رضا پورموسي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی آمار , از 1373 تا 1377

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد آمار ریاضی (پایان نامه: کاربرد روش کنترل کیفیت تاگوچی در صنعت لاستیک) , از 1377 تا 1378

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربرد در آمار (پایان نامه: توزیع های انتخاب و ارتباط آن با آماره های ترتیبی و همراهان آن ها) , از 1388 تا 1392

زبان ها

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

کارشناس, از 1378 تا 1380

طرح های تحقیقاتی

 بررسی وضعیت فعالیت واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان

استان کرمان,

 مطالعه، بررسی و طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی استان بر اساس سیستم های کدبندی رایج

استان کرمان,

انتشارات

کتاب ها

1. رضا پورموسی, سری های زمانی کاربردی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

مقاله های مجله

1. , On Bivariate Order Statistics from Elliptical Distributions

Communications in Statistics: Theory and Methods, 2014

2. , Multivariate normal mean–variance mixture distribution based on Birnbaum–Saunders distribution

Journal of Statistical Computation and Simulation, 2014

3. , A Note on Moment Generating Function of a Linear Combination of Order Statistics from a Bivariate Laplace Distribution

Journal of Mathematical Extension, 2013

4. , An interpretation of skew-elliptical distributions in terms of fuzzy events

Scientia Iranica E, 2012

5. , Truncated and Limited Skew-Normal and Skew-t Distributions: Properties and an Illustration

Communications in Statistics - Theory and Methods, 2009

مقاله های کنفرانس

1. , The Fuzzy Regression and Selection Distributions

45th Iranian Mathematics Conference, Semnan, 1393

2. , The Beta-Burr and Beta-inverse Burr distributions

39th Iranian Mathematics Conference, Kerman, 1388

مهارت ها

 پردازشگر داده های آماری