دکتر رضا رحمان نژاد

استاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

r00rahmannejad@gmail.com

 ایمیل

sreza99@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه عمران مسکو

دکترا دکتری عمران (ساخت فضاهای زیرزمینی) (پایان نامه: Selection of shape of cross section of hydraulic tunnels) , از 1997 تا 2000

 دانشگاه معدن مسکو

کارشناسی ارشد مهندسی معدن (گرایش ساخن غضاهای زیرزمینی) (پایان نامه: Technology of excavation of underground mash room of Shahid Abbaspur Dam) , از 1995 تا 1995

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی استخراج معدن (پایان نامه: تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه) , از 1365 تا 1369

زبان ها

روسی

مسلط

انگلیسی

سطح پیشرفته

طرح های تحقیقاتی

 تهيه پاسپورت کارگاه 27-12 معدن زغال¬سنگ هشوني

معدن پایدانا, از 1388 تا کنون

 تهيه پاسپورت کارگاه 27-12 معدن زغال¬سنگ هشوني1390

از 1391 تا کنون

 ارائه مدل جديدي براي محاسبه منحني رفتاری زمين بر پايه مدل کرنش نرم¬شونده

از 1388 تا کنون

 ارائه روابط جديد براي محاسبه مدول تغيير شکل توده سنگ

از 1387 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. رضا رحمان نژاد, کاربری فضاهای زیرزمینی

جهاد دانشگاهی, کرمان, 1391
470 صفحه

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 علی رضا کارگر

انالیز نگهداری بتنی تونلهای غیردایروی با استفاده از توابع پتانسیل مختلط, 1393, شهیدباهنر کرمان