دکتر روح الله مرادي

تحصیلات آکادمیک

 فردوسی مشهد

دکترا زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی (پایان نامه: بررسی تاثیر روش های خاکورزی، مدیریت بقایا و کاربرد کود نیتروژن بر بیلان گازهای گلخانه ای در کشت ذرت (Zea mays L.) و ارائه رهیافتهای سازگاری به تغییر اقلیم) , از 1388 تا 1392

 فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد اگرواکولوژی (پایان نامه: بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر روي خصوصيات رشد، عملکرد و كميت و کيفيت اسانس گياه رازيانه ((Foeniculum vulgare Mill.) , از 1386 تا 1388

انتشارات

مقاله های مجله

1. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam and Hamed Mansouri, Reduced irrigation system in seedy watermelon cultivation as a tool for groundwater conservation in Iran

Energy Reports, 4, 4, 36-42, 2015

2. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam and Hamed Mansoory, Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran

Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 1, 4, 134–143, 2014

3. Rooholla Moradi, Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Adaptation of maize to climate change impacts in Iran

Journal of Mitigation and adaptation Strategies of Global Change, 18, 9, 1223-1238, 2014

4. Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Rooholla Moradi and Hamed Mansoori, Optimizing of water, nitrogen and density in canola cultivation using Response Surface Methodology and Central Composite Design

Soil Science and Plant Nutrition, 60, 2, 286-298, 2014

5. Nooshin Tajpoor, Rooholla Moradi, Abdolreza Nokhbe Zaeim, Effects of various fertilizers on quantity and quality of dill (Anethum graveolens L.) essential oil.

. International Journal of Agriculture and Crop Sciences., 19, 6, 1334-1341, 2013

6. Rooholla Moradi, Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati and Hamed Mansoori, Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management

Journal of Mitigation and adaptation Strategies of Global Change., 18, 3, 18:265–284, 2013

7. Alireza Koocheki, Mehdi Nassiri Mahallati, Rooholla Moradi and Hamed Mansoori, Nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N losses in Iran’s agro-ecosystem

Acta Scientiarum. Biological Sciences, 35, 4, 327-334, 2013

8. Hamed mansoori, Eskandar Zand, Mohhamad Ali Baghestani, Roholla Moradi, Hossein Sabahi, Effect of sulfonylurea herbicides residues on canola, sunflower and cotton: An approach bioassay

World Journal of Environmental Pollution, 8, 3, 1-8, 2013

9. Hamed Mansoori, Parviz Rezvani Moghaddam, Rooholla Moradi, Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios under transition period in Iran

Frontiers in Energy, 4, 4, 341-350, 2012

10. Rooholla Moradi, Parviz Rezvani Moghaddam, Mehdi Nasiri Mahallati and Azizollah Nezhadali, Organic and biological fertilizers affects on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var.dulce) essential oil

Spanish Journal of Agricultural Research, 9, 2, 546-553, 2011

11. 4. Farzad Mondani, Farid Golzardi, Godarz Ahmadvand, Reza Ghorbani, Rooholla Moradi, Influence of Weed Competition on Potato Growth, Production and Radiation Use Efficiency

Notulae Scientia Biologicae, 3, 3, 42-52, 2011

12. 5. Alireza Koocheki, Reza Ghorbani, Farzad Mondani, Rooholla Moradi, Yaser Alizade, Energy use efficiency and economical analysis of pulses production systems in Iran a case study: Razavi Khurasan province

International Journal of Energy Economics and Policy., 4, 4, 95-106, 2011

13. عليرضا کوچکي ، مهدي نصيري محلاتي ، روح الله مرادي و ياسر علي زاده, بررسي عملکرد و کارايي مصرف نيتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه تحت تاثير سطوح مختلف نيتروژن

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 13, 3, 13-1, 1394

14. مهدي نصيري محلاتي، عليرضا کوچکي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران، II- ترسيب و انتشار کربن براي محصولات زراعي مختلف با استفاده از مدل ICBM

نشريه بوم شناسي کشاورزي, 7, 3, 411-398, 1394

15. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، ياسر علي¬زاده، روح¬الله مرادي, استفاده از مدل رقابتي واکنش سطح به¬منظور بررسي رقابت در تراکم¬ها و ترکيب¬هاي مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبيا (Phaseolus vulgaris)

مجله پژوهش های زراعی ایران. نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 12, (3), 342-335, 1394

16. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, ارزيابي توسعه کشاورزي پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسبي

مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه, 23, 3, 29-54, 1394

17. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثير روش هاي خاكورزي، مديريت بقاياي گياهي و كاربرد كود نيتروژن بر انتشار گاز دي اكسيد كربن از خاك تحت كشت ذرت

نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي), 29, 3, 489-503, 1394

18. روح الله مرادي، عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و حامد منصوري, تأثیر خاكورزي، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار, 25, 3, 43-29, 1394

19. روح الله مرادي، ياسر علي زاده، احمد نظامي، حميد رضا عشقي زاده, بررسي تاثير اندازه بذر در شرايط تنش خشکي بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 10, 3, 41-57, 1393

20. مهدي نصيري محلاتي، عليرضا کوچکي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي چرخه درازمدت کربن و ميزان ترسيب آن در سيستم کشاورزي ايران، I- توليد خالص اوليه و ورودي سالانه کربن براي محصولات زراعي مختلف

نشريه بوم شناسي کشاورزي, 6, 3, 752-741, 1393

21. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و ابوذر صبوري, تاثير برخي کودهاي آلي و شيمياي بر عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان روغن سه رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 11, 3, 241-250, 1392

22. روح الله مرادي ، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی, تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکار سازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار, 23, 4, 111-130, 1392

23. حامد منصوري، روح الله مرادي، ليلا منصوري، خليل جمشيدي و مهدي راستگو., جذب و کارايي مصرف نور در کشت مخلوط افزايشي ذرت- لوبيا در شرايط زنجان

مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی, 3, (9), 15-27, 1392

24. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, پهنه بندي وضعيت توسعه کشاورزي پايدار در ايران و ارائه راهبردهاي پايداري

مجله دانش کشاورزي پايدار, 23, 3, 179-197, 1392

25. روح اله مرادی و مسعود سامی, بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی، باغی و دامی در استان کرمان

بوم شناسی کشاورزی, 6, 3, 11-1, 1392

26. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, اثر تاريخ‏هاي مختلف کاشت، تحت تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کميت اسانس و توسعه بيماري در کشت مخلوط زيره سبز (Cuminum cyminum) و شنبليله (Trigonella foenum-graecum)

مجله علوم زراعي ايران, 43, 3, 230-217, 1391

27. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي، روح الله مرادي و حامد منصوري, بررسي جريان نيتروژن و کارايي مصرف آن در چرخه توليد و مصرف گندم و ذرت در ايران

مجله بوم شناسي کشاورزي, 4, 4, 200-192, 1391

28. ياسر علي زاده، روح الله مرادي، احمد نظامي و حميدرضا عشقي زاده, پيامد شوري و اندازه بذر بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 9, 2, 211-202, 1390

29. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، مهدي نصيري محلاتي و عزيز الله نژاد علي, تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر کميت و کيفيت اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.)

مجله علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي), 25, (1), 33-25, 1390

30. عليرضا کوچکي، مهدي نصيري محلاتي و روح الله مرادي, فراتحليل تنوع زيستي کشاورزي ايران

مجله کشاورزی بوم شناختی, 2, 3, 16-1, 1390

31. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليک اسيد درشرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill).

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 8, 3, 500-489., 1389

32. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، ياسر علي زاده، رضا قرباني, بررسي جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيکي گياهچه هاي يولاف وحشي(Avena ludoviciana) و خردل وحشي (Sinapis arvensis)، تحت تاثير عصاره آبي حاصل از اندام هاي هوايي زيره سياه (Bunium persicum L)، نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آنها

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 8, 6, 908-897, 1389

33. محمدرضا رئوفي، پرويز رضواني مقدم، محمد حسن راشد و روح الله مرادي, بررسي تركيب هاي مختلف كاشت و اثر كنترل علف هاي هرز در كشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate ) و سياهدانه (Nigella sativa L. )

مجله بوم شناسي کشاورزي, 1, 1, 80-65, 1389

34. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و اصغر محمد آبادي, بررسي تاثير کودهاي شيميايي و آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم هاي مختلف کاشت

مجله بوم شناسي کشاورزي, 2, 2, 265-256, 1389

35. روح الله مرادي، پرويز رضواني مقدم، مهدي نصيري محلاتي و امير لکزيان, بررسي تأثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر روي خصوصيات رشد، عملکرد و ميزان اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare)

مجله پژوهش هاي زراعي ايران, 7, (2), 636-625, 1388

مقاله های کنفرانس

1. Sara Bakhtari, Rooholla Moradi and Vafa Shahidi, . Effect of spermidin on salt stress on some physiological characteristics of Lavender

. 4th National Congress on Medicinal Plants, Tehran, 2015

2. Moradi R, Rezvani Moghaddam P, Mansoori H, Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer

13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology., Austria, 2012

3. Mansoori H, Eyshi Rezaie E, Bannayan M, Moradi R, Seed germination response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature.

13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology., Austria, 2012

4. P. Rezvani Moghaddam, R. Moradi, M. Nasiri Mahallati and A. Nejad Ali., Effect of organic and biological fertilizers on quantity and quality of essential oil of Fennel(Foeniculum vulgare Mill.).

6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries., Turkey, 2010

5. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, بررسی اثر تنش خشکی و اسکوربیک اسید بر برخی پارامترهای رشد گیاه همیشه بهار

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان., 1394

6. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, بررسی برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار تحت تاثیر تنش خشکی و اسکوربیک اسید

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

7. سارا باختری، غلامرضا خواجویی، قاسم محمدی نژاد. روح اله مرادی, تاثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسپرمیدین بر عملکرد دانه و خصوصیات اسانس سه توده زیره سبز

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

8. روح اله مرادی، نسیبه پورقاسمیان، مهدی نقی زاده, اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های بیوشیمیایی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

9. روح اله مرادی, مدلسازی سازگاری گیاهان زراعی به شرایط تغییر اقلیم

همایش ملی ایلام مهد کشاورزی باستان، فرصت ها و توانمندی ها, دانشگاه ایلام, 1393

10. روح الله مرادي، حلیمه اصلاحی, بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی در عطاري هاي استان خراسان رضوي: مطالعه موردي شهرستان هاي تربت حیدریه، کاشمر و بردسکن

دومین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی, دانشگاه تربت حیدریه, 1392

11. پرويز رضواني مقدم، روح الله مرادي و مسعود ضيايي, اثر تاريخ‏هاي مختلف کاشت، تحت تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کميت اسانس و توسعه بيماري در کشت مخلوط زيره سبز (Cuminum cyminum) و شنبليله (Trigonella foenum-graecum)

همايش ملي کشاورزي پايدار, دانشگاه آزاد ورامين, 1390

12. ياسر علي زاده، روح الله مرادي، احمد نظامي, پيامد شوري و اندازه بذر بر جوانه‏زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس (Lens culinaris Medik.)

يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران, دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 1389

13. نسیبه پورقاسمیان، پرویز احسان زاده و روح اله مرادی, بررسي برخي پاسخهاي فيزيولوژيك ارقام مقاوم و حساس گلرنگ در استرس آلودگي به كادميوم

سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر, 93

14. روح الله مرادي و پرويز رضواني مقدم, بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليك اسيد درشرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه رازيانه(Foeniculum vulgare Mil)

دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن, اصفهان, 0

15. روح الله مرادي ، ياسر علي زاده، احمد نظامي و حميد رضا عشقي زاده, پيامد اندازه بذر در شرايط تنش خشكي بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه عدس(Lens culinaris Medik.)

دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن, اصفهان, 0