دکتر نجمه زينلي

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

کارشناسی مهندسی علوم باغبانی (پایان نامه: بررسی امکان پیش رس کردن گلهای پیازی به روشهای جدید) , از 1378 تا 1382

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی (پایان نامه: بررسی اثر تراکم بر تک کشتی و کشت توام خیار و کرفس) , از 1384 تا 1386

 دانشگاه تهران

دکترا فیزیولوژی و اصلاح سبزی (پایان نامه: اثر تنش کم آبی بر برخی خصوصیات کیفی میوه دستنبو و طالبی سمسوری ایران) , از 1386 تا 1390

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. نجمه زینلی, کشت و پرورش و اصلاح زیره

ودیعت, کرمان, 1386

مقاله های مجله

1. نجمه زینلی، کمال الدین حق بین، مجتبی داشاد, اثر تنش کم آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان اسمولیت های قند و پرولین در طالبی سمسوری ورامین

فرآیند و کارکرد گیاهی, پنجم, شانزدهم, 115-105, 1395

2. نجمه زینلی، مجتبی دلشاد،عبدالکریم کاشی و کمال الدین حق بین, اثر تنش کم آبی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ دستنبو و طالبی ایران

مجله علوم باغبانی ایران, 43, 4, 403-410, 1391

3. نجمه زينلي، عبدالكريم كاشي، محمد رضا فتاحي مقدم, اثر تراكم بر تك كشتي و كشت توأم خيار و كرفس

مجله علوم باغبانی ایران, 41, 1, 55-61, 1389

مقاله های کنفرانس

1. سلیمه نیک نفس، نجمه زینلی،وحیدرضا صفاری, اثر تنش سرمایی برمیزان اسید آسکوربیک و شاخص سرمازدگی میوه گوجه فرنگی رقم تینا تحت تیمار پوترسین

چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, تهران- دانشگاه تربیت مدرس, 1394

2. سلیمه نیک نفس، نجمه زینلی، محمدجشاری, تغییرات میزان رنگیزه های کلروفیلی و لیکوپن گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم

چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, تهران- دانشگاه تربیت مدرس, 1394

3. ندا امیری، نجمه زینلی, اثرمتقابل تنش کم آبی و24- اپی براسینولید بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گشنیز

چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, تهران- دانشگاه تربیت مدرس, 1394

4. نجمه زینلی، مجتبی داشاد، ژاله قشقایی, شبیه سازی سطوح تنش آبی در دستنبو و طالبی ایرانی بر اساس برخی شاخصهای ارزیابی سطح تنش در شرایط کنترل شده

سومین همایش فیزیولوژی ایران, اصفهان, 1393