استادیار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322662

 ایمیل

samare@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا مدیریت منابع آب (پایان نامه: ارزیابی یکپارچه سامانه های منابع آب مبتنی بر نگرش سیستمی) , تا 1393

 دانشگاه باهنر کرمان

کارشناسی ارشد سازه های آبی (پایان نامه: بهینه سازی بهره برداری از سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: سد جیرفت)) , تا 85

 دانشگاه باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی آب (پایان نامه: طراحی شبکه آبرسانی شهرک مطهری با استفاده از نرم افزار EPANET) , تا 83

دوره ها

 فرصت مطالعاتی دانشگاه SUPSI سوییس

تجربیات

 کارشناس

مهندسین مشاور ری آب, کرمان, از 92 تا 93

 کارشناس

مهندسین مشاور دریارود جنوب, کرمان, از 85 تا 87

افتخارات و جوایز

 رتبه اول دوره کارشناسی

 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

علاقمندی ها

 مدیریت یکپارچه منابع آب، پویایی سیستمها، ارزیابی یکپارچه سامانه های منابع آب

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

فرانسه

سطح مقدماتی

ایتالیایی

سطح مقدماتی

عربی

سطح مقدماتی

انتشارات

مقاله های مجله

1.  Samareh Hashemi M., Zare F., Bagheri A., Moridi A., Flood Assessment in the Context of Sustainable Development using the DPSIR Framework

International Journal of Environmental Protection and Policy, 2, 2, 41-49, 2014

2.  Samareh Hashemi, M., Barani G. A., Ebrahimi H., Optimization of Reservoir Operation by Genetic Algorithm Considering Inflow Probabilities (Case Study: The Jiroft Dam Reservoir)

journal of applied science, 8, 11, 2173-2177, 2008

3. ثمره هاشمی م.، باقری ع., ارزیابی یکپارچه سامانه منابع آب خراسان جنوبی در سطح استراتژیک با استفاده از چارچوب هدفگرا (GOF)

تحقیقات منابع آب ایران, 14, 3, 13-24, 97

4. ذونعمت کرمانی م.، قاسمی ک.، ثمره هاشمی م., بررسی اثرات هیدرولیکی شکست سد و اثرات آن بر پایین دست با استفاده از نرم افزار MIKE-FlOOD (مطالعه موردی سد مخزنی میرزای شیرازی)

نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی, 4, 15, 13-24, 96

مقاله های کنفرانس

1.  Mohamadi Z., Samareh Hashemi M., Estimation of natural discharge of river using hydrometry and pluviometer stations (case study: Khalkhal basin)

Third International Symposium on Environmental and Water Resources Engineering, Tehran, Iran, 2015

2.  Samareh Hashemi M., Zare F. and Bagheri A., A systemic analysis of the flood threat in Gorganrood Basin, Iran; using a DPSIR framework,

5th international perspective on water resources and the environment, Marrakech, Morocco, 2012

3.  Barani G. A., Rahnama M. B. and Samareh Hashemi M., Optimization of Irrigation Water Supply from Reservoir by Genetic Algorithm (GA)

The 3th international conference of Trends in Agricultural Engineering (3TAE), Prague, Czech Republic, 2008

4.  Samareh Hashemi M. and Barani G. A., Optimization of Reservoir Operation by Genetic Algorithm, At Uncertainty Conditions

The 7th International River Engineering Conference (7IREC), Ahwaz, Iran, 2007

دروس

دروس ترم جاری

 آمار مهندسی (کارشناسی)

 آمار مهندسی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 ایستایی (کارشناسی)

 مقاومت مصالح (کارشناسی)

 مهندسی منابع آب (کارشناسی)

 زبان تخصصی (کارشناسی)

 رسم فنی (کارشناسی)

 مدل های ریاضی در هیدرولوژی (کارشناسی ارشد)