دکتر سيدشاهين موسوي ميركلايي

دانشیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی محض (پایان نامه: رسته (توپولوژیکی، تعمیم یافته) اشیا پلی گروهی) , از 1376 تا 1381

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی محض (پایان نامه: n-اسکلت در رسته پیش بافه های سادکی) , از 1374 تا 1376

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ریاضی محض , از 1370 تا 1374

فایل ها

 شماره تمرین های درس ریاضی عمومی یک ( ارسال فایل )

  1. تمرین های انتخابی

 شماره تمرین های درس ریاضی ۲ ( ارسال فایل )

  1. تمرین های انتخابی

سازمان ها

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو هیات علمی, از 1386 تا کنون

 دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

عضو هیات علمی, از 1381 تا 1386

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. Sh. Mousavi, M. Abbaszade, Projective and injective dimensions in the category sigma[M]

Communications in Algebra, 46, 4, 1560–1575, 2018

2. M.Jafarpour, S.Sh.Mousavi, V. Leoreanu-Fotea and F.Jantani, On 2-strongly transitive geometric spaces

Journal of Algebra and Its Applications, 17, 8, 1850140-12, 2018

3. F. Jantania, M. Jafarpour, S. Sh. Mousavi, and V. Leoreanuc, On order of elements in hypergroups and p-Sylow subhypergroups

COMMUNICATIONS IN ALGEBRA, 45, 12, 5092–5102, 2017

4. H. Momenaee Kermani and S. Sh. Mousavi, beta-topological hypergroups

An. S¸tiint¸. Univ. Al. I. Cuza Ia¸si Mat. (N.S.), LXII, f. 2, vol. 1, 439-449, 2016

5. S. Sh. Mousavi,V. Leoreanu-Fotea and M. Jafarpour, Cyclic Groups Obtained as Quotient Hypergroups

ANALELE STIINTI- FICE ALE UNIVERSITATII AL I CUZA DIN IASI-SERIE NOUA-MATEMATICA, 61, 1, 109-122, 2015

6. S. N. Hosseini, S. Sh. Mousavi, Quasi Left Factorization Structures as Presheaves

Applied Categorical Structures, 22, 3, 501-514, 2014

7. S. Sh. Mousavi, M. Jafarpour, On the category of geometric spaces and the category of (geometric) hypergroups

Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 40, 3, 639-655, 2014

8. S.Sh.Mousavi, M. Jafarpour, ON THE CATEGORY OF GEOMETRIC SPACES AND THE CATEGORY OF (GEOMETRIC) HYPERGROUPS

.Bull. Iranian Math. Soc, 40, 3, 639-655, 2014

9. S. Sh. Mousavi, Leoreanu-Fotea and M. Jafarpour and H. Babaei, Equivalence relations in semihypergroups and the corresponding quotient structures

European Journal of Combinatorics, 33, 463-473, 2012

10. V. Leoreanu-Fotea and M. Jafarpour, S. Sh. Mousavi, The Relation n and Multisemi-Direct Hyperproducts of Hypergroups

Communications in Algebra, 40, 3597-3608, 2012

11. S. Sh. Mousavi, S. N. Hosseini, Quasi Right Factorization Structures as Presheaves

Applied Categorical Structures, 19, 741-756, 2011

12. S. Sh. Mousavi, V. Leoreanu- Fotea and M. Jafarpour, R-parts in (semi)hypergroups

Annali di Matematica, 190, 667-680, 2011

13. M. Jafarpour, S. Sh. Mousavi, V Leoreanu-Fotea, A class of semihypergroups connected to preordered weak -semigroups

Computers and Mathematics with Applications, 62, 2944-2949, 2011

14. S. Sh. Mousavi, M. Jafarpour, On Free and Weak Free (Semi)Hypergroups

Algebra Colloquium, 18, Spec. 1, 873-880, 2011

15. I. Cristea, M. Jafarpour , S. Sh. Mousavi, A. Soleymani, Enumeration of Rosenberg hypergroups

Computers and Mathematics with Applications, 60, 2753-2763, 2010

16. S. N. Hosseini, S. Sh. Mousavi, A Relation Between Closure Operators on a Small Category and Its Ca- tegory of Presheaves,

Applied Categorical Structures, 14, 99-110, 2006

17. S. N. Hosseini, S. Sh. Mousavi, M. M. Zahedi, Category of Polygroup Objects

Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 28, 1, 67-86, 2002

مقاله های کنفرانس

1. Mina Abbaszade, Seyed Shahin Mousavi, On the torsion theory in the category sigma[M]

49th Annual Iranian Mathematics Conference, دانشگاه علم و صنعت ایران, 102-107, 2018

2. Azadeh Ilaghi Hosseini, Seyed Shahin Mousavi, Seyed Naser Hosseini, Semi Factorization Structures

46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd University, 283-286, 2015

3. H. MOMENAEE KERMA, S.SH. MOUSAVI, ON THE CATEGORY OF beta-TOPOLOGICAL HYPERGROUPS

24th Iranian Algebra Seminar, Kharazmi University, 106-110, 2014

4. S. Sh. Mousavi, S. N. Hosseini, A . Eilaghi, Semi Factorization Structures

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, یزد, 1394

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 مرتضی جعفرپور

On Semihypergroups and Hypergroups, 1389, ولی عصر(عج) رفسنجان

 حجت بابایی

Regular equivalence relations on hyperrings, 1391, ولی عصر (عج) رفسنجان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 اشکان خورشیدی

مدول های FI-تزریقی و FI-تخت, 1393, شهید باهنر کرمان

 رویا سلطانی

مدول های IFP-تخت و IFP-تزریقی, 1393, شهید باهنر کرمان

 الهام عرب

مباحثی در حد مستقیم از یک سیستم مستقیم از ابر ساختارهای جبری, 1391, شهید باهنر کرمان

 الهام قنبری

مدول های تزریقی ضعیف, 1390, شهید باهنر کرمان

 معصومه مارزی

مدول¬های هم تاب نسبی و مدول¬های تخت نسبی, 1390, شهید باهنر کرمان

 فاطمه رنجبر

حلقه¬هاي مربوط به مدول¬هاي تزريقي مي¬نيمم و تخت- مي¬نيمم, 1390, شهید باهنر کرمان

 مهناز اسفندیار پور

مدولهای تزریقی-می¬نیمم و تخت-می¬نیمم و حلقه¬های منسجم-¬می¬نیمم, 1389, ولی عصر(عج) رفسنجان

 مهناز شمس

مشخص سازی رسته¬ای چند گونا, 1388, ولی عصر(عج) رفسنجان

 مرضیه رهبانی

از چند گوناهای جبری به هم-چندگونای هم-جبری, 1387, ولی عصر(عج) رفسنجان

 مجید حیدری

هم-حد در رسته¬های غربال شده و واریته¬های تعمیم یافته, 1385, ولی عصر(عج) رفسنجان