محمد رهنما

عضو هیأت علمی بخش مهندسی مکانیک

خلاصه

استاد مهندسی مکانیک با 29 سال سابقه تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای تحقیقات در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی، روش شبکه بولتزمن و انرژی خورشیدی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03432111763

 ایمیل

rahnama@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

دکترا مهندسی مکانیک (پایان نامه: آنالیز انتقال حرارت جابجایی اطراف صفحات ضخیم با جریانهای چرخشی) , از 1370 تا 1375

 دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (پایان نامه: طراحی و ساخت لوله حرارتی) , از 1364 تا 1366

 دانشگاه شیراز

کارشناسی مهندسی مکانیک , از 1357 تا 1364

فایل ها

 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته ( ارسال فایل )

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

مقاله های مجله

1. . Hashemi, Z., Jafari, S. and Rahnama, M., Comparative study of momentum-exchange and smoothed profile

Computers and Fluids, Vol. 100, Vol. 100, 71 - 65, 2014

2. . Jafari, S., Rahnama M., Jahanshahi Javaran E., Simulation of turbulent duct flow by employing shear-improved Smagorinsky model accompanied by forced generalized lattice Boltzmann method

International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 24, 102 - 86, 2014

3. . Samari Kermani, M., Jafari, S. and Rahnama, M., Particle Tracking in Large Eddy Simulated Turbulent Channel Flow Using Generalized Lattice Boltzmann Method

Particulate Science and Technology: An international Journal, Vol. 32, 102 - 86, 2014

4. . Jahanshahi Javaran, E., Rahnama, M. and Jafari, S, Investigating the Applicability of Combined Lattice Boltzmann-Smoothed Profile Methods in Particulate Systems

Particulate Science and Technology: An International Journal, Vol. 31, 652 - 643, 2013

5. 6. Jahanshahi Javaran, E., Rahnama, M. and Jafari, ''Combining Lees–Edwards boundary conditions with smoothed profile-lattice Boltzmann methods to introduce shear into particle suspensions

Advanced Powder Technology, Vol. 24, 1118 - 1109, 2013

دروس

دروس ترم جاری

 مباحث منتخب (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 انرژی خورشیدی (کارشناسی ارشد)