دکتر سعيده رشيدي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ریاضی , از 1381 تا 1385

 دانشگاه الزهرا

کارشناسی ارشد ریاضی (پایان نامه: انواع مجموعه های احاطه گر در گراف ها و بررسی برخی پارامترهای مربوطه) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه الزهرا

دکترا ریاضی گرایش گراف و ترکیبیات (پایان نامه: مساله اشتراک \mu طرح بلوکی و وجود ترید \mu گانه) , از 1387 تا 1392

انتشارات

مقاله های مجله

1. S. Rashidi and N. Soltankhah, The 3-way intersection problem for S(2,4,v) designs

Utilitas Mathematica, 102, 169-187, 2017

2. , On the 3-way (v,k,2) Steiner trades

Discrete Mathematics, 339, 12, 2955-2963, 2016

3. S. Rashidi and N. Soltankhah, On the possible volume of \mu way (v,k,t) trades

Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 40, 6, 1387-1401, 2014

4. S. Rashidi and N. Soltankhah, On the possible volume of three way trades

Electronic Notes in Discrete Mathematics, 43, 5-13, 2013

دروس

دروس ترم جاری

 مبانی ترکیبیات (کارشناسی)

 معادلات دیفرانسیل (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 نظریه اعداد (کارشناسی)

 ریاضی عمومی یک (کارشناسی)

 مبانی ترکیبیات (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سمیرا فلاح پور

کاربرد طرح های بلوکی در سیستم های رمزنگاری بصری