دکتر سعيد اسماعيلي ماهاني

تحصیلات آکادمیک

 بخش فيزيولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ایران

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی , از 1377 تا 1380

 بخش فیزیولوژی جامع، دانشکده پزشکی، دانشگاه گونما، ژاپن

پسا دکترا مولکولار اندوکرینولوژی , از 1385 تا 1386

 بخش فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دکترا فیزیولوژی پزشکی (پایان نامه: بررسی سیگنالینگ مولکولی گیرنده اوپیوئیدی مو در شرایظ هیپرآلجزیای ناشی از مصرف دوز کم اوپیوئید.) , از 1381 تا 1385

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. مهدي عباس نژاد مهشيد حسين زاده سعيد اسماعيلي ماهاني, حيوانات آزمايشگاهي پرکاربرد

انتشارات دانشگاه شهيد باهنر, کرمان، ایران, 1391

مهارت ها

 تکنيک هاي پايه بيولوژي ملکولي

 کشت سلولي