صديقه نيك طبع اطاعتي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

s_niktab@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا الهیات و معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام , از 92 تا کنون

دانشجوی دکترا

انتشارات

کتاب ها

1. صدیقه نیکطبع زیبا طهماسبی, بررسی تطبیقی مکتب غریزه گرایی و قدرت طلبی

دارالقرار, قم, 1391

دروس

دروس ترم جاری

 اندیشه اسلامی 2 (کارشناسی)

 تفسیر موضوعی قرآن (کارشناسی ارشد)

 اندیشه اسلامی 1 (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 اندیشه اسلامی 2

- شنبه 09:30 تا 11:30 - یک شنبه 07:30 تا 09:30

 تفسیر موضوعی قرآن

- شنبه 07:30 تا 09:30 - یک شنبه 13:30 تا 15:30 - دوشنبه 07:30 تا 09:30

 اندیشه اسلامی1

- شنبه 13:30 تا 15:30