دکتر نسرین فلّاح

دکتر نسرین فلّاح

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

n.fallah@mail.uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: -) , از 1375 تا 1378

 دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: نقد و بررسی آثار سیمین دانشور با تکیه بر فمینیسم) , از 1379 تا 1381

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تحلیل ساختاری هفت پیکر) , از 1382 تا 1387

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

عربی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. محمدصادق بصیری- نسرین فلاح, مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسّان کنفانی

ادبیات پایداری, 6, 10, 65-91, 1393

2. نسرین فلاح, تلمیح اشخاص در دیوان مخفی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی, 7, 4, 207-224, 1393

3. نسرین فلاح, تحلیل ساختار روایتی تلخون بر اساس نظریة پراپ

پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی, 4, 4, 145-168, 1393

4. نسرین فلاح, تجربه دوگانه زنان از جنگ

ادبیات پایداری, 5, 9, 239-264, 1392

5. نسرین فلاح, ساختار اشخاص روایت در روضه الانوار

پژوهشگران فرهنگ, 1388, 23, 63-74, 1388

6. نسرین فلاح, ساختار روایت در روضه الانوار خواجوی کرمانی

پژوهشگران فرهنگ, 1387, 21و22, 199-210, 1388

7. نسرین فلاح -احمد امیری خراسانی- محمد رضا صرفی- محمد صادق بصیری, ساختار روایت در هفت پیکر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, 24, 21, 121-144, 1387

8. نسرین فلاح- محمدرضا صرفی- محمدصادق بصیری- احمد امیری خراسانی, بررسی نوع روایی هفت پیکر

کاوش نامه, 8, 15, 67-89, 1386

مقاله های کنفرانس

1. نسرین فلاح, ساختار شناسی عنوان کتابهای دفاع مقدّس در استان کرمان

ادبیاات پایداری4, کرمان, نامة پایداری4, 289-320, 1393

2. نسرین فلاح, آسیب شناسی نقد عملی از نظریه تا عمل

هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی, هرمزگان, 259, 1392

3. نسرین فلاح, نقش سعدی در ترویج اخلاق در تمدّن اسلامی با رویکردی ریخت شناسی

تمدن شناخت, کرمان, 153, 1390

دروس

دروس ترم جاری

 ادبیات داستانی (کارشناسی)

 جریان شناسی شعر معاصر ایران (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 ادبیات داستانی

- شنبه 11:30 تا 13:30

 فارسی عمومی

- دوشنبه 09:30 تا 13:30 - چهارشنبه 09:30 تا 13:30

 جریان شناسی شعر معاصر ایران

- سه شنبه 13:30 تا 15:30