اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

n.fallah@mail.uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: -) , از 1375 تا 1378

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: نقد و بررسی آثار سیمین دانشور با تکیه بر فمینیسم) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تحلیل ساختاری هفت پیکر) , از 1382 تا 1387

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. محمدصادق بصیری- نسرین فلاح, مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسّان کنفانی

ادبیات پایداری, 6, 10, 65-91, 1393

2. نسرین فلاح, تلمیح اشخاص در دیوان مخفی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی, 7, 4, 207-224, 1393

3. نسرین فلاح, تحلیل ساختار روایتی تلخون بر اساس نظریة پراپ

پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی, 4, 4, 145-168, 1393

4. نسرین فلاح, تجربه دوگانه زنان از جنگ

ادبیات پایداری, 5, 9, 239-264, 1392

5. نسرین فلاح, ساختار اشخاص روایت در روضه الانوار

پژوهشگران فرهنگ, 1388, 23, 63-74, 1388

6. نسرین فلاح, ساختار روایت در روضه الانوار خواجوی کرمانی

پژوهشگران فرهنگ, 1387, 21و22, 199-210, 1388

7. نسرین فلاح -احمد امیری خراسانی- محمد رضا صرفی- محمد صادق بصیری, ساختار روایت در هفت پیکر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, 24, 21, 121-144, 1387

8. نسرین فلاح- محمدرضا صرفی- محمدصادق بصیری- احمد امیری خراسانی, بررسی نوع روایی هفت پیکر

کاوش نامه, 8, 15, 67-89, 1386

مقاله های کنفرانس

1. نسرین فلاح, ساختار شناسی عنوان کتابهای دفاع مقدّس در استان کرمان

ادبیاات پایداری4, کرمان, نامة پایداری4, 289-320, 1393

2. نسرین فلاح, آسیب شناسی نقد عملی از نظریه تا عمل

هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی, هرمزگان, 259, 1392

3. نسرین فلاح, نقش سعدی در ترویج اخلاق در تمدّن اسلامی با رویکردی ریخت شناسی

تمدن شناخت, کرمان, 153, 1390