دکتر سيده فاطمه طباطبايي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03433257622

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ملی کشور مالزی(UKM)

دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: التطبيقات الأصولية في مسألة قطع وزراعة الأعضاء البشرية بين مذهب الإمامي الإثني عشري وأهل السنة والجماعة) , از 1385 تا 1389

 دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی (پایان نامه: حکم پیوند اعضاء در فقه شیعه) , از 1377 تا 1379

دوره ها

 دوره های تخصصی آموزش تخصصی ارتقاء دانشی و بینشی

بسیج اساتید

 طرح ضیاف- تعلیم و تربیت اسلامی3

نهاد مقام معظم رهبری

 کارگاه حلقه صالحین

بسیج اساتید

 پیوست نگاری فرهنگی

بسیج اساتید

 کارگاه آشنایی با تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشکاه شهید باهنر

 کارگاه ضوابط و مقررات دانشگاهی

دانشگاه شهید باهنر

 کارگاه نهضت روشنگری

بسیج اساتید

 کارگاه دانش افزایی ( طرح ضیافت) با موضوع "روش تحقیق در قرآن"

نهاد مقام معظم رهبری

 کارگاه دانش آفزایی( طرح ضیافت) با موضوع "معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم" و

نهاد مقام معظم رهبری

 کارگاه دانش آفزایی اصول تعلیم و تربیت اسلامی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ه

 کارگاه تربیت مدرس جنگ نرم

بسیج اساتید

افتخارات و جوایز

 استاد پِژوهشگر برتر گروه الهیات درسال 1394

پژوهش,

 استاد پِژوهشگر برتر دانشکده حقوق و الهیات در سال 1394

پژوهش,

سازمان ها

 دانشگاه باهنر

مدیر گروه الهیات, از 1392 تا 1395

انتشارات

کتاب ها

1. , پیوند اعضاء از منظر فقه شیعه

پیام مصطفی, ;کرمان, 1394

2. , التطبیقات الاصولیة فی مسألة قطع و زراعة الأعضاء البشریة بین مذهب الإمامی الإثنی عشری و أهل السنة و الجماعة

پیام مصطفی, کرمان, 1394

3. , راهکارهای علمی و عملی حضور قلب در نماز

شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات, تهران, 1394

4. , ترجمه و شرح کنز العرفان فی الفقه القرآن مکاسب، بیع ، دین

دور اندیشان, تهران, 1394

5. , گذری بر معارف اسلامی

علمی و فرهنگی, تهران, 1394

مقاله های مجله

1. محبوبه چین آوره - سیده فاطمه طباطبائی, Mental Health Rehabilitation Based on Positive Thinking Skills Training

International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 7, 1, 1-6, 2017

2. سیده فاطمه طباطبائی, بیع الاعضاء البشریه لزرعها للمحتاجین الیها من منظور علماء الاسلام

مجله البحوث و الدراسات الشرعیةکلیة الدراسات الإسلامیة بالجامعة الإسلامیة مشکاة مصر, 3, 23, 369-403, 2014

3. سیده فاطمه طباطبائی, مسألة قطع العضو من المیت دماغیا للترقیع و زرع الأعضاء البشریة بین المذاهب الاسلامیة

مجلة البحوث و الدراسات الشرعیة کلیة الدراسات الإسلامیة بالجامعة الإسلامیة مشکاةمصر, 3, 16, 173-190, 2013

4. سیده فاطمه طباطبائی- عبد الرضا محمد حسین زاده- سمیه مولوی فر, حکم تکلیفی کرایونیک بیمار لاعلاج از منظر فقه شیعه

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی, 9, 30-31, 21-32, 1396

5. سیده فاطمه طباطبائی- ملیحه عقابیان, شیعه انگلیسی

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم, 7, 16, 20-41, 1396

6. سیده فاطمه طباطبائی, واکاوی"تفکر"از منظر قران کریم وتبیین جایگاه آن درتربیت اسلامی

مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی شهید باهنر کرمان, 11, 3, 23-46, 1394

7. سیده فاطمه طباطبائی و محبوبه چین آوه, تأثیرآموزش "تفکر در نعمت و قدرت الهی" بر زنگار زدائی فطرت در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, سال هیجدهم, 3, 423-434, 1393

8. , عدالت و قسط در قرآن کریم

راه قرآن, 8, 55, 1393

9. سیده فاطمه طباطبائی, اهداف قرآن از زبان قرآن کریم

ماهنامه راه قرآن, 8, 50, 1392

10. محبوبه چین آوه - سیده فاطمه طباطبائی, پیش بینی افکار خودکشی بر اساس نگرش مذهبی و توکل به خدا

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 18،سال ششم, شماره اول, 81-96, 0

11. سیده فاطمه طباطبائی و محبوبه چین آوه, Enjoining good and forbidding wrong and its impact on security

New York science Journal ISSN1554-0200, Volume 8, 5, 35-44, 0

12. سیده فاطمه طباطبائی, التطبیقات الاصولیة فی المسألة زرع العضو المقطوع حدا أو قصاصا في محله بين المذاهب الاسلامیة

مجله البحوث و الدراسات الشرعیة, 3, 22, 395-410, 0

مقاله های کنفرانس

1. سیده فاطمه طباطبائی- معصومه سعید, خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم

همایش ذکر، انتشارات : دانشگاه آزاد مرو دشت ،شماره نشريه و سال چاپ23/7/1393, دانشگاه آزاد مرو دشت, 12, 0

2. سیده فاطمه و محبوبه چین آوه, واکاوی و تحلیل آیات قرآن کریم پیرامون عدل

همایش ذکر, دانشگاه آزاد مرو دشت, 12, 0

3. سیده فاطمه طباطبائی, تبیین محکم و متشابه بر محوریت نظر علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی, 0

4. سیده فاطمه طباطبائی, تبین نسخ، بداء و انساء در قران کریم

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی, 0

5. سیده فاطمه طباطبائی و محبوبه چین آوه, تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر امنیت

همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت, دانشکاه زنجان, 0

6. سیده فاطمه طباطبائی, ارائه راهکار علمی و عملی برای رسیدن به مرحلة"تجلیه"از رساله حقوق امام سجاد علیه¬السلام

اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی, 0

7. سیده فاطمه طباطبائی, جامعه و عدالت از منظر قرآن کریم

کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه: عدالت در اسلام, تهران, 0

8. سیده فاطمه طباطبائی و معصومه سعید, ارائه استدلال عینی جهان شمول در راستای تربیت دینی

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 0

9. معصومه سعید و سیده فاطمه طباطبائی, آراء عقلانی علامه طباطبائی و امام فخر رازی پیرامون مسئله شفاعت در دین اسلام

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 0