دکتر سارا درگاهي

عضو هیئت علمی دانشگاه

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زمین شناسی , از 1372 تا 1376

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد پترولوژی (پایان نامه: بررسی پترولوژی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز استوک گرانیتوئیدی چنار شهربابک) , از 1376 تا 1379

-

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا پترولوژی (پایان نامه: ماگماتیسم پس از تصادم میوسن در گستره سرچشمه- شهربابک، شمال غرب کرمان: بررسی داده های ایزوتوپی، تحلیل پتروژنتیکی و الگوی ژئودینامیکی توده های گرانیتوئیدی و نقش ماگماتیسم آداکیتی در توسعه کانه زایی مس) , از 1379 تا 1386

-