دکتر روح الله عبدالشاهي

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09177367119

 ایمیل

abdoshahi@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آزاد فسا

کارشناسی تولیدات گیاهی , از 1378 تا 1380

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات , از 1381 تا 1383

 دانشگاه تهران

دکترا ژنتیک بیومتری , از 1383 تا 1388

افتخارات و جوایز

 کسب رتبه اول دوره کارشناسی

 کسب رتبه 9 در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391

 کسب رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال 1393

 کسب رتبه اول دوره دکتری در سال 1388

علاقمندی ها

 به نژادی گندم

 ژنتیک کمی

 به نژادی کلاسیک و ملکولی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. عبدالشاهی ر., آشنایی با آمار چند متغیره

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

2. عبدالشاهی ر.، کهریزی د. و محمدی ر., آمار و احتمال در علوم کشاورزی

دانشگاه رازی کرمانشاه, 1391

مقاله های مجله

1. Abdolshahi, R., Nazari, M., Safarian, A., Sadathossini, TS., Salarpour, M. and Amiri, H., Integrated selection criteria for drought tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) breeding programs using discriminant analysis

Field Crops Research, 174, 20-29, 2015

2. Rahimi , A., Mirmoayedi, AS., Kahrizi, D., Abdolshahi, R., Kazemi, E., Kheirollah, Microsatellite genetic diversity of Apis mellifera meda skorikov

Molecular Biology Report, 2014

3. Abdolshahi, R., Safarian, A., Nazari, M., Pourseyedi, SH. and Mohamadi-Nejad, G, Screening drought-tolerant genotypes in bread wheat (Triticum aestivum L.) using different multivariate methods

Archives of Agronomy and Soil Science, 59, 5, 685–704, 2013

4. خدیجه مختاری فر، روح اله عبدالشاهی., تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کرمان

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, پذیرش نهایی, 1394

5. نظری م. و ر. عبدالشاهی, بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) از طریق صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی SSR

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 6, 1, 215-231, 1393

6. صفریان ع، عبدالشاهی ر., مطالعه توارث کارایی مصرف آب گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی

مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي, 7, 1, 181-199, 1393

7. نظری م. و ر. عبدالشاهی, ارزیابی نقش تنظیم اسمزی دانه گرده، محتوای آب نسبی برگ و تراکم روزنه در تحمل به خشکی 40 رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)

مجله علوم زراعی ایران, 15, 3, 222-233, 1392

8. عبدالشاهی ر.، سالارپور م.، سادات حسینی ط. و ه. امیری, تاٴثیر سیستم ریشه¬ای و کارآیی مصرف آب بر میزان تحمل به خشکی و عملکرد دانه ژنوتیپ¬های گندم نان (Triticum aestivum L.)

مجله علوم کشاورزی ایران, 44, 3, 455-465, 1392

9. عبدالشاهي ر., اميدي م.,طالعي ع.ر., يزدي صمدي ب., ارزيابي ژنوتيپ هاي گندم نان از لحاظ تحمل به خشکي

مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي, 3, 1, 159-171, 1389

10. عبدالشاهي ر., اميدي م.,طالعي ع.ر., يزدي صمدي ب., نقشه يابي QTL هاي کنترل کننده تحمل به خشکي در گندم نان (Triticum aestivum).

پژوهشهاي زراعي ايران, 7, 2, 527-539, 1389

مقاله های کنفرانس

1. سالارپور م. و ر. عبدالشاهی, تاثیر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک بر نمره تحمل به تنش (STS) در 100 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum)

اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات, گرج, 1393

2. نظری مو، ر. عبدالشاهی و ع.ا. مقصودی مود, تاثیر محتوی آب نسبی، نشت یونی و فراوانی روزنه در تحمل به خشکی 40 رقم گندم نان

دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1391

3. نظری م. و ر. عبدالشاهی, بررسی تنش خشکی بر عملکرد 40 رقم گندم نان در کرمان

یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر, کرمان, 0

دروس

دروس ترم جاری

 طرح آزمایشات کشاورزی (کارشناسی)

 ژنتیک کمی (کارشناسی ارشد)

 ژنتیک بیومتری (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 آمار و احتمال در علوم کشاورزی (کارشناسی)

 آمار چندمتغیره (کارشناسی ارشد)

 اصول اصلاح نباتات (کارشناسی)