دکتر سعيده گروسي

استاد

خلاصه

برای مشاهده رزومه علمی می توانید به آدرس های زیر مراجعه نمایید. https://www.researchgate.net/profile/Saideh_Garousi2 https://uk.academia.edu/saidehGarousi

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sgarousi@uk.ac.ir

 ایمیل

saidehgarousi@gmail.com

 آدرس

کرمان- بزرگراه امام خمینی -دانشگاه شهید باهنر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم اجتماعی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

دکترا جامعه شناسی , از 1379 تا 1384

 دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی , از 1373 تا 1376

 دانشگاه تهران

کارشناسی علوم اجتماعی , از 1367 تا 1371

دروس

دروس ترم جاری

 نظریه های روان شناسی اجتماعی (کارشناسی ارشد)

 جامعه شناسی جنسیت (کارشناسی ارشد)

 جنبشهای اجتماعی و نقد نظریه فمینیسم (کارشناسی ارشد)

 مسایل اجتماعی (کارشناسی ارشد)

 جامعه شناسی سازمانها (کارشناسی)

 جامعه شناسی صنعتی (کارشناسی)