دکتر سيدمسعود مجدزاده

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133871137

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر و فردوسی مشهد

کارشناسی علوم جانوری (پایان نامه: جمع آوری و شناسایی فون آبزی رودخانه های رادکان و فریزی از آبریز کشف رود، ماهی ها و قاب بالان) , از 1358 تا 1366

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم جانوری (پایان نامه: بیوسیستماتیک جوندگان منطقه تربت جام) , از 1366 تا 1370

 دانشگاه کاردیف انگلستان

دکترا علوم جانوری (پایان نامه: Morphological and genetic variation in the genus Tetramesa and its parasitoids (Hymenoptera: Chalcidoidea) and its application to Iranian biogeography) , از 1378 تا 1384

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. Fasihi Harandi, M., Madjdzadeh, S. M. & Ahmadinejad, M., Helminth parasites of small mammals in Kerman province, Southeastern Iran

Journal of Parasitic Diseases, 40, 1, 106-109, 2016

2. Ranjbar, M., Madjdzadeh, S. M., Peris-Felipo, F. J. Askari Hesni, M., & Rakhshani. E., A contribution to Opiinae (Hym.: Braconidae) of Kerman province, South-Eastern Iran

Journal of the Entomological Research Society, 18, 1, 19-26, 2016

3. Dehdar, K. & Madjdzadeh, S. M., Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Kordestan province, western Iran

Far Eastern Entomologist, 315, 11-20, 2016

4. Goodarzifar, Z., Madjdzadeh, S.M and Mehrparvar, M., Aphids living on Echinops in Iran: Turanoleucon jashenkoi (Hemiptera, Aphididae) as a new record.

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 2, 3, 301–308, 2016

5. Bamshad, M., Askari Hesni, M., Teimori, A. and Madjdzadeh, S.M., Morphology of the sagitta otolith in Liza aurata (Risso, 1810) from coastal habitats of Caspian Sea Southern basin

Aquatic Physiology and Biotechnology, 4, 1, 33-48, 2016

6. Mohebban, S., Barahoei, H., Takalloozadeh, H.M., Madjdzadeh, S.M. and Riedel, M., A survey of the Ichneumonidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea) of Kerman province, south-east Iran

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 2, 4, 419–437, 2016

7. Safahani, S., Madjdzadeh, S.M. and Peris-Felipo, F.J., Braconidae (Hymenoptera) communities of Iranian alfalfa fields at high altitudes

Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 2, 4, 339–447, 2016