دکتر اميد پورحيدري

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی حسابداری , از 1367 تا 1371

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حسابداری , از 1371 تا 1374

 دانشگاه تهران

دکترا حسابداری , از 1374 تا 1381

انتشارات

کتاب ها

1. اميد پورحيدری، محمد ابراهيم‌زاده و دانيال بيهودي‌زاده،, اصول حسابداری يک

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1388

2. امید پورحیدری و حلیمه رحمانی, راهنمای بکارگيری استاندارد حسابداری شماره 11داراييهای ثابت مشهود،

سازمان حسابرسی, تهران, 1386

3. امید پورحیدری, راهنمای بکارگيری استاندارد حسابداری شماره 17داراييهای نامشهود،

سازمان حسابرسی, تهران, 1386

4. امید پورحیدری, راهنمای بکارگيری استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمايه گذاريها

سازمان حسابرسی, تهران, 1385

مقاله های مجله

1. اميد پورحيدري، و رحيم عرب آبادی،, رابطه تغييرات قيمت سهام و افشاي اختياري در شرکت‎هاي پذيرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي هاي حسابداري و حسابرسي, 21, 1, 1393

2. اميد پورحيدري، و رحمت اله هوشمند زعفرانيه, تعديلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه)،

مطالعات حسابداری و حسابرسی, 3, 12, 1393

3. اميد پورحيدري، قاسمی اقباش, بررسي تاثير عضويت در گروه تجاري بر حساسيت جريان نقدي سرمايه گذاري

دانش مالي تحليل اوراق بهادار:, 7, 23, 1393

4. اميد پورحيدري، و وحيد محمدرضاخاني, بررسي تاثير به موقع بودن سود بر بازده غيرعادي عرضه هاي عمومي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهاي تجربي حسابداري, 2, 7, 1392

5. اميد پورحيدري، و احد بدري خيره مسجدي, بررسي ارتباط بين چرخش مؤسسات و شريک حسابرس با کيفيت حسابرسي و تعديلات سنواتي

پيشرفت‌هاي حسابداري, 5, 2, 1392

6. اميد پورحيدري ، امير سروستاني،, شناسايي و تبيين عوامل موثر بر مديريت ماليات

دانش حسابداري, 4, 12, 1392

7. اميد پورحيدري، و سعيد بذرافشان, ثر ويژگيهاي فردي حسابرس در تمايل به استفاده و اتکاء بر چک ليست

فصلنامه حسابداری مديريت, 6, 16, 1392

8. ا ميد پورحيدري، و فرشيد احمدی فارسانی, اختيارات سرمايه گذاری و افزايش تعهدات در تصميمات بودجه بندی سرمايه ای

فصلنامه حسابداری مالی, 5, 17, 1392

9. اميد پورحيدري، و پرويز عنايتي, بررسي دلايل ايجاد تفاوت بين سود مشمول ماليات تعيين شده توسط حسابرسان مالياتي و مميزان امور مالياتي (مطالعه موردي استان کردستان

پژوهشنامه ماليات, 20, 21, 1392

10. اميد پورحيدري، و رحمت اله هوشمند زعفرانيه, تأثير تعديلات سنواتی بر هزينه حقوق صاحبان سهام عادی (نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران)،

پژوهش های حسابداری مالی, 5, 3, 1392

11. اميد پورحيدري، و محمد حسن فدوی, گروه های تجاری: واقعیت اقتصادی ناشناخته،

مطالعات حسابداری و حسابرسی, 2, 8, 1392

12. اميد پورحيدري، علی رحمانی، رضا غلامی, بررسی تاثير مديريت واقعی سود بر رفتار سرمايه گذاری شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پيشرفت‌هاي حسابداري, 5, 1, 1392

13. اميد پورحيدري، نسرين يوسف‌زاده، زینب اعظمی, بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانش حسابداري, 5, 18, 1392

14. اميد پورحيدری، و سعيده برهانی نژاد،, بررسی تاثير خصوصيات اصول راهبری شرکت ها بر مديريت ماليات در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه دانش حسابرسی, 12, 49, 1391

15. اميد پورحيدری، و اميد رضايي, بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيقات حسابداری و حسابرسی, 14, 1391

16. اميد پورحيدری، و عباس غفارلو, بررسی ارتباط بين ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری

پژوهشهای حسابداري مالی, 4, 2, 1391

17. اميد پورحيدری، و امير سروستانی, بررسی تاثير ويژگيهای شرکت، نوع صنعت و مالکيت نهادی بر اختلاف ماليات ابرازی و قطعی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشنامه ماليات, 20, 62, 1391

18. اميد پورحيدري، و سعيده برهاني نژاد, بررسي تاثير خصوصيات اصول راهبري شرکت ها بر مديريت ماليات در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه دانش حسابرسي, 12, 49, 1391

19. 22. اميد پورحيدري، و مصطفي دلدار, بررسي تاثير گروههاي تجاري بر سياست تقسيم سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه حسابداري مديريت, 5, 14, 1391

20. اميد پورحيدري، و محمد صادق زارع زاده مهريزي و رضا تاکر،, بررسي ارتباط کيفيت حسابرسي با توانايي پيش بيني سود از ديدگاه سرمايه گذاران،

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت, 1, 4, 1391

21. اميد پورحيدري، و عباس غفارلو،, اثر محافظه کاري مشروط و غير مشروط حسابداري بر هزينه حقوق مالکانه

فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي, 10, 50, 1391

22. اميد پورحيدري ، امير سروستاني، رحمت اله هوشمند, تاثير رقابتي بودن بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي

دانش مالي تحليل اوراق بهادار, 5, 16, 1391

23. اميد پورحيدري، و نسرين يوسف زاده, بررسي عوامل موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد مدلسازي معادلات ساختاري

پژوهشنامه اقتصادي, 12, 45, 1391

24. اميد پورحيدری، و داريوش عالی پور،, ررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه هاي تجاري در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش‌های حسابداری مالی, 2, 1390

25. اميد پورحيدری، و سميه يزدی, بررسی مقايسه ای توانايي پيش بينی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود و زيان

دانش حسابداری, 7, 1390

26. اميد پورحيدری، و سيمين راجی زاده،, بررسی دانش ها و مهارتهای مورد نياز حرفه حسابداری و فاصله آن با آموزشهای حسابداری فعلی ايران

فصلنامه حسابداری مالی, 11, 1390

27. اميد پورحيدری، و آزاده صادقي, ارتباط بين اطلاعات مالي و غيرمالی با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات تجربی حسابداری مالی, 9, 31, 1390

28. اميد پورحيدری، و عباس غفارلو, تامين مالی و تغييرات سطح محافظه کاری مشروط حسابداری

بررسيهای حسابداری و حسابرسی, 18, 66, 1390

29. اميد پورحيدری، و مهدی کوپايی, پيش‌بينی بحران مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکيکی خطی

پژوهش‌های حسابداری مالی, 3, 1389

30. امید پورحیدری, بررسی عوامل تعيين کننده تغييرات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 60, 1389

31. اميد پورحيدری، محمد خاکساری، و محمد دوست محمدی, بررسی کيفيت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتريان

نشريه مديريت بازرگانی،, 2, 4, 1389

32. اميد پورحيدری، و علی قاسميان سقی،, بررسی رابطه بين تغييرات جريانات نقدی عملياتی و تغييرات سود تقسيمی با توجه به ويژگيهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

پيشرفت‌های حسابداری, 2, 1, 1389

33. اميد پورحيدری، و علی بيات, بررسی سودمندی متغيرهای بنيادی و متغيرهای مبتنی بر بازار در تعيين بازده سهام

تحقيقات حسابداری, 2, 5, 1389

34. اميد پورحيدری، و زينب اعظمی, شناسايي نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه‌های عصبی

دانش حسابداری, 1, 3, 1389

35. اميد پورحيدری، و بهنام كرمشاهي, بررسي محتواي سود حسابداری با در نظر گرفتن ميزان کارايي بازار در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه بورس اوراق بهادار،, 12, 1389

36. اميد پورحيدری، امير محمدی و عليرضا رحيمی, ررسی پايداري خط مش تقسـيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيقات حسابداري, 1, 1, 1388

37. , بررسی روشهاي پيشرفته ارزيابي، تحليل ريسك و تحليل تورم در پروژه هاي بلندمدت،"

پژوهشنامه اقتصادی, 9, 4, 1388

38. اميد پورحيدری، مهدی ناظمی اردکانی، و امير محمدی, بررسی مقايسه‌ای توانايی پيش‌بينی اطلاعات صورت جريان وجوه نقد به روش مستقيم و روش غيرمستقيم

بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 57, 1388

39. امید پورحیدری عطارد, بررسی تحليل های بنيادی در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشنامه اقتصادی, 2, 1-28, 1386

40. امید پورحیدری عباس افلاطونی, بررسی انگيزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 44, 1385

41. , بررسی ارتباط بين الگوی سودهای افزايشی با ضريب قيمت به سود و ويژگيهای شرکتهای دارای الگوی سودهای افزايشی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 40, 19-35, 1384

42. امید پورحیدری محسن صفاجو, بررسی ميزان ارتباط سود و ارزش بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 42, 1384

43. امید پورحیدری داود همتی, بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزينه های سياسی وساختارمالکيت بر مديريت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسيهای حسابداری و حسابرسی, 35, 47-63, 1383

44. , بررسی و تبيين نيازها و اولويت های اطلاعاتی مديران در تصميمات پروژه های بلند مدت

بررسی های حسابداری و حسابرسی, 31, 17-49, 1382

مقاله های کنفرانس

1. 12. Omid Pourheidari، Gholamreza Soleimany Amiri، & Rahmat Allah Houshmand Zaferanie, ، Investigation of the Firms Special Characteristic and the Auditor Size on the Prior Period Adjustments: Iranian Case

12th Annual International Conference on Accounting and Finance, 2014

2. 4. Soleimanie Amiri، G.، and Pourheydari، O.، Hosseini، S. J., Examination of Culture and Gender Effect on the Performance of Iran's Public Organization's Managers

5th Global Business and Social Science Research Conference، Bijin, 2012

3. 3. Soleimanie Amiri، G.، and Pourheydari، O., The Determination of Stock Return in Emerging Markets: Iranian case

International 2th World Accounting Frontiers Conference, 2010

4. 2. Pourheydari، O. and Soleimanie Amiri، G.،, the valuation-relevance of accounting numbers: Iranian case

International management Accounting Conference, 2009

5. 13. اميد پورحيدري، و نفيسه اميري, بررسي رابطه بين نسبت E/P با رشد سود در کوتاه‌مدت و بلندمدت،

کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري, 1394

6. 6. اميد پورحيدری، و سالاری, بررسی تاثير ويژگيهای مديريت و بحران مالی و ورشکستگی شرکتهای کوچک و متوسط شهرستان کرمان و ارائه مدل مفهومی جهت پيشگيری از آن

همايش ملی سرمايه گذاری و توليد ملی, 1392

7. اميد پورحيدري، و فاطمه سالاري, بررسي تاثير ويژگيهاي مديريت و بحران مالي و ورشکستگي شرکتهاي کوچک و متوسط شهرستان کرمان و ارائه مدل مفهومي جهت پيشگيري از آن

همايش ملي سرمايه گذاري و توليد ملي, 1392

8. اميد پورحيدري، و ابراهيم مددي زاده،, تأثير ساختار مالکيت و نگهداري موجوديهاي نقدي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولين همايش منطقه‌اي بررسي پژوهش هاي انجام شده شهرستان گتوند, 1392

9. اميد پورحيدري، و پرويز عنايتي, بررسي دلايل ايجاد تفاوت بين سود مشمول ماليات تعيين شده توسط حسابرسان مالياتی و مميزان امور مالياتي (مطالعه موردي استان کردستان)،"

هفتمين همايش سياست های مالی و مالياتی ايران, 1392

10. اميد پورحيدری، و مصطفی دلدار،, تاثير عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی بر سياست تقسيم سود

همايش ملی حسابداری و حسابرسی, 1391

11. 8. اميد پورحيدری، سيد جواد حسينی، و بهنام کرمشاهی،, حسابرسی اسلامی در بانکها و موسسات مالی در ايران: بررسی ميان آنچه بايد باشد و آنچه در عمل انجام می شود،"

همايش ملی حسابداری و حسابرسی, 1391

12. , 1. فرايند تصميمات بودجه بندي سرمايه اي راهبردي و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداردي مديريت - حلقه هاي نظري،

هفتمين سمينار حسابداري, مازندران, 1382