دکتر اميد عابدي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

oabediATuk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترا مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری ,

 دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتر ,

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار ,

فایل ها

علاقمندی ها

 معماری شبکه های بیسیم

 طراحی پروتکل شبکه بیسیم متحرک

انتشارات

مقاله های مجله

1. Zeynab Marvasti, Omid Abedi, Detection of Malicious Node in Centralized Cognitive Radio Networks Based on MLP Neural Network

Fundamental Research in Electrical Engineering, Springer, 865-877, 2019

2. Mozhgan Abtahi, Omid Abedi, Sima Emadi, PU-TFRC-CR: TRANSPORT PROTOCOL FOR COGNITIVE RADIO NETWORKS

JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, 8, 2357-2372, 2016

3. Omid Abedi, Reza Berangi, Beaconless Dynamic Spectrum-Aware Routing Protocol for Cognitive Radio Ad hoc Networks

Arabian Journal for Science and Engineering, Springer, 39, 5, 3941-3952, 2014

4. Omid Abedi, Reza Berangi, Mobility assisted spectrum aware routing protocol for cognitive radio ad hoc networks

Journal of Zhejiang University SCIENCE C, Springer, 14, 11, 873-886, 2013

5. Omid Abedi, Reza Berangi, Agile Spectrum mobility aided spectrum-aware routing protocol for cognitive radio ad hoc networks

IEICE transactions on communications, 95, 10, 3187-3196, 2012

مهارت ها

 شبیه سازی شبکه های بیسیم

 طراحی سخت افزاری پروتکلهای شبکه

دروس

دروس ترم جاری

 شبکه های میان ارتباطی (کارشناسی ارشد)

 مبانی شبکه بیسیم (کارشناسی)

 سیستمهای عامل (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 انتقال داده (کارشناسی)

 ارزیابی کارآیی سیستمهای کامپیوتری (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 سید وحید سید صفویان

بهبود تخصيص پوياي طيف همزمان با تحرك طيف در شبكه هاي سيار موردي راديو شناختي با بهره گيري از سابقه رفتار كاربران اوليه, 1397, شهید باهنر کرمان

 اعظم السادات میرتاج الدینی

بهبود خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم ناهمگن غير يكنواخت با بهرهگيري از تحرك چاهك, 1396, شهید باهنر کرمان

 سید علی صحراگرد

افزايش كارايي رايانش ابري در شبكههاي بين خودرويي با بهرهگيري از مدلهاي حركتي شهري, 1396, شهید باهنر کرمان