دکتر اميد دياني

استاد

خلاصه

عضو هیات علمی (استاد) دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی کرمان، ایران

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-32312693

 موبایل

09133978566

 آدرس

کرمان، بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی

 ایمیل

odayani@uk.ac.ir

 ایمیل

odayanii@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی. بهمن 1382

دکترا تغذیه نشخوارکنندگان , از 1377 تا 1382

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی. بهمن 1377

کارشناسی ارشد تغذیه نشخوارکنندگان , از 1374 تا 1377

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی علوم دامی. شهریور 1374

کارشناسی مهندسی علوم دامی , از 1370 تا 1374

فایل ها

 بیوشیمی عمومی ( ارسال فایل )

 1. تاریخچه بیوشیمی، پیوندهای شیمیایی و ایزومرها (جلسه اول)
 2. تجزیه اسیدها و بازها، pH و تامپونها (جلسه دوم)
 3. معادله هندرسون-هاسلباخ، ماکروملکولهای حیاتی و کربوهیدراتها (جلسه سوم)
 4. طبقه بندی کربوهیدراتها و ساختار حلقوی و مشتقات منوساکاریدها (جلسه چهارم)
 5. الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها (جلسه پنجم)
 6. لیپیدها، طبقه بندی و اسیدهای چرب (جلسه ششم)
 7. ساختمان و خواص انواع چربیها (جلسه هفتم)
 8. غشاء سلولی، لیپوپروتیین ها و پروتیین ها و طبقه بندی آنها(جلسه هشتم)
 9. اسیدهای آمینه و خواص آنها، انواع پپتیدها، ساختار پروتیین ها و خواص پروتیین ها (جلسه نهم)
 10. اسیدهای نوکلئیک، بازهای ازت دار و نوکلئوتیدها (جلسه دهم)
 11. آنزیم ها، طبقه بندی آنزیم ها، عوامل موثر بر سرعت واکنش های آنزیمی ومهار کننده ها (جلسه یازدهم)
 12. مقدمه ای بر متابولیسم، تشکیل ATP، گلیکوژنز، گلیکوژنولیز و تخریب کربوهیدراتها (جلسه دوازدهم)
 13. گلیکولیز، چرخه کربس و راه پنتوز فسفات (جلسه سیزدهم)
 14. بیوسنتز کربوهیدراتها (مسیر گلوکونئوژنز و چرخه کوری) و متابولیسم لیپیدها (لیپولیز و اکسیداسیون اسیدها چرب) (جلسه چهارهم)
 15. متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار و پروتیین ها (جلسه پانزدهم)
 16. متابولیسم اسیدها آمینه، آمین زدایی و چرخه اوره (جلسه شانزدهم)

 اصول تغذیه دام ( ارسال فایل )

 1. مقدمه، توسعه علم تغذیه، تعریف واژه ها و مواد مغذی مورد نیاز حیوانات (جلسه اول)
 2. آب (وظایف آب، آب و متابولیسم بدن، منابع تامین آب، آب و تنظیم درجه حرارت بدن، جذب آب و عوامل موثر بر آن، آب بدن، ترن آور آب، تنظیم نوشیدن آب، حجم آب مورد نیاز، محدودیت آب، کیفیت آب) و ماده خشک (جلسات دوم و سوم)
 3. روشهای متداول تجزیه مواد مغذی و اجزای خوراکی و روشهای جدید تجزیه مواد خوراکی (جلسات چهارم و پنجم)
 4. هضم مقایسه ای در تک معده ای ها و نشخوارکنندگان (جلسه ششم)
 5. هضم در نشخوارکنندگان و میکرو ارگانیسم های شکمبه (جلسه هفتم)
 6. تخمیر شکمبه ای کربوهیدراتها (جلسه هشتم)
 7. تخمیر شکمبه ای پروتیین ها و لیپیدها، سنتز ویتامین ها و دینامیک هضم در نشخوارکنندگان (جلسه نهم)
 8. کربوهیدراتها (تعریف، طبقه بندی کربوهیدراتها، وظایف، متابولیسم، آنزیمهای هضمی کربوهیدراتها و اجزاء تشکیل دهنده کربوهیدراتهای غذا و خوراک) (جلسه دهم)
 9. پروتیین ها (تعریف، وظایف، متابولیسم، جایگاه سنتز اسیدهای آمینه، متابولیسم نیتروژن در حیوان نشخوارکننده و استفاده از NPN توسط نشخوارکنندگان) (جلسه یازدهم)
 10. لیپیدها (تعریف، وظایف و متابولیسم) (جلسه دوازدهم)
 11. ویتامین ها (نقش، اهمیت و کمبود حاد و خفیف، هضم و جذب) (جلسه سیزدهم)
 12. مواد معدنی (نقش، اهمیت و کمبود حاد و خفیف، هضم و جذب) (جلسه چهاردهم)
 13. تعیین ارزش مواد مغذی خوراکها (جلسه پانزدهم)
 14. میزان مصرف خوراک (جلسه شانزدهم)

علاقمندی ها

 بررسی مسائل روز دنیا در زمینه تغذیه و مدیریت گوساله ها، تلیسه ها و گاوهای شیری و گوشتی

 بررسی نکات مدیریتی، فیزیولوژیکی و تغذیه ای جدید گوسفند و بز

 بررسی امکان استفاده از فرآورده¬های فرعی کشاورزی در تغذیه نشخوارکنندگان

 بررسی تغذیه مواد خوراکی بر جمعیت میکروبی شکمبه به ویژه پروتوزوآ

 بررسی تغذیه مواد خوراکی بر سنتز پروتیین میکروبی

 بررسی ترکیب شیر و ترکیب لاشه دام ها در نتیجه تغذیه مواد خوراکی مختلف

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. امید دیانی و مهدیه مهدی پور, اصول نگهداری و پرورش بز

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

2. امید دیانی، رضا طهماسبی و الهام محبی, پرورش گوساله و تلیسه، اصول پرورش تلیسه شیری جدید از تولد تا زایمان

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1393

3. امید دیانی،محسن افشارمنش و شیما جهانگیری, مواد سیلویی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1390

4. مهدیه مهدی پور و امید دیانی, روش های آزمایشگاهی رسمی AOAC در زمینه خوراک حیوانات

انتشارات فانوس کرمان, انتشارات فانوس کرمان, 1390

5. جواد نصر و امید دياني, راهنماي كامل پرورش گوسفند

انتشارات نوربخش- تهران, انتشارات نوربخش- تهران, 1389

6. پوریا دادور، امید دياني و شبنم جهانگيري, استفاده از فرآورده هاي جانبي مركبات در تغذيه نشخواركنندگان

انتشارات خدمات فرهنگي كرمان, انتشارات خدمات فرهنگي كرمان, 1389

7. امید دياني و مریم رحماني, آب و متابوليسم آن در دام و طيور

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1389

8. امید دياني، محمد مهدی شریفی حسینی و الهام محبی, استفاده از باقیمانده های زراعی فیبری در تغذیه نشخوارکنندگان

انتشارات خدمات فرهنگي كرمان, انتشارات خدمات فرهنگي كرمان, 1388

9. امید دياني، الهام محبی و شبنم جهانگیری, ناهنجاری های متابولیکی شایع در گوسفند و بز

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1388

10. محمد رضا محمدآبادي، امید دياني، محسن افشارمنش، مهدی، باراني، م.، شهابي، ا.، و مرادنسب بدرآبادي, نوشتن و ارائه مقالات علمي

1387

11. محمد رضا محمدآبادي، امید دياني، نقي زاده، ر.، و ترابي, مجموعه سوالات كارشناسي ارشد علوم دامي، پرورش دام

انتشارات صبح پيروزي, انتشارات صبح پيروزي، تهران, 1387

12. امید دياني، محمد رضا محمدآبادي، نقي زاده، ر.، و شهسواري، س, مجموعه سوالات كارشناسي ارشد علوم دامي. تغذيه دام

انتشارات صبح پيروزي, انتشارات صبح پيروزي, 1386

مقاله های مجله

1. Dadvar, P., Dayani, O., Mehdipour, M. and Morovat, M.,, Determination of physical characteristics, chemical composition and digestion coefficients of treated lemon pulp with Saccharomyces cerevisiae in goat diet

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 99, 107–113, 2015

2. Takalozadeh, M., Dayani, O., and Tahmasbi, R.,, Determination of hemical Composition, Degradability and Digestibility of Treated Walnut Hull by Neurospora sitophila

Iranian Journal of Applied Animal Science, 5, 2, 333-338, 2015

3. Zare Mehrjerdi, M.R., Ziaabadi, M., Ayatollahi Mehrgardi, A., and Dayani, O.,, Measuring productivity of production factors in broiler breeding industry using fuzzy regression

Zare Mehrjerdi, M.R., Ziaabadi, M., Ayatollahi Mehrgardi, A., and Dayani, O.,, 3, 1, 34-40, 2015

4. Khezri, A., Tahmasbi, R, . Dayani, O., Blood gases and metabolite content and ruminal fermentation in response to diets with different fermentability in Holstein dairy cows

Journal of Livestock Science and Technologies, 2, 1, 8-15, 2014

5. Tahmasbi, R, Khezri, A., Dayani, O., Comparison of the in situ degradation parameters of fresh and frozen-thawed 15N-labelled alfalfa and ryegrass

Journal of Livestock Science and Technologies, 2, 1, 24-30, 2014

6. Dayani, O., Ghiasi, A. and Tahmasbi, R, Chemical Composition, Physical Characteristics, Digestibility and Degradability of Grape Pomace Processed with Neurospora sitophila

Iranian Journal of Applied Animal Science, 4, 733-739, 2014

7. Bayati Zadeh, J., Khezri, A., Dayani, O., Tahmasbi, R.,, Effects of discarded dates on rumen fermentation and digestibility in Kermani sheep

Online Journal of Veterinary Research, 18, 5, 415-422, 2014

8. Dadvar, P., Morovat, M., Dayani, O., Determination of Chemical Composition, Physical Characteristics, Degradability and in-vitro Digestibility of Aloe Vera pulp as a Valuable Feedstuff for Ruminants

International Journal of Agronomy and Plant Production, 4, 3610-3615, 2013

9. Dayani, O., A. Khezri, A.G. Moradi. 2012, Determination of nutritive value of date palm by-products using in vitro and in situ measurements

Small Ruminant Research, 105, 122-125, 2012

10. Dayani, O., G. R. Ghorbani, and A. K. Esmailizadeh, Supplementation with whole cottonseed changes milk composition and milk fatty acid profile in dairy cows

Animal Production Science, 51, 1-7, 2011

11. Dayani, O., R., Tahmasebi, A., Khezri, and M. R., Sabetpay, Effect of feeding dietary treated wheat straw with urea and whey on fattening lambs performance

Iranian Journal of Applied Animal Scienc, 1, 4, 265-271, 2011

12. Dayani, O., P., Dadavar, M., Afsharmensh, Effect of dietary whole cottonseed and crude protein level on blood parameters and performance of fattening lambs

Small Ruminant Research, 97, 48-54, 2011

13. Shojaei, M., M.R. Mohammadabadi, M. Asadi Fosi, O. Dayani, A. Khezri and M. Akhondi, Association of growth trait and leptin gene polymorphism in Kermani sheep

Journal of Cell and Molcular Research, 2, 2, 67-73, 2010

14. Esmailizadeh, A. K., O. Dayani, and M. S. Mokhtari, Lambing season and fertility of fat-tailed ewes under an extensive production system are associated with live weight and body condition around mating

Animal Production Science, 49, 1-7, 2009

15. Dayani, O., Ghorbani, G. Alikhani, M., Rahmani, H., Effects of dietary whole cottonseed and crude protein level on rumen protozoal population and fermentation parameters in sheep

Small Ruminant Research, 69, 36-45, 2007

16. Dayani, O., Ghorbani, G., Entz, T., Ross, C. M., Shah, M. A., Beauchemin, K. A., Mir, P. S., and Mir, Z., Effect of dietary soybean or sunflower seeds on milk production, milk fatty acid profile and yield of conjugated linoleic acid

Canadian J. of Anim. Science, 84, 113-124, 2004

17. Dayani, O., Ghorbani, G. Alikhani, M., Rahmani, H., Mir, P. S., Effects of a diet containing whole cottonseed on rumen protozoal population and fermentation parameters in sheep

Iran Agricultural Research, 23, 71-93, 2004

18. Dayani, O., Ghorbani, G., Effect of replacement of alfalfa hay with straw in iso-fibrous diets with different levels of cation-anion balance on dairy cows performance

Iran Agricultural Research, 22, 15-28, 2003

19. رضا طهماسبی و امید دیانی, بزرسي تأثیز تغذیه مخلوط سیلاژ ذرت علوفه اي و سطوح مختلف تفاله گوجه فزنگي بز عملكزد گاوهاي شیزي هلشتاین

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان, 3, 1, 69-74, 1394

20. علی شمسی، محمد مهدی شریفی حسینی و امید دیانی, تاثیر اندازه ذرات سیلاژ جو و سطح کنسانتره بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های شکمبه ای در گوسفند کرمانی

نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان, 3, 1, 85-99, 1394

21. زهره حاج¬علیزاده، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, بررسي ترکیب شیمیایي سیلاژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و اثر آن بر مصرف خوراک خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجه هاي خوني گوسفند

نشریه پژوهش هاي علوم دامی, 24, 3, 1393

22. زهرا نصیب پور، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, تعيين قابليت هضم و تأثير محصولات فرعي خرما بر فراسنجه هاي خوني بزهاي رايني

نشریه پژوهش هاي علوم دامی, 24, 4, 1393

23. معصومه تکلوزاده، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, تعيين تركيب شيميايي، خصوصيات فيزيكي و ارزش غذايي پوست سبز گردوي فرآوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا با روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز

نشریه پژوهش های علوم دامی ایران, 6, 3, 248-257, 1393

24. خدیجه کرمشاهی، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, تأثير تغذية سيلاژ خارشتر با خرماي ضايعاتي بر قابليت هضم، تخمير ، جمعيت پروتوزوآيي و سنتز پروتئين ميکروبي در گوسفند

مجله علوم دامي ايران, 45, 3, 257-271, 1393

25. امید دیانی، علی رضا رشیدیان و رضا طهماسبی, اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تجزیه پذیری سرشاخه خرما

نشریه پژوهش های علوم دامی, 23, 2, 1392

26. اکبر جواندل کورعباسلو، رضا طهماسبي و امید دیانی, تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه¬های خونی و تخمیر شکمبه¬ای در بز رائینی

. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران, 5, 2, 167-175, 1392

27. مرضیه حاج محمدی، رضا طهماسبی، امید دیانی و امین خضری, تاثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کماء بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی در گوسفند کرمانی

مجله تحقیقات دام و طیور, 2, 2, 23-33, 1392

28. محمد آذرزمزم، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سرشاخه های گل محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از روش های in vitro و in vivo.

مجله تحقیقات دام و طیور, 2, 4, 1-10, 1392

29. محمد آبادي، م. ر.، شهابی ا.، نوشری ع. ر. عسکری، ن.، دياني، ا.، خضری ا.، مختاری س. سفلایی م.، آیت الهی ا., مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

مجله علوم دامي ايران, 42, 2, 125-131, 1390

30. محمد آبادي، م. ر.، دياني، ا.، خضری ا.، مختاری س. سفلایی م.، مصطفوی، ح, مطالعه ژن کراتین پشم IF نوع 1 گوسفند کرمانی با روش PCR-RFLP

مجله پژوهش های دام های بومی, 1, 1, 26-31, 1390

31. دادور (دانشجو)، پ. دیانی، ا.، محمدآبادی، م. ر, تعیین ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقال) عمل آوري شده با مخمر ساکارومایسز سرویسیا (Saccharomyces cerevisiae).

نشریه پژوهش هاي علوم دامی, 21, 2, 1390

32. دهقان (دانشجو)، ا. طهماسبی، ر.، دیانی، ا. خضری، ا., تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تخمین فیبر موثر فیزیکی و قابلیت هضم چند فرآورده فرعی کشاورزی

نشریه پژوهش های علوم دامی ایران, 3, 4, 412-421, 1390

33. دياني، ا.، شريفي حسيني، م. م.، محمدآبادي، م. ر.، آيت الهي مهرجردي، ا, تأثير جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ گريپ فوروت ضايعاتي بر عملكرد و تركيب بدن برههاي پرواري كرماني. مجله علوم دامي ايران

مجله علوم دامي ايران, 41, 3, 275-283, 1389

34. مدرسی، فتحی نسري، دیانی و رشیدي, تاثیر تغذیه با جیره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراك، عملکرد و متابولیت هاي سرم خون بزهاي آمیخته خراسان جنوبی

مجله پژوهش هاي علوم دامی, 4, 2, 1389

35. دادور، پ. دیانی، ا.، مروت، م. غلامی، ج., تفاله لیمو ترش عمل آوري شده با مخمر (In-vitro) تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی. ساکارومایسز سرویسی

2, 6, 13-18, 1389

36. صوفي، ب.، محمد آبادي، م. ر.، شجاعيان، ك.، باقي زاده، ا.، فراستي، س.، عسكري، ن.، و دياني، ا.،, ارزيابي چند شكلي ژن ميوستاتين در گوسفند نژاد سنجابي با استفاده از روش PCR-RFLP

مجله علوم پژوهشي علوم دامي, 1, 1388

37. محمدي، ا.، محمد آبادي، م. ر.، ميرزايي ح. ر.، باقي زاده، ا.، دياني، ا.، اسدي فوزي، م.، و بهرامپور و., مطالعه ژن كاپاكازئين گاوهاي محلي و هلشتاين در استان كرمان با استفاده از PCR-RFLP

مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 16, 2, 1388

مقاله های کنفرانس

1. دياني ا.، و زمزم، آ.،, تعیین ارزش غذایی بقایای آفتابگردان در تغذیه دام.

سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور., تهران, 1387

2. دياني ا.، و ثابت پي، م.،, دياني ا.، و ثابت پي، م.، تعیین ارزش غذایی بقایای گلابگیری در تغذیه دام.

سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور., مشهد, 1387

3. دياني ا.، و زمزم، آ.،, تعیین ارزش غذایی بقایای آفتابگردان در تغذیه دام.

سومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور., مشهد, 1387

4. دياني ا.، و ثابت پي.،, بررسي تاثير سطوح مختلف كاه گندم عمل آوري شده با آب پنير و اوره بر عملكرد بره هاي پرواري.

دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور, تهران, 1386

5. شريفي حسيني م.، دياني ا.، ثابت پي م.، و ارجمندي م., استفاده از كاه عمل آوري شده با قارچ صدفي پلوروتوس فلوريدا در جيره ميشهاي آيستن سنگين نژاد كرماني.

دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور., تهران, 1386

6. شريفي حسيني م.، دياني ا.، ثابت پي م.، و ارجمندي م., مقايسه استفاده از مركبات با سيلاژ ذرت در پرواربندي بره هاي پرواري گوسفند كرماني.

دومين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور., تهران, 1386

7. دياني ا.، و افشارمنش م.،, تاثير تغذيه پنبه دانه كامل بر جمعيت پروتوزوآ، اسيديته و غلظت ازت آمونياكي شكمبه.

چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران, ماهان, 1384

8. افشارمنش م.، و دياني ا.،, مطالعه آزمايشگاهي اثر نوع گندم، فرآيند كردن، اسيد سيتريك و مكمل فيتاز بر قابليت هضم پروتئين و فسفر جيره هاي بر پايه گندم.

چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران., ماهان, 1384

9. شريفي حسيني م.، دياني ا.، سالارمعيني م.، و ثابت پي م.، ارجمندي م., بررسي فرآوري كاه گندم با قارچ پلوروتوس.

چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران., 1384

10. دياني ا.‏‏، قرباني ‎غ.، عليخاني م.، رحماني ح.، مير، پ.، مير، ز.،, تاثير پنبه دانه كامل و سطح پروتئين خام جيره بر توليد شير، الگوي اسيدهاي چرب شير و توليد اسيد لينولئيك مزدوج

اولين كنگره علوم دامي و آبزيان كشور, تهران, 1383

دروس

دروس ترم جاری

 اصول پرورش گاو شیری (کارشناسی)

 اصول پرورش گوسفند (کارشناسی)

 پرورش بز (کارشناسی)

 بیوشیمی عمومی (کارشناسی)

 تغذیه اختصاصی دام (کارشناسی ارشد)

 اصول جیره نویسی (کارشناسی)

 فیزیولوژی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 متابولیسم ویتامین¬ها و مواد معدنی (کارشناسی ارشد)

 تغذیه نشخوارکنندگان (کارشناسی ارشد)

 متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتیین¬ها (دکترا)

 فیزیولوژی رشد (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 تغذیه گاوهای شیری (کارشناسی)

 اصول تغذیه دام (کارشناسی)

 پرورش گوساله و تلیسه (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مهدی بارانی

مطالعه اثرات مخمر (ساكارومايسس سرويسيا) و تغذيه مرطوب بر پارامترهاي مختلف در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي پايه ذرت-سويا و گندم-سويا, 1387, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 پوریا دادور

تاثير استفاده از پنبه دانه كامل در جيره هاي داراي سطوح مختلف پروتئين خام بر عملكرد بره هاي نر نژاد كرماني, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 سمیه شهسواری

مطالعه ارزش تغذيه اي خرماي كامل ضايعاتي با و بدون آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 بهنام صادقی رونیزی

بررسي اثر چاي (كامبوچا و سبز) و مقايسه آن با آنتي بيوتيك، پروبيوتيك و پري بيوتيك در جيره هاي بر پايه گندم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 علی قاسم مرادی

تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری محصولات فرعی خرما با استفاده از روشهای in vitro و in situ, 1388, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 زهرا نصیب پور

تعيين قابليت هضم محصولات فرعي خرما با استفاده از روش حيوان زنده, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 خوبیار دهقانی

بررسي اثرات لرد خرما همراه با آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره بر پايه ذرت-سويا, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 اکرم قیاسی

تعيين ميزان قابليت هضم و تجزيه پذيري تفاله انگور عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا با استفاده از روش هاي in vitro و in situ, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 مجید دهقان

تعيين خصوصيات فيزيكي، شيميايي و هضم پذيري برخي فرآورده هاي فرعي كشاورزي به روش in vitro, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 جلال مدرسی

تاثير استفاده از تفاله دانه انار بر تركيب اسيدهاي چرب و غلظت اسيدهاي چرب كونژوگه شير بزهاي آميخته خراسان جنوبي, 1389, دانشگاه بیرجند
استاد مشاور

 علی خطیبی

اثر مقدار مصرف خوراک در میزان ترشح مشتقات بازهای پورینی و تخمین پروتئین میکروبی تولید شده در گوسفندان نژاد کرمانی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 علی رضا رشیدیان

تعیین ارزش غذایی سر شاخه خرمای فراوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 محمد حسن زاده

تاثیر تغذیه تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفندان کرمانی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 جلال بیاتی زاده

مطالعه تاثیر استفاده از خرمای ضایعاتی بر فراسنجه های تخمیر شکمبه، سوخت و ساز نیتروژن و عملکرد گوسفندان نژاد کرمانی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 محمد عباسی

تاثیر مکمل های غذایی حاوی ویتامین های نیاسین و پیریدوکسین بر روی ابقا پروتئین لاشه، میزان پرورش نوزادان و طول عمر زنبوران عسل, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 موحده لطیفی

مطالعه اثر اعمال همزمان محدودیت خوراک با مکمل لیزین و تغذیه مرطوب بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش، فراسنجه های خونی و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 معصومه تکلوزاده

تعیین ارزش غذایی پوست سبز گردو فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 زینب رئیسی

تاثیر تغذیه علف جو آبکشت بر قابلیت هضم مواد مغذی، سنتز پروتئین میکروبی و فراسنجه های شکمبه و خون در گوسفند, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 زهره حاجعلیزاده

بررسي اثر سيلاژ بقاياي حاصل از پوست گيري پسته بر قابليت هضم مواد مغذي، خصوصيات تخميري و ميکروبي شکمبه و فراسنجه هاي خوني در گوسفند نژاد کرماني, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 الهام امیرتیموری

مطالعه قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه خشک روناس در مقایسه با علوفه خشک یونجه با استفاده از روش‌هاي in situ و in vitro, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 اکبر جواندل

تاثیر تغذیه ضایعات خرما و اوره بر فراسنجه های شکمبه ای و خون بزهای راینی, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سمیرا جاویدان

استفاده از محصولات جانبی ضایعات خرما بر عملکرد گوسفندان نژاد کرمانی, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 نجمه قربانی

مطالعه ی تاثیر جایگزینی ذرت جیره با ارزن جوانه زده با و یا بدون مکمل آنزیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی، مورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 مسعود ذبیحی

تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله زیتون عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با استفاده از روش های in situ و in vitro, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 یوسف شیبانی تذرجی

بررسی بهره وری کل عوامل تولید در واحدهای عشایری و روستایی پرورش گوسفند: مطالعه ی موردی شهرستان سیرجان, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 راحله رجبی

خصوصیات شیمیایی سیلاژ یونجه با سطوح مختلف خرمای ضایعاتی و بررسی تغذیه آن بر قابلیت هضم، سنتز پروتیین میکروبی و فراسنجه های خون و شکمبه در گوسفند, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سمیرا برزگر

مطالعه اثرات قارچ های پلوروتوس استراتوس و نوروسپورا سیتوفیلا بر قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ارزش تغذیه ای گیاه کما با استفاده از روش های in situ و in vitro, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سهیل عموزاده

تعیین قابلیت هضم و تجزیه پذیری گیاه کال فرآوری نشده و فرآوری شده با قارچ های پلوروتوس استراتوس و نوروسپورا سیتوفیلا با استفاده از روش های in vitro و in situ, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 نسرین سلیمان نژاد

تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری پوست سبز بادام عمل آوری شده با قارچ های نوروسپورا سیتوفیلا و پلوروتوس استراتوس با استفاده از روش های in vitro و in situ, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 مرضیه حاج محمدی

بررسی تاثیر جایگزینی علوفه خشک یونجه با گیاه مرتعی کما بر قابلیت هضم، فراسنجه های تخمیر و خونی در گوسفند کرمانی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 بتول سلطانی نژاد

بررسی اثر سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته با خرمای ضایعاتی بر مصرف خوراک، عملکرد، اجزاء لاشه و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 خدیجه کرمشاهی

بررسي تاثير تغذيه سطوح مختلف سيلاژ خارشتر با خرماي ضايعاتي بر قابليت هضم، سنتز پروتئين ميکروبي، فراسنجه هاي شکمبه و خون در گوسفندکرماني, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 محمد آذر زمزم

بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سرشاخه‌های گل‌محمدی در مقایسه با علوفه یونجه با استفاده از روش‌هایin vitro و in situ, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 مهسا الماسی

بررسی الگوی تغذیه بر کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در مرغداری های گوشتی استان کرمانشاه, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سارا سعیدی

تاثير تغذيه سطوح مختلف پودر رازيانه در جيره استارتر بر عملكرد ، سستم ايمني و فراسنجه, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 منوره قدوسی

بررسي تاثير تغذيه سطوح مختلف سيلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرماي ضايعاتي بر قابليت, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما

 سعید حبیبی

تجزيه وتحليل بهره وري عوامل توليد صنعت طيور گوشتي در استان يزد, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 محسن احسانی

تاثير مكمل مواد معدني آهسته رهش بر بازده تولد مثل بزهاي كركي رائيني, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 مهدیه طاهری

بررسي تغذيه سيلاژ تفاله ريشه شيرين بيان با سطوح متفاوت خرماي ضايعاتي بر قابليت هضم. دفاع, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 میترا ارجمنی

اثر اندازه ذرات يونجه و سطوح مختلف كنسانتره برفعاليت جويدن ، قراسنجه هاي تخمير. دفاع, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 فائزه حسینی اسماعیل آبادی

اثر استفاده ازجيره هاي داراي طول متفاوت كاه گندم و سطوح مختلف كنسانتره بر گوارش, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

برنامه های کلاسی

 تغذیه نشخوارکنندگان

- دوشنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 13:30 تا 14:30

 اصول تغذیه دام

- شنبه 09:30 تا 11:30
مکان کلاس:

 جیره نویسی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 متابولیسم ویتامین ها و مواد معدنی

- دوشنبه 09:30 تا 11:30