیا

تهیه و بررسی خصوصیات ترکیبات باز شیف و کاربرد آنها در ساخت الکترود های یون گزین, دانشگاه شهید باهنرکرمان
گرایش شیمی معدنی...ورودی 1380. تاریخ دفاع آذر ماه 1382

 نیاز منادی

تهیه و شناسایی بعضی از لیگاند های باز شیف سه و چهار دندانه و کاربرد آنها در تهیه الکترودهای انتخابگر یون و تعیین ساختار کریستالی یک باز شیف دو دندانه, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی...ورودی 1381.. تاریخ دفاع شهریور 1383

 طاهره رازیانی

تهیه و شناسایی تعدادی از لیگاندهای باز شیف گوگرد دار دو و چهار دندانه و تهیه و شتاسایی بعضی از کمپلکس های آنها با یون هایی از روی و سرب, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی...ورودی 1382. .تاریخ دفاع مهر ماه 1384

 شهرام پروین

تهیه و شناسایی بعضی از لیگاند های باز شیف چهار و پنج دندانه و تهیه و شناسایی کمپلکسی از آنها با یون روی, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی..ورودی 1383. تاریخ دفاع شهریور ماه 1385

 احمد کمالی

تهیه و شناسایی دو لیگاند باز شیف مشتق از سالیسیل آلدهید و کمپلکسی از آنها با یون کبالت و بررسی ساختار بلورین دو ترکیب از مشتقات اکسازین و کینازولین, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی..ورودی 1385 .تاریخ دفاع شهریورماه 1387

 زهرا نژاد علی باغان

تهیه و شناسایی سه لیگاندجدید چهار دندانه متقارن باز شیف, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی....ورودی 1385. تاریخ دفاع شهریورماه 1387

 سید یوسف ابراهیمی پورفرسنگی

تهیه و شناسایی دو لیگاند باز شیف سه دندانه و چهار دندانه به روش بدون حلال و کاربرد آنها در ساخت الکترودهای غشایی یون گزین و تهیه و شناسایی کمپلکس وانادیوم و بررسی ساختار آن, دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
گرایش شیمی معدنی.....ورودی 1386. تاریخ دفاع شهریور 1388

 سید علی یثربی

سنتز و شناسایی دو کمپلکس جدید از مولیبدنیوم (VI) و مطالعه بر هم کنش آنها با CT_ DNA به کمک روشهای طیف سنجی CD, UVVIS و فلوروسانس, دانشگاه شهید با هنر کرمان ورودی 1389
گرایش شیمی معدنی تاریخ دفاع فروردین ماه 1390

 سمیه شمسی سروشک

تهیه و شناسایی دو لیگاند باز شیف سه دندانه جدید و تهیه و شناسایی کمپلکسی از آنها با یون مولیبدن (VI), دانشگاه شهید باهنر کرمان ورودی 1389
گرایش شیمی معدنی تاریخ دفاع شهریور 1390

 نسیم ستوده پناه

تهیه و شناسایی کمپلکس باز شیف دو هسته ای جدید از مس (II) وکاربرد تعدادی از کمپلکس های باز شیف به عنوان کاتالیزور در واکنش های آلی, 1390, دانشگاه شعید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1389 تاریخ دفاع شهریورماه 1390

 پریسا ایرانمنش

سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید از مولیبدنیم (VI) و مطالعه نظری سینتیک و مکانیزم اپواکسیداسیون آلکن ها توسط کمپلکس ها, داشگاه پیام نور مرکز کرمان ,
گرایش شیمی معدنی ورودی 1389 تاریخ دفاع آبان ماه 1390

 رحیمه شهداد نژاد

سنتز مشتقات پیرازولونها و پیرانها طی واکنش های دو و سه جزیی در حضور کمپلکسی از مولیبدن (VI)به عنوان کاتالیست, دانشگاه شهید با هنر کرمان ورودی 1389
گرایش شیمی معدنی تاریخ دفاع بهمن ماه 1390

 باقری نسب زهیرا

تهیه و بررسی برخی از کمپلکس های فلزات واسطه در ابعاد نانو با لیگاند های باز شیف چهار دندانه, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1389 تاریخ دفاع شهریور ماه 1391

 سهاله حکیمه

تهیه و بررسی نانو کمپلکس هایی از یونهای Zn(II و Cd(II و Ag(I با برخی لیگاند های باز شیف سه دندانه و استفاده از آنها برای سنتز نانو اکسید های فلزی, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1389 تاریخ دفاع شهریور ماه 1391

 مریم سالاری جلگه

بررسی اثر بازدارندگی لیگاندهای باز شیف سه دندانه بر خوردگی فولاد کربنی نرم در محلول اسید سولفوریک 0.5 مولار, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1390 تاریخ دفاع تیرماه 1392

 امیر هادی میری

تهیه و بررسی ساختار بعضی از نانو کمپلکس های کادمیوم و نانو اکسید کادمیوم, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی1390 تاریخ دفاع تیر ماه 1392

 سمیه محمودآبادی

تهیه و شناسایی برخی کمپلکسهای وانادیوم (VI) و آهن (III) در ابعاد نانو و توده با لیگاندهای سه و پنج دندانه باز شیف, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی1390 تاریخ دفاع شهریور ماه 1392

 نازنین رستگاری

سنتز و شناسایی کمپلکس های روی و کادمیوم دو ظرفیتی با یک لیگاند باز شیف دو دندانه در مقیاس نانو و توده به روش اولتراسونیک و تهیه نانو ااکسیدهای آنها, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی1391 تاریخ دفاع شهریور ماه 1393

 نعیمه سلندری جلگه

تهیه و بررسی کمپپلکس های مس (II) کرم (III) ,و نیکل (II) ا لیگاند باز شیف درشت حلقه در ابعاد نانو و توده و تهیه نانو کامپوزیت اکسید فلزی آنها, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانوشیمی ورودی1391 تاریخ دفاع دیماه 1393

 مژگان عامری سیاهویی

سنتز شناسایی و مطالعات ساختاری کمپلکسهایی از اکسیدو وانادیوم (V) ا لیگاند باز شیف ای 1 5-کلرو 2 هیدرکسی فنیل ایمینو متیل نفتالن 2 ال, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی1391 تاریخ دفاع بهمن ماه 1393

 ندا زارعی جلال آباد

سنتز و شناسایی نانو اکسید های قلع و مس و بررسی خاصیت بیولوژیکی آنها, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 1392 تاریخ دفاع شهریور 1394

 عظیمه رضازاده

سنتز و شناسایی نانو اکسیدهایی از کبالت و روی و کاربرد آنها در جداسازی یونهای سرب, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش نانو شیمی. .ورودی 1393 تاریخ دفاع 29شهریور 1395

 سمیه شول

بررسی ساختار کمپلکس هایی از مولیبدن و نیکل با بعضی از لیگاندهای باز شیف سه دندانه, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی. .ورودی 1393. .تاریخ دفاع 31 شهریور 1395

 فروغ هاشمی خالو

تهیه بررسی ساختار و فعالیت ضد میکربی کمپلکسهایی از عناصر واسطه با یک لیگاند باز شیف سه دندانه, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش شیمی معدنی....ورودی 1393 تاریخ دفاع 28 شهریورماه 1395

 احمد خواجه ابراهیمی

سنتز بعضی از ترکیبات با چهار چوب های آلی فلزی و کاربرد های فوتو کاتالیسنی آنها, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 93 تاریخ دفاع : چهارم اسفند ماه 1395

 رقیه طاهرنژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 1394 تاریخ دفاع

 سهیلا داوری پاریزی

دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1394 تاریخ دفاع

 ناهید بادآهنگ

دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1394 تاریخ دفاع

 زهرا کرمی

دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 1394 تاریخ دفاع

 نیما خوارزمی

سنتز شناسایی ساختار بلور و فعالیت های بیولوژیکی کمپلکس های اکسیدووانادیوم مشتق شده از لیگاند سه دندانه ((2-هیدروکسی نفتالن-1-ایل) فنیلن) بنزوهیدرازید, دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1392 تاریخ دفاع شهریور 1394

 زهرا مظفری

تهیه و شناسایی دو لیگاند باز شیف Z1وZ2 کاربرد لیکاندZ1در ساخت الکترود های غشایی یون گزین و تهیه و بررسی ساختار دو کمپلکس از لیگاند Z1 با یون های نیکل (II)و روی(II) ZZ1, دانشگاه شهید با هنر کرمان کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1384 تاریخ دفاع دیماه 1386

 زهره خوشبخت

دانشگاه شهید با هنر کرمان
گرایش نانو شیمی ورودی 1395 تاریخ دفاع

 مرضیه ضیا سیستانی

شهید با هنر کرمان
گرایش شیمی معدنی ورودی 1395 تاریخ دفاع

 زهرا عبدالهی