دکتر رضا درخشاني

دانشیار بخش زمین شناسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زمین شناسی , از 1371 تا 1375

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد زمین شناسی - تکتونیک , از 1375 تا 1378

 دانشگاه شیراز

دکترا زمین شناسی - تکتونیک , از 1378 تا 1384

انتشارات

کتاب ها

1. درخشانی، ر.، تشیعی، ح.ر.، مهرابی نژاد، ع., اصول GIS و كاربرد آن در مطالعات منابع آب

انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان, 1390

2. درخشانی، ر.، علیپور، م.، ایزدی، م., مباني آلودگي و منابع آلاينده آبهاي زيرزميني

انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان, 1390

3. علیپور، م.، درخشانی، ر.، ایزدی، م., اصول طراحي و برداشت نمونه هاي كيفي از آبهاي زيرزميني

انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان, 1389

مقاله های مجله

1. Abbasnejad, A., Abbasnejad, B., Derakhshani, R., Hemmati Sarapardeh, A., Qanat hazard in Iranian urban areas: explanation and remedies

Environmental Earth Sciences, 75, 2016

2. Mirzaie, A.,Shafiei Bafti, S., Derakhshani, R., Fault control on Cu mineralization in the Kerman porphyry copper belt, SE Iran: A fractal analysis

Ore Geology Reviews, 71, 237-247, 2015

3. Aghaei, M., Derakhshani, R., Raoof, M., Dehghani, M., Mahvi, A., Effect of fluoride in drinking water on birth height and weight: an ecological study in Kerman province, Zarand County, Iran

Fluoride, 48, 2, 160-168, 2015

4. Derakhshani, R., Tavallaie, M., Raoof, M., MalekMohammadi, T., Abbasnejad, A., Haghdoost, A., Occurrence of Fluoride in groundwater of Zarand region, Kerman Province, Iran

Fluoride, 47, 2, 133-138, 2014

5. Abbasnejad, A., Mirzaie, A., Derakhshani, R., Esmaeilzadeh, E., Arsenic in groundwaters of the alluvial aquifer of Bardsir plain, SE Iran

Environmental Earth Sciences, 69, 8, 2549-2557, 2013

6. مهرابی، ع.، داستانپور، م.، رادفر، ش.، وزیری، م.، درخشانی، ر., شناسایی خطواره های گسلی کمربند چین خورده – تراستی زاگرس بر اساس تفسیر تصاویر ماهواره ای و تعیین ارتباط آنها با موقعیت گنبدهای نمکی رخنمون یافته سری هرمز با استفاده از تحلیل های GIS

فصلنامه علوم زمین, 24, 25, 17-32, 1394

7. اسلامی، س.، درخشانی، ر., كاربرد روش هاي عددي در شناسايي چشمه هاي لرزه اي: مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

زمین شناسی کاربردی پیشرفته, 4, 14, 64 - 60, 1393

مقاله های کنفرانس

1. چراغی، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., ارزیابی ریخت زمین ساختی دره ها و حوضه های آبریز خانوک زرند

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1395

2. حاج محمد حسنی، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., واکاوی ریخت زمین ساختی دره های لکرکوه

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1395

3. حاج محمد حسنی، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., تحلیل پارامترهای ریخت زمین ساختی در پیشانی کوههای لکرکوه

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1395

4. فدایی کرمانی، ع.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مورفوتكتونيك در ارزيابي فعاليت تكتونيكي منطقه دشتخاك كرمان

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني, کرمان, 1395

5. جهانشاهي افشار، ز.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., تحليل حوضه هاي آبريز منطقه تيكدر از ديدگاه ريخت زمين ساخت

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني, کرمان, 1395

6. رهبر، ر.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., تحليل شاخص هاي مورفوتكتونيكي در حوضه هاي آبريز منطقه بازرگان كرمان

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني, کرمان, 1395

7. فدایی کرمانی، ع.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., بررسی فعالیت تکتونیکی منطقه دشتخاک کرمان با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیکی حوضه‌های آبریز و آبراهه‌ها

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه تهران, 1395

8. بدرود، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., تحلیل ریخت زمین ساختی حوضه های آبریز منطقه پابدانا

سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین, تهران, 1395

9. بدرود، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., ارزيابي مورفومتريكي فعاليت تكتونيكي منطقه پابدانا - كرمان

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشاف منابع, شیراز, 1394

10. حسینی، ن.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., كاوش ريخت زمين ساختي دره هاي منطقه سيرچ كرمان

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشاف منابع, شیراز, 1394

11. حسینی، ن.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., بررسي پارامترهاي ريخت زمين ساختي در پيشاني كوههاي سيرچ كرمان

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشاف منابع, شیراز, 1394

12. چراغی، م.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., بررسي ريخت زمين ساخت منطقه خانوك – زرند

سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, تهران, 1394

13. جهانشاهي افشار، ز.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., واكاوي پويايي نسبي منطقه تيكدر كرمان با استفاده از شاخصهاي ريخت زمين ساختي

سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, تهران, 1394

14. رهبر، ر.، درخشانی، ر.، شفیعی بافتی، ش., ارزيابي زمين ساخت جنباي منطقه بازرگان كرمان با استفاده از شاخصهاي زمين ريخت شناسي

سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, تهران, 1394

15. صفري نژاد، ف.، عباس نژاد، ا.، درخشانی، ر., ارزيابي خطر زلزله در شهر استهبان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, تهران, 1394

16. اميري هنزا، ح.، شفیعی بافتی، ش.، درخشانی، ر., ارزيابي كنترل ساختاري بر جايگيري كانسارهاي مس در منطقه ساردوئيه

سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين, تهران, 1394

دروس

دروس ترم جاری

 نوزمین ساخت و ریخت زمین ساخت (کارشناسی ارشد)

 زمین ساخت ایران (کارشناسی ارشد)

 زمين شناسي نفت (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 زمین شناسی و زمین ساخت خاورمیانه (کارشناسی ارشد)

 لرزه زمین ساخت (کارشناسی ارشد)

 مدل سازی زمین ساختی (کارشناسی ارشد)

 مورفوتكتونيك (کارشناسی ارشد)

 سایزموتکتونیک (کارشناسی ارشد)

 زمين ساخت تكتونيك (کارشناسی)

 زمين شناسي ايران (کارشناسی)

 عملیات زمين شناسي ايران (کارشناسی)

 تكتونيك خاورميانه (کارشناسی ارشد)

 تكتونيك تجربي (کارشناسی ارشد)

 تكتونيك ايران (کارشناسی ارشد)

 زمين ساخت پيشرفته 2 (کارشناسی ارشد)

 زمين شناسي تحت الارضي (کارشناسی ارشد)

 ژئوفيزيك (کارشناسی)

 سايزموتكتونيك (کارشناسی)

 زلزله شناسي (کارشناسی)

 مباني ژئومورفولوژي (کارشناسی)

 زمين شناسي ساختماني (کارشناسی)

 آزمایشگاه زمين شناسي ساختماني (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 مرتضی تولایی

آنالیز مکانی فلوراید در آبهای زیرزمینی و بررسی ارتباط آن با شیوع میزان فلوروریس, 1393, دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 علی مهرابی نژاد

بررسي چينه شناسي سازند هرمز در ناحيه زاگرس و تاثير تكتونيك بر آن, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محدثه زواری

تحليل ساختاري قطعه تيكدر از گسل كوهبنان, دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 سهيلا ملك پور افشار

ارزیابی جنبه هاي درماني و گردشگري چشمه هاي آب گرم استان كرمان, 1387, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اعظم محمدي

بررسی کانی شناسی و مینرالوگرافی کانسنگ معدن شماره یک گل گهر با نگرشی ویژه بر غنی شدگی در قسمتهای مختلف این آنومالی و ارتباط آن با زونهای برشی, 1389, دانشگاه پيام نور واحد تبريز

 معصومه مرادعلی

تحلیل ساختاری منطقه کوهپایه کرمان, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیه صادقی

آنالیز فرکتالی سیستم گسلی داوران, 1391, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 احمدرضا فولادی

تحلیل مورفوتکتونیکی گنبدهای نمکی زاگرس, 1391, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 مجید مقامی

بررسی ارتباط بین ساختارهای تکتونیکی و کانه زایی مس در نوار کانه زایی کوه پنج - سرچشمه, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 رقیه نقدی نژاد

بررسی شرایط و مسائل زمین شناسی زیست محیطی دشت منوجان (کهنوج – جنوب استان کرمان), 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 مرجان جهادپور

آناليز مورفوتكتونيكي تاقديس باباكوهي شيراز, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 اعظم میرزایی

ارزيابي كنترل ساختاري برتوزيع كاني زايي مس برمبناي آناليزفركتال دركمربند مس پورفيري كرمان, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بتول حسن زاده

بررسي ميزان غلظت ارسنيك درمنابع اب زيرزميني دشت نوق وارزيابي نقش عوامل تاثير گذارنده بران, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد خزائلی

اثر صلبیت بستر سنگی در بررسی پاسخ لرزه ای لایه های خاک به روش تحلیلی و عددی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 طاهره احمدی

آنالیز فرکتالی منطقه لردگرم حاجی آباد, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شیرین سالاری

بررسي مورفوتكتونيكي مخروط افكنه هاي گسل كوهبنان, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 الهه حق شناس

بررسي ساختارهاي دياپير نمكي جزيره هرمزهمراه باتهيه نقشه سنگ شناسي منطقه, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حامد چترروزاده منوجان

تحليل ساختاري محدوده تونل انتقال آب رابر, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمود قرقانی

واكاوي ريخت زمين ساختي محدوده تونل انتقال آب سد صفارود, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 افسانه معين الديني

بررسي مورفوتكتونيكي مخروط افكنه هاي نگار, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حواء اميري هنزا

ارزيابي كنترل ساختاري بر كانه زايي مس در منطقه ساردوئيه با نگرشي بر كانسارهاي درالو سرمشك هنزاء, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 الهه جهانشاهي

ارزيابي كنترل ساختاري بر كانه زايي دركمربنددهج ساردوئيه برمبناي اناليز فراي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فهيمه صفري نژاد

بررسي مسائل زمين شناسي شهري استهبان بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 علی فدایی کرمانی

بررسي تكتونيك فعال منطقه دشتخاك, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهسا بدرود

بررسي تكتونيك فعال منطقه پابدانا, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مژگان حاج محمدحسني راوري

واكاوي تكتونيك فعال لكر كوه, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان