دکتر صالح حمزۀ جواران

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی عمران-عمران , از 1381 تا 1385

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-شازه (پایان نامه: کاربرد توابع متعامد مرتبه بالا برای بهبود دقت روش المان مرزی در حل مسائل الاستودینامیک) , از 1385 تا 1388

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکترا مهندسی عمران-سازه (پایان نامه: پیشنهاد توابع پایه مختلط فوريه در روش المان های مرزی) , از 1388 تا 1392

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه اول دوره دکترا

 کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

 کسب رتبه اول دوره کارشناسی

 عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری

 کسب رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی

انتشارات

کتاب ها

1. صالح حمزه جواران, محاسبات عمران

انتشارات خانه عمران, تهران, 1393
شابک: 9-10-7038-978-600

2. صالح حمزه جواران و رضا میرزا علی, نظارت و اجرا عمران

انتشارات خانه عمران, تهران, 1393
شابک: 4-02-7038-978-600

مقاله های مجله

1. Malakiyeh MM, Shojaee S, Hamzehei Javaran S, Development of a direct time integration method based on Bezier curve and 5th-order Bernstein basis function

Computers and Structures, 194, 15–31, 2018

2. Hamzehei Javaran S, Shojaee S, The solution of elasto static and dynamic problems using the boundary element method based on spherical Hankel element framework

International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2017

3. Dehghan Manshadi SH, Dehghan Manshadi SM, Amiri HR, Hamzehei Javaran S, Flaw identification for Laplace equation using the linear sampling method

Mathematics and Mechanics of Solids, 2017

4. Hamzehei Javaran S, Khaji N, Dynamic analysis of plane elasticity with new complex Fourier radial basis functions in the dual reciprocity boundary element method

Applied Mathematical Modelling, 38, 3641-3651, 2014

5. Khaji N, Hamzehei Javaran S, New complex Fourier shape functions for the analysis of two-dimensional potential problems using boundary element method

Engineering Analysis with Boundary Elements, 37, 260-272, 2013

6. Hamzeh Javaran S, Khaji N, Noorzad A, First kind Bessel function (J-Bessel) as radial basis function for plane dynamic analysis using dual reciprocity boundary element method

Acta Mechanica, 218, 247-258, 2011

7. Hamzeh Javaran S, Khaji N, Moharrami H, A dual reciprocity BEM approach using new Fourier radial basis functions applied to 2D elastodynamic transient analysis

Engineering Analysis with Boundary Elements, 35, 85–95, 2011

8. حمزهء جواران، ص و خاجی، ن, تحليل مسائل ارتعاش آزاد و اجباري به کمک روش تقابل دوگانه المان مرزي براساس توابع پايه ي شعاعي چندرُبعي معکوس

نشريه روش های عددی در مهندسی, سال 32، شماره ‌1, 51-64, 0

مقاله های کنفرانس

1. Hamzehei Javaran S, Khaji N, Inverse Multiquadric (IMQ) function as radial basis function for plane dynamic analysis using dual reciprocity boundary element method

15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, Portugal, 2012

2. محمدی‌نیا ، م، شجاعی، س و حمزۀ جواران، ص, ارتعاش آزاد ورق میندلین با استفاده از توابع پایه مختلط فوریه

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن, دبی-امارات, 1396

3. موسوی، م و حمزۀ جواران، ص, استفاده از انترپولاسیون توابع پایه مختلط فوریه در روش المان محدود توسعه یافته به منظور مدلسازی ترک عمودی در سازه‌ها

دهمین کنگره ملی مهندسي عمران, دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران, 1396

4. موردوئی ، ف، شجاعی، س و حمزۀ جواران، ص, بهینه سازی توپولوژی سازه با استفاده از تلفیق روش سطح تراز و توابع پایه مختلط فوریه

دهمین کنگره ملی مهندسي عمران, دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران, 1396

5. اسحاقی، م ح، شجاعی، س و حمزۀ جواران، ص, مدلسازی دینامیکی تغییر طول محوری میله با استفاده از توابع شکل مختلط فوریه تحت فرکانس بالا

چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری, تهران-ایران, 1395

6. حمزۀ جواران، ص و عطری، ح ر, كاربرد توابع متعامد مرتبه بالا برای بهبود دقت روش المان مرزی در حل مسائل ارتعاش آزاد

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری, تهران-ایران, 1394

7. حمزۀ جواران، ص و خضری اصلی، س, بررسی تغییرات نسبت تنش اعضاء بر روی ضریب رفتار ساختمان های کوتاه مرتبه فولادی با بادبند همگرای ضربدری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری, تهران-ایران, 1394

8. حمزۀ جواران، ص و خضری اصلی، س, بررسی تغییرات نسبت تنش اعضاء بر روی ضریب رفتار ساختمان های بلند مرتبه فولادی با بادبند همگرای ضربدری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری, تهران-ایران, 1394

9. حمزۀ جواران، ص و خضری اصلی، س, تفاوت تغییرات نسبت تنش اعضاء بر روی ضریب رفتار ساختمان های فولادی با بادبند همگرای ضربدری کوتاه مرتبه و بلند مرتبه

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری, تهران-ایران, 1394

10. حمزۀ جواران، ص و عطری، ح ر, كاربرد توابع متعامد مرتبه بالا برای بهبود دقت روش المان مرزی در حل مسائل ارتعاش اجباری

پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات, تهران-ایران, 1394

11. حمزه جواران، ص و آذری اجیرلو، ی, بررسی تغییرات نسبت تنش تیر و ستون بر روی ضریب رفتار ساختمان های خمشی فولادی

سومین کنفرانس ملی معماری و سازه نوین در علم مهندسی عمران, شیراز-ایران, 1394

12. جاسمی، ا، حمزه جواران، ص و امامی کورنده، م, ارزیابی منحنی شکنندگی قاب خمشی متوسط فولادی 8 طبقه با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری, شیراز-ایران, 1394

13. جاسمی، ا، حمزه جواران، ص و امامی کورنده، م, توسعه منحنی های شکنندگی قاب خمشی متوسط فولادی 5 طبقه با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه تحت اثر زلزله

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری, شیراز-ایران, 1394

14. خضری اصلی، س، حمزه جواران، ص و شفیعی، م, بررسی ضریب رفتار قاب فولادی مهاربندی همگرای ضربدری با تعداد طبقات مختلف (8، 16 و 30 طبقه) با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری, تبریز-ایران, 1393

15. خضری اصلی، س، حمزه جواران، ص و شفیعی، م, بررسی ضریب رفتار قاب فولادی مهاربندی همگرای ضربدری با تعداد طبقات مختلف (2، 4 و 8 طبقه) با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری, تبریز-ایران, 1393

16. جلال پور، م، حمزه جواران، ص و خاجی، ن, کاربرد روش های المان طیفی لژاندر و چبی شف برای حل مسائل انتشار امواج ضربه ای در محیط های الاستیک

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران, شیراز-ایران, 1388