دکتر روح اله مرادي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

roholla18@gmail.com; r.moradi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 فردوسی مشهد

دکترا زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی (پایان نامه: بررسی تاثیر روش های خاکورزی، مدیریت بقایا و کاربرد کود نیتروژن بر بیلان گازهای گلخانه ای در کشت ذرت (Zea mays L.) و ارائه رهیافتهای سازگاری به تغییر اقلیم) , از 1388 تا 1392

 فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد اگرواکولوژی (پایان نامه: بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر روي خصوصيات رشد، عملکرد و كميت و کيفيت اسانس گياه رازيانه ((Foeniculum vulgare Mill.) , از 1386 تا 1388

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی

علاقمندی ها

 تغییر اقلیم، گیاهان دارویی، مدلسازی

زبان ها

English

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده‏های شیمیایی در زراعت محصولات مهم استان کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1393

 بررسی اثر تنش خشکی و اسکوربیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه همیشه بهار

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1393 تا 1394

 12- استفاده از رهیافت سیستمی برای مطالعه پایداری اکولوژیکی برخی نظام های کشاورزی در استان کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1392 تا 1394

 11- ارزيابي توسعه کشاورزي پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1391 تا 1392

 10- راهبردهای طراحی بوم نظام های زراعی جهت گذار به کشاورزی بوم سازگار و پایدار

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1390 تا 1392

 9- اثر تاريخ‏هاي مختلف کاشت، تحت تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کميت اسانس و توسعه بيماري در کشت مخلوط زيره سبز (Cuminum cyminum) و شنبليله (Trigonella foenum-graecum)

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1388 تا 1390

 8- بررسي جريان نيتروژن و کارايي مصرف آن در چرخه توليد و مصرف گندم و ذرت در ايران

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1388 تا 1389

 7- برآورد خلاء عملکرد گندم در ايران

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1390 تا 1391

 6- بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1390 تا 1392

 5- استفاده از طرح مرکب مرکزي (Central Composite Design) براي بهينه سازي تراکم، نيتروژن و آب در کشت گياه کلزا

دانشگاه فردوسی مشهد, از 1389 تا 1391

انتشارات

مقاله های مجله

1. Zohrab Adavi, Rooholla Moradi, Amir Hossein Saeidnejad, Mahmoud Reza Tadayon, Hamed Mansouri, Assessment of potato response to climate change and adaptation strategies

Scientia Horticulturae, 228, 91-102, 2018

2. Iman Hesam Arefi, Mehri Saffari, Rooholla Moradi, Evaluating planting date and variety management strategies for adapting winter wheat to climate change impacts in arid regions

International Journal of Climate Change Strategies and Management, 19, 2017

3. Mohammad Nabi Ilkaee, Rooholla Moradi, Hamed Mansouri, Sadegh Ghorbani, Farzad Paknajad, Effect of Abiotic Environmental Factors on Growth and Essential Oil Characteristics of Perovskia abrotanoides Karel

Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20, 729-743, 2017

4. Rooholla Moradi Parviz Rezvani Hamed Mansoori, Energy use and economical analysis of seedy watermelon production for different irrigation systems in Iran

Energy Reports 1, 1, 36–42, 2015

5. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam and Hamed Mansouri, Reduced irrigation system in seedy watermelon cultivation as a tool for groundwater conservation in Iran

Energy Reports, 4, 4, 36-42, 2015

6. Parviz Rezvani Rooholla Moradi Hamed Mansoori, Influence of planting date, intercropping and plant growth promoting rhizobacteria on cumin with particular respect to disease infestation in Iran

Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 1, 134–143, 2014

7. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam and Hamed Mansoory, Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran

Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 1, 4, 134–143, 2014

8. Rooholla Moradi, Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Adaptation of maize to climate change impacts in Iran

Journal of Mitigation and adaptation Strategies of Global Change, 18, 9, 1223-1238, 2014

9. Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Rooholla Moradi and Hamed Mansoori, Optimizing of water, nitrogen and density in canola cultivation using Response Surface Methodology and Central Composite Design

Soil Science and Plant Nutrition, 60, 2, 286-298, 2014

10. Nooshin Tajpoor, Rooholla Moradi, Abdolreza Nokhbe Zaeim, Effects of various fertilizers on quantity and quality of dill (Anethum graveolens L.) essential oil.

. International Journal of Agriculture and Crop Sciences., 19, 6, 1334-1341, 2013

11. Rooholla Moradi, Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati and Hamed Mansoori, Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management

Journal of Mitigation and adaptation Strategies of Global Change., 18, 3, 18:265–284, 2013

12. Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Rooholla Moradi and Hamed Mansoori, Nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N losses in Iran’s agro-ecosystem

Acta Scientiarum. Biological Sciences, 35, 4, 327-334, 2013

13. Hamed mansoori, Eskandar Zand, Mohhamad Ali Baghestani, Roholla Moradi, Hossein Sabahi, Effect of sulfonylurea herbicides residues on canola, sunflower and cotton: An approach bioassay

World Journal of Environmental Pollution, 8, 3, 1-8, 2013

14. Hamed Mansoori, Parviz Rezvani Moghaddam, Rooholla Moradi, Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios under transition period in Iran

Frontiers in Energy, 4, 4, 341-350, 2012

15. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam, Mehdi Nasiri Mahallati and Azizollah Nezhadali, Organic and biological fertilizers affects on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var.dulce) essential oil

Spanish Journal of Agricultural Research, 9, 2, 546-553, 2011

16. 4. Farzad Mondani, Farid Golzardi, Godarz Ahmadvand, Reza Ghorbani, Rooholla Moradi, Influence of Weed Competition on Potato Growth, Production and Radiation Use Efficiency

Notulae Scientia Biologicae, 3, 3, 42-52, 2011

17. 5. Alireza Koocheki, Reza Ghorbani, Farzad Mondani, Rooholla Moradi, Yaser Alizade, Energy use efficiency and economical analysis of pulses production systems in Iran a case study: Razavi Khurasan province

International Journal of Energy Economics and Policy., 4, 4, 95-106, 2011

18. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان, بررسی انتشار گازهاي گلخانهاي و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده هاي شیمیایی در زراعت محصولات مهم استان کرمان

نشریه بوم شناسی کشاورزي, 9, 405-389, 1396

19. علیرضا کوچکی - مهدي نصیري محلاتی - حامد منصوري - روح الله مرادي, اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST

نشریه پژوهشهاي زراعی ایران, 15, 256-244, 1396

20. روح اله مرادی، علیرضا کوچکی - مهدي نصیري محلاتی, ارزیابی عملکرد اقتصادي جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن.

نشريه توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي, 7, 59-47, 1396

21. زهره حسيني حسن فيضي روح اله مرادي, بررسي عرضه و مصرف گياهان دارويي در عطاريهاي شهر شيراز

مجلّه ي طب سنّتي اسلام و ايران, 8, 1396

22. نسیبه پورقاسمیان و روح اله مرادي, بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی و باغی استان اصفهان

نشریه بوم شناسی کشاورزي., 8, 226-212, 1395

23. سارا باختري، غلامرضا خواجويي نژاد، قاسم محمدي نژاد، روح اله مرادي, بررسي اثر قطع آبياري در مرحله گلدهي و محلولپاشي اسپرميدين بر برخي خصوصيات كمي و كيفي اكوتي پهاي مختلف زيره سبز

نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي), 30, 1395

24. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثیر خاكورزي، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت.

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار, 25, 43-29, 1394

25. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثير روش هاي خاكورزي، مديريت بقاياي گياهي و كاربرد كود نيتروژن بر انتشار گاز دي اكسيد كربن از خاك تحت كشت ذرت

نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)., 29, 489-503, 1394

26. مهدي نصيري محلاتي، عليرضا کوچکي، حامد منصوري و روح الله مرادي, بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران، I- توليد خالص اوليه و ورودي سالانه کربن براي محصولات زراعي مختلف.

نشريه بوم شناسي کشاورزي., 6, 752-741., 1394

27. عليرضا کوچکي ، مهدي نصيري محلاتي ، روح الله مرادي و ياسر علي زاده., بررسي عملکرد و کارايي مصرف نيتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 13, 1-13, 1394

28. سارا باختری، غلامرضا خواجویی، قاسم محمدی نژاد. روح اله مرادی., تاثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسپرمیدین بر عملکرد دانه و خصوصیات اسانس سه توده زیره سبز. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان.

اردیبهشت ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1394

29. عليرضا کوچکي ، مهدي نصيري محلاتي ، روح الله مرادي و ياسر علي زاده, بررسي عملکرد و کارايي مصرف نيتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 13, 3, 13-1, 1394

30. مهدي نصيري محلاتي، عليرضا کوچکي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران، II- ترسيب و انتشار کربن براي محصولات زراعي مختلف با استفاده از مدل ICBM

نشريه بوم شناسي کشاورزي, 7, 3, 411-398, 1394

31. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، ياسر علي¬زاده، روح¬الله مرادي, استفاده از مدل رقابتي واکنش سطح به¬منظور بررسي رقابت در تراکم¬ها و ترکيب¬هاي مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبيا (Phaseolus vulgaris)

مجله پژوهش های زراعی ایران. نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 12, (3), 342-335, 1394

32. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, ارزيابي توسعه کشاورزي پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي

مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه, 23, 3, 29-54, 1394

33. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثير روش هاي خاكورزي، مديريت بقاياي گياهي و كاربرد كود نيتروژن بر انتشار گاز دي اكسيد كربن از خاك تحت كشت ذرت

نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي), 29, 3, 489-503, 1394

34. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثیر خاكورزي، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار, 25, 3, 43-29, 1394

35. روح الله مرادي، ياسر علي زاده، احمد نظامي، حميد رضا عشقي زاده, بررسي تاثير اندازه بذر در شرايط تنش خشکي بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 10, 3, 41-57, 1393

36. مهدي نصيري محلاتي، عليرضا کوچکي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران، I- توليد خالص اوليه و ورودي سالانه کربن براي محصولات زراعي مختلف

نشريه بوم شناسي کشاورزي, 6, 3, 752-741, 1393

37. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و ابوذر صبوري, تاثير برخي کودهاي آلي و شيمياي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان روغن سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 11, 3, 241-250, 1392

38. روح الله مرادي ، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی, تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکار سازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار, 23, 4, 111-130, 1392

39. حامد منصوري، روح الله مرادي، ليلا منصوري، خليل جمشيدي و مهدي راستگو., جذب و کارايي مصرف نور در کشت مخلوط افزايشي ذرت- لوبيا در شرايط زنجان

مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی, 3, (9), 15-27, 1392

40. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, پهنه بندي وضعيت توسعه کشاورزي پايدار در ايران و ارائه راهبردهاي پايداري

مجله دانش کشاورزي پايدار, 23, 3, 179-197, 1392

41. روح اله مرادی و مسعود سامی, بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی، باغی و دامی در استان کرمان

بوم شناسی کشاورزی, 6, 3, 11-1, 1392

42. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, اثر تاريخ‏هاي مختلف کاشت، تحت تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کميت اسانس و توسعه بيماري در کشت مخلوط زيره سبز (Cuminum cyminum) و شنبليله (Trigonella foenum-graecum)

مجله علوم زراعي ايران, 43, 3, 230-217, 1391

43. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي جريان نيتروژن و کارايي مصرف آن در چرخه توليد و مصرف گندم و ذرت در ايران

مجله بوم شناسي کشاورزي, 4, 4, 200-192, 1391

44. ياسر علي زاده، روح الله مرادي، احمد نظامي و حميدرضا عشقي زاده, پيامد شوري و اندازه بذر بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 9, 2, 211-202, 1390

45. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، مهدي نصيري محلاتي و عزيز الله نژاد علي, تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر کميت و کيفيت اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.)

مجله علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي), 25, (1), 33-25, 1390

46. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و روح الله مرادي, فراتحليل تنوع زيستي کشاورزي ايران

مجله کشاورزی بوم شناختی, 2, 3, 16-1, 1390

47. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليک اسيد درشرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill).

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 8, 3, 500-489., 1389

48. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، ياسر علي زاده، رضا قرباني, بررسي جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيکي گياهچه هاي يولاف وحشي(Avena ludoviciana) و خردل وحشي (Sinapis arvensis)، تحت تاثير عصاره آبي حاصل از اندام هاي هوايي زيره سياه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آنها

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 8, 6, 908-897, 1389

49. محمدرضا رئوفي، پرويز رضواني مقدم، محمد حسن راشد و روح الله مرادي, بررسي تركيب هاي مختلف كاشت و اثر كنترل علف هاي هرز در كشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate ) و سياهدانه (Nigella sativa L. )

مجله بوم شناسي کشاورزي, 1, 1, 80-65, 1389

50. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و اصغر محمد آبادي, بررسي تاثير کودهاي شيميايي و آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم هاي مختلف کاشت

مجله بوم شناسي کشاورزي, 2, 2, 265-256, 1389

51. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، مهدي نصيري محلاتي و امير لکزيان, بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر روي خصوصيات رشد، عملکرد و ميزان اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 7, (2), 636-625, 1388

52. نسیبه پورقاسمیان ، روح اله مرادی, بررسی اثر تنش خشکی و اسکوربیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه همیشه بهار

فرایند و کارکرد گیاهی, 19, 96

53. Rooholla Moradi, Nasibeh Pourghasemian, Mehdi Naghizadeh, Effect of beeswax waste biochar on growth, physiology and cadmium uptake in saffron

Journal of Cleaner Production, 229, 2, 1251-1261, 19

54. روح اله مرادی مسعود سامی, بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی، باغی و دامی در استان کرمان

بوم شناسی کشاورزی, 6 (3), 1-11, 0

55. علیرضا کوچکی مهدی نصیری محلاتی یاسر علی زاده روح اله مرادی, استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب هاي مختلف کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris) و کنجد (Sesamum indicum)

نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 12 (3), 342-335, 0

مقاله های کنفرانس

1. Nasibeh Pourghasemian*, Roholla Moradi, Assesing Radiation Absorption and Use Efficiency of Cumium and Fenugreek in Sole and Intercroping.

7thNational Congress on Medicinal Plants, Shiraz, Iran, 2018

2. Sara Bakhtari, Rooholla Moradi and Vafa Shahidi, . Effect of spermidin on salt stress on some physiological characteristics of Lavender

. 4th National Congress on Medicinal Plants, Tehran, 2015

3. Sara Bakhtari, Rooholla Moradi and Vafa Shahidi, Effect of spermidin on salt stress on some physiological characteristics of Lavender

4th National Congress on Medicinal Plant, Tehran, 2015

4. Moradi R, Rezvani Moghaddam P, Mansoori H, Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer

13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology., Austria, 2012

5. Mansoori H, Eyshi Rezaie E, Bannayan M, Moradi R, Seed germination response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature.

13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology., Austria, 2012

6. P. Rezvani Moghaddam, R. Moradi, M. Nasiri Mahallati and A. Nejad Ali., Effect of organic and biological fertilizers on quantity and quality of essential oil of Fennel(Foeniculum vulgare Mill.).

6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries., Turkey, 2010

7. امیرحسین سعید نژاد، روح الله مرادی, بررسی اثرات متقابل شوري و سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه هاي گندم

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی-اردکان-دانشگاه اردکان, 1396

8. روح الله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، امیرحسین سعید نژاد،, تاثیر روش هاي خاکورزي، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت

ولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی-اردکان-دانشگاه اردکان, 1396

9. باقر مستعلی زاده-غلامرضا خواجویی - روح اله مرادی, بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری بر بازارپسندی، عمکلرد غده ارقام مختلف سیب زمینی

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر- کرمان- دانشگاه شهید باهنر, 1396

10. باقر مستعلی زاده-غلامرضا خواجویی - روح اله مرادی, اثر روش آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف سیب زمینی در منطقه بردسیر

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر- کرمان- دانشگاه شهید باهنر, 1396

11. نسیبه پورقاسمیان – روح اله مرادی – مهدی نقی زاده, بررسی پتانسیل استفاده از ارقام مختلف ذرت جهت سازگاری آن به شرایط تغییر اقلیم

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر- کرمان- دانشگاه شهید باهنر, 1396

12. , تاثیر مدیریت بقایا، خاکورزی و کود نیتروژن در کشت ذرت بر پتانسیل گرمایش جهانی

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر- کرمان- دانشگاه شهید باهنر, 1396
نسیبه پورقاسمیان – روح اله مرادی – مهدی نقی زاده

13. نسیبه پورقاسمیان، روح اله مرادی، مهدی نقی زاده، رزیتا کبیری, تاثیر محلول های مختلف بر خصوصیات بیوشیمیایی ارقام پیچ و سوربیت گل شاخه بریده رز

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. شهریورماه. دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1395

14. امیرحسین سعیدنژاد، روح اله مرادی, استفاده از ترکیبات آلی در بسترهای کشت در پرورش ارگانیک محصولات گلخانه ای

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. شهریورماه. دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1395

15. روح اله مرادی، امیرحسین سعیدنژاد, تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد توت فرنگی در سیستم کشت هیدروپونیک

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. شهریورماه. دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1395

16. روح اله مرادی، مهدی نقی زاده، رضا دریابر، فاطمه فخرالدین, بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر ماندگاری ارقام گل شاخه بریده رز

چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. شهریورماه. دانشگاه ولی عصر رفسنجان, 1395

17. ستاره داوودی، یاسر علی زاده، روح اله مرادی، محمد جواد زارع, بررسی اثر کودهای بیولوژیک، آلی و شیمیایی بر روی کیفیت و کمیت اسانس گیاه دارویی مرزه

چهاردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. یازدهم شهریور دانشگاه گیلان, 1395

18. روح الله مرادی، امیرحسین سعید نژاد, برهمکنش تنش خشکی و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه نخود (Cicer arietinum L.)

ششمین همایش ملی حبوبات ایران، مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- خرم آباد, 1395

19. امیرحسین سعید نژاد، روح الله مرادی، یاسر علی زاده, بررسی عملکرد کنجد و لوبیا در ترکیب ها و الگوهای مختلف کشت

ششمین همایش ملی حبوبات ایران، مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- خرم آباد, 1395

20. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, بررسی اثر تنش خشکی و اسکوربیک اسید بر برخی پارامترهای رشد گیاه همیشه بهار

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1394

21. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار تحت تاثیر تنش خشکی و اسکوربیک اسید

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

22. سارا باختری، غلامرضا خواجویی، قاسم محمدی نژاد. روح اله مرادی, تاثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسپرمیدین بر عملکرد دانه و خصوصیات اسانس سه توده زیره سبز

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

23. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های بیوشیمیایی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

24. روح اله مرادی، مهدی نقی زاده., مدیریت آبیاری بعنوان راهکار سازگاری به اثرات تغییر اقلیم در کشت ذرت

هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. بهمن ماه. دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

25. روح اله مرادی, مدلسازی سازگاری گیاهان زراعی به شرایط تغییر اقلیم

همایش ملی ایلام مهد کشاورزی باستان، فرصت ها و توانمندی ها, دانشگاه ایلام, 1393

26. روح الله مرادي، حلیمه اصلاحی, بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی در عطاري هاي استان خراسان رضوي: مطالعه موردي شهرستان هاي تربت حیدریه، کاشمر و بردسکن

دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی, دانشگاه تربت حیدریه, 1392

27. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و مسعود ضيايي, اثر تاريخ‏هاي مختلف کاشت، تحت تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کميت اسانس و توسعه بيماري در کشت مخلوط زيره سبز (Cuminum cyminum) و شنبليله (Trigonella foenum-graecum)

همايش ملي کشاورزي پايدار, دانشگاه آزاد ورامين, 1390

28. ياسر علي زاده، روح الله مرادي، احمد نظامي, پيامد شوري و اندازه بذر بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران, دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 1389

29. نسیبه پورقاسمیان، پرویز احسان زاده و روح اله مرادی, بررسي برخي پاسخهاي فيزيولوژيك ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگي به كادميوم

سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر, 93

30. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليك اسيد درشرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه رازيانه(Foeniculum vulgare Mil)

دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن, اصفهان, 0

31. روح الله مرادي ، ياسر علي زاده، احمد نظامي و حميد رضا عشقي زاده, پيامد اندازه بذر در شرايط تنش خشكي بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس(Lens culinaris Medik.)

دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن, اصفهان, 0

32. Nasibeh Pourghasemian*, Roholla Moradi, Assesing the Response of Satureja Hotensis and Silybum Marianum Seedling to Cd Stress

7thNational Congress on Medicinal Plants, Shiraz, Iran, 0

مهارت ها

 مدلسازی گیاهان زراعی

دروس

دروس ترم جاری

 »دیریت گلخانه (کارشناسی)

ز

 طرح آزمایشات (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 روش تحقیق در کشاورزی (کارشناسی ارشد)