سعيد دوست محمدي

دکتر

خلاصه

دکتری نجوم و اخترفیزیک.

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی فیزیک (پایان نامه: اصول عکاسی نجومی) , از 1374 تا 1380

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد فیزیک - نجوم و اخترفیزیک (پایان نامه: تصویربرداری نجومی با CCD، ثبت و آنالیز تصاویر با IRAF) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیک - نجوم ذره ای - پرتوهای کیهانی (پایان نامه: بررسی ترکیبات جرمی و پخش پرتوهای کیهانی ماورا انرژی) , از 1388 تا 1393

دوره ها

 فرصت مطالعاتی در رصدخانه های گروه نیوتن کشور اسپانیا

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته