دکتر فاطمه نصيبي

عضو هیئت علمی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431322066

 ایمیل

nasibi2002@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 شیراز

دیپلم علوم تجربی , از 1371 تا 1375

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زیست شناسی , از 1375 تا 1379

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی (پایان نامه: بررسی اثر پرتوهای اشعه ماورا بنفش در ایجاد تنش اکسیداتیو در گیاه کلزا) , از 1379 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیولوژی گیاهی (پایان نامه: مقایسه اثر آرژینین و سدیم نیتروپروساید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی ازتنش خشکی در گیاهچه ها ی گوجه فرنگی) , از 1383 تا 1388

افتخارات و جوایز

 • کسب لوح تقدیر به عنوان محقق جوان در سیزدهمین سمینار سراسری و اولین سمینار بین المللی زیست شناسی در ایران.

 کسب رتبه اول در جشنواره ایده های خلاق با رویکرد کار افرینی

علاقمندی ها

 فیزیولوژی تنش، گیاهان دارویی، هورمونهای گیاهی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش در افزايش ترکيبات ثانويه دارويی گياه بنگدانه

 کاربرد اسید آمینه آرژینین در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از فلز سنگین نیکل و سنتز ترکیبات ثانویه در گیاه بنگ دانه

 بررسی اثر پیش تیمار آرژینین برون زا در تخفیف تنش شوری در گیاه کلزا

 بررسی کاربرد باکتریهای ریزوبیومی محرک رشد گیاهی (PGPR) به عنوان کود بیولوژیک در کاهش تنش شوری در گیاه گندم

از 1396 تا 1397

انتشارات

مقاله های مجله

1. Fatemeh Nejad-Alimoradia. Fatemeh Nasibi, . Khosrow Manoochehri Kalantari, 24-epibrassinolide pre-treatment alleviates the salt-induced deleterious effects in medicinal pumpkin (Cucurbita pepo) by enhancement of GABA content and enzymatic antioxidants

ُ South African Journal of Botany, 124, 2019

2. Marzieh Taghizadeh · Fatemeh Nasibi · Khosrow Manouchehri Kalantari · Faezeh Ghanati, Evaluation of secondary metabolites and antioxidant activity in Dracocephalum polychaetum Bornm. cell suspension culture under magnetite nanoparticles and static magnetic field elicitation

Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2019

3. Zahra Rahneshan · Fatemeh Nasibi · Abdellah Lakehal · Catherine Bellini, Unravelling salt stress responses in two pistachio (Pistacia vera L.) genotypes

Acta Physiologiae Plantarum, 40, 172, 2018

4. Effat Ahmadi Mousavi , Khosrow Manochehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, Hakimeh Oloumi, Effects of carrageenan as elicitor to stimulate defense responses of basil against Cuscuta campestris Yunck

Acta Bot. Croat., 77, 1, 2018

5. Rozita Kabiri, Ali Hatami, Hakimeh Oloumi, Mehdi Naghizadeh, Fatemeh Nasibi, Zahra Tahmasebi, Foliar application of melatonin induces tolerance to drought stress in Moldavian balm plants (Dracocephalum moldavica) through regulating the antioxidant system

Folia Hort, 30, 1, 155-167, 2018

6. F. Nejad-Alimoradi, F. Nasibi, K. Manoochehri KalantariM and Torkzadeh-Mahani, Spermine Pre-Treatment Improves Some Physiochemical Parameters and Sodium Transporter Gene Expression of Pumpkin Seedlings under Salt Stress

Russian Journal of Plant Physiology, 65, 2, 222–228, 2018

7. Zahra Rahneshan, Fatemeh Nasibi & Ali Ahmadi Moghadam, Effects of salinity stress on some growth, physiological, biochemical parameters and nutrients in two pistachio (Pistacia vera L.) rootstocks

Journal of Plant Interactions, 13, 1, 2018

8. Effat Ahmadi Mousavi, Fatemeh Nasibi, Khosrow Manouchehri Kalantari & Hakimeh Oloumi, Stimulation effect of carrageenan on enzymatic defense system of sweet basil against Cuscuta campestris infection

Journal of Plant Interactions, 12, 1, 2017

9. Fereshte BARAZESH1, Hakimeh OLOUMI*, Fatemeh NASIBI1, Khosrow M. KALANTARI, Effect of Spermine, Epibrassinolid and their interaction on inflorescence buds and fruits abscission of pistachio tree (Pistacia vera L.), “Ahmad–Aghai” cultivar

Banats Journal of Biotechnology, VIII, 16, 105-115, 2017

10. . Hakimeh Mansouri, Fatemeh Salari, Zahra Asrar & Fatemeh Nasibi, Effects of Ethephon on Terpenoids in Cannabis sativa L. in Vegetative Stage

Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19, 1, 2016

11. Fatemeh Nasibi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Roya Zanganeh, Ghasem Mohammadinejad, Hakimeh Oloumi, Seed priming with cysteine modulates the growth and metabolic activity of wheat plants under salinity and osmotic stresses at early stages of growth

Indian Journal of Plant Physiology ), 21, 3, 279–286, 2016

12. 13. Fereshteh Mirzaie, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Fatemeh Nasibi, Effects of two arginine enantiomers (Land D) pre-treatment on some physiological parameters and expression of arginase1 gene in tomato plants under drought stress

Iranian Journal of Plant Physiology, 2: 1005-1013, 1005-1013, 2014

13. 14. Fatemeh Nasibi, Homayoon Farahmand, Afsoon Kamyab ,Sajad Alipour, Effects of Arginine, cysteine and 5-sulfosalicylic acid on vase life of tuberose cut flower.

Agriculture communications, 2(2), 35-41, 2014

14. 15. Hava Nejadalimoradi, Fatemeh Nasibi, Khosrow Manoochehri Kalantari, Roya Zanganeh, Effect of seed priming with L-arginine and sodium nitroprusside on some physiological parameters and antioxidant enzymes of sunflower plants exposed to salt stress

Agriculture communications, 2(2), 23-30, 2014

15. 8. Rozita Kabiri, Fatemeh Nasibi, Hassan Farahbakhsh, Effect of Exogenous Salicylic Acid on Some Physiological Parameter and Alleviation of Water Stress in Nigella sativa Plant under Hydroponic Culture

Journal of Plant Protection, .(49), 155-164, 2013

16. 9. Fatemeh Nasibi, Tayebeh Heidari, Zahra Asrar, Arginine application increases Ni accumulation and alleviates the Ni-induced oxidative stress in Hyoscyamus niger

Journal of Soil Sciences and Plant nutrition, 2013

17. 10. Fatemeh Nasibi, Tayebeh Heidari, Zahra Asrar, Application of Arginine Pretreatments Ameliorate Oxidative Stress Damages and Increase Alkaloids Content in Hyoscyamus niger under Nickel Stress

International journal of medicinal plants and by products, (2), 1-11, 2013

18. 11. Maryam Mazaheri, Fatemeh Nasibi, Khosrow Kalantari, Interaction of Salicylic acid and ethylene on some physiological and biochemical parameters in canola plants (Brassica napus)

Photosynthetica, 51 (3), 411-418, 2013

19. 12. Fatemeh Nasibi, Adeleh Barand, Khosrow Manouchehri Kalantari, The effect of arginine pretreatment on germination, growth and physiological parameters in the increase of low temperature tolerance in Pistaciavera in vitro culture

International journal of Agriculture and crop Sciences., 2013

20. 6. Rozita Kabiri, Hassan Farahbakhsh, Fatemeh Nasibi, Salicylic Acid Ameliorates the Effects of Oxidative Stress Induced by Water Deficit in Hydroponic Culture of Nigella sativa.

Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 8(3), 13-22, 2012

21. 7. Fatemeh Nasibi, Nasrin Fazelian, Ramazan Rezazadeh, Comparison the effects of Nitric oxide and Spermidin pretreatment on alleviation of Salt Stress in Chamomile plant (Matricariarecutita L.)

Journal of Stress physiology and Biochemistry, 8(3), 214-223, 2012

22. 3. Fatemeh Nasibi, Mohammad Mehdi Yaghoobi, Khosrow Kalantari, Effect of exogenous arginine on alleviation of oxidative damage in tomato plant under water stress.

Journal of Plant Interactions, 6, 291-296, 2011

23. 4. Maryam Mazaheri, Fatemeh Nasibi, Khosrow Kalantari, Effects of Salicylic Acid on the Induction of Physiological and Biochemical Changes in Brassica napus L. under Water Stress

. Iranian Journal of Plant Physiology, 2, 371-379, 2011

24. 5. Rozita Kabiri, Hassan Farahbakhsh, Fatemeh Nasibi, Effect of Drought Stress and its Interaction with Salicylic Acid on Black Cumin (Nigella sativa) Germination and Seedling Growth

World Applied sciences journal, 2011

25. Fatemeh Nasibi and Khosrow Kalantari, Influence of nitric oxide in protection of tomato seedlings against oxidative stress induced by osmotic stress

Acta Physiologia Plantarum, 31, 1037-1044, 2009

26. 1. Fatemeh Nasibi and Khosrow Kalantari, The effects of UV-A, UV-B and UV-C protein andascorbate content, lipid peroxidation and biosynthesis of screening compounds in Brassica napus

Iranian Journal of Science & Technology, TransactionA, 29, 39-48, 2005

27. فاطمه نژادعلیمرادی، خسرو منوچهری، فاطمه نصیبی، مسعود ترکزاده ماهانی، فرخنده رضانژاد, مقایسه بیان دو ژن مرجع GAPDH و EF1α در کدو (Cucurbita pepo L.) تحت پیش تیمار اسپرمین و تنش شوری

مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی, 31, 1, 1397

28. فرشته برازش؛ حکیمه علومی ؛ فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری, تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی اپی‌براسینولید بر ریزش جوانه گل، میوه و برخی شاخص‌های ریخت‌‌شناسی و فیزیولوژیکی پسته رقم "احمد آقایی"

اکوفیزیولوژی گیاهی, 9, 29, 219-226, 1396

29. امین صادقی؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند؛ فخر السادات حسینی تربتی, أثیر تیمار هیدروژن پراکسید در بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌بریدۀ آلسترومریا

نشریه علوم باغبانی ایران, 48, 1, 123-131, 1396

30. جواد صادقی فراغه، همایون فرهمند فرهمند، فاطمه نصیبی ، فخرالسادات حسینی تربتی, اثر نیتریک اکسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و ضد اکسیدانی و کاهش خمیدگی ساقه گل شاخه بریدنی ژربرا

مجله علوم و فنون باغبانی ایران, 17, 2, 1395

31. فاطمه نصیبی* ، همایون فرهمند، سجاد علیپور, تاثیر تیمار پرولین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم Polianthes tuberosa L .))

فرایند و کارکرد گیاهی, 4, ۱۴, 1395

32. مریم اسلامی نژاد؛ فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ مسعود خضری, تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

فیزیولوژی محیطی گیاهی, 10, 37, 10-20, 1394

33. فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ رویا زنگنه؛ قاسم محمدی نژاد, اثر پیش تیمار بذر با آمینو اسیدهای آرژینین و سیستئین بر رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری

فیزیولوژی تنش گیاهان, 1, 1, 43-52, 1394

34. فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ قاسم محمدی نژاد؛ رویا زنگنه, اثر اسید آمینه آرژینین بر برخی پارامترهای اکسیداتیو و افزایش تحمل به شوری در گیاه گندم

مجله پژوهشهای گیاهی, 28, 5, 1119-1128, 1394

35. سجاد علیپور، فاطمه نصیبی، همایون فرهمند, بررسی غلظتهای متفاوت سدیم نیترو پروساید بر صفات فیزیولوزیکی و افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم(Polianthes tuberosa).

پژوهشهای گیاهی ایران, 1394

36. طیبه حیدری، زهرا اسرار ، فاطمه نصیبی, اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیبات ثانویه درگیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger).

فصلنامه گیاهان دارویی و معطر ایران, 1393

37. رزیتا کبیری، حسن فرح بخش، فاطمه نصیبی, اثر تنش خشکي بر خصوصيات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي گياه سياهدانه

فصلنامه گیاهان دارویی و معطر ایران, 1393

38. سجاد علیپور، همایون فرهمند، فاطمه نصیبی، افسون کامیاب, تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدان آرژینین، سدیم نیتروپروساید، پوتریسین و پرولین بر روی عمر گل جایی، نشت یونی و فعالیت چند آنزیم گل نرگس شهلا

مجله علوم و فنون باغبانی., 1393

39. رزیتا کبیری، فاطمه نصیبی، حسن فرح بخش, مطالعه و اندازه گیری برخی پارامترهای اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه سیاهدانه در شرایط کشت هیدروپونیک

مجله فرآیندها و کارکردهای گیاهی., 1392

40. فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری، نسرین فاضلیان, اثر پیش تیمار اسپرمیدین ومتیلن بلو بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه بابونه (Matricaria recutita L) به تنش شوری

مجله فرایندها و کارکردهای گیاهی., 1392

41. عادله برند، فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری, مقایسه¬ اثرات پیش تیمار سدیم¬ نیترو¬پروساید و اسید آمینه آرژینین بر برخی پارامترهای اکسیداتیو و افزایش مقاومت به سرمازدگی در بوته های گوجه¬فرنگی (Licopersicum esculentum L.).

مجله علوم و فنون باغبانی, 1392

42. پریا پیروز، خسرو منوچهری کلانتری، فاطمه نصیبی, بررسي فيزيولوژيك گياه آفتابگردان تحت تنش كروم: تأثير بر رشد، تجمع و القاي تنش اكسيداتيو(Helianthus annuus) درريشه آفتابگردان

مجله زیست گیاهی ایران, 1391

43. فاطمه نصیبی, بررسی اثر غلظت های متفاوت سدیم نیتروپروساید (SNP) در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه گوجه فرنگی

مجله زیست گیاهی ایران, 1390

44. فاطمه نصيبي، محمدمهدی یعقوبی،خسرو منوچهري کلانتري, مقایسه اثر پیش تیمار سدیم نیتروپروساید و آرژینین بر برخی پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicun esculentum) تحت تنش کم آبی

مجله زيست شناسي ايران, 1389

45. 4. فاطمه نصيبي، خسرو منوچهري کلانتري، منصوره خداشناس, اثر پيش تيمار سديم نيترو پروسايد (SNP) بر برخی عوامل بيوشيميايي گياهچه گوجه فرنگي (Lycopersicun esculentum) تحت تنش خشکي

مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان., 1388

46. فاطمه نصيبي، خسرو منوچهري کلانتري, کاربرد باندهاي مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن ميزان برخي از ترکيبهاي ثانويه در دو گونه گياه بنگدانه (Hyoscyamus) جمع اوري شده از استان کرمان

. فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران, 19(3), 140-146, 1385

47. 2. فاطمه نصيبي، خسرو منوچهري کلانتري و منيژه رشيدي راوري, بررسي تغييرات فيزيولوژيکي و مورفولوژيک ايجاد شده در برخي از پارامترهاي رشد در اثر تابش باندهاي UV-A, UV-B و UV-Cاشعه ماوراء بنفش در گياهک کلزا (Brassica napus).

مجله پژوهش وسازندگي, 16 (3), 97-103, 1382

48. 1. فاطمه نصيبي، خسرو منوچهري کلانتري, بررسي برخي از پاسخهاي فيزيولوژيکي به تنش اکسيداتيو ناشی از پرتو فرابنفش در گياهک کلزا (Brassica napus).

مجله زيست شناسي ايران, 13(3), 28-39, 1381

49. رزیتا کبیري 1، علی حاتمی 2*، حکیمه علومی 3، مهدي نقیزاده 4، فاطمه نصیبی 5، زهرا طهماسبی 6, ملاتونین بر رشد اولیه و برخی خصوصیات جوانه زنی و فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه بادرشبویه در شرایط تنش اسمزي (Dracocephalum moldavica L.)

نشریه علوم و فناوري بذر ایران, جلد هفتم, شماره 1،, 97

50. محبوبه زارع زینلی، فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری. عفت السادات احمدی موسوی, اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری

فرایند و کارکرد گیاهی, 0

51. عفت السادات احمدی موسوی، فاطمه نصیبی ، خسرو منوچهری کلانتری و محبوبه زارع, بررسی تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سِس مزرعه

فرایند و کارکرد, 0

52. Maryam Eslami, Fatemeh Nasibi, Khosrow Manouchehri Kalantari, Masoud Khezri and Hakimeh Oloumi, "Effect of exogenous application of L-arginine and Sodium Nitroprusside on fruit abscission and physiological disorders of pistachio (Pistacia vera L.) scions"

International Journal of horticultural science and technology (IJHST, 0

مهارت ها

 کار با دستگاه HPLC

دروس

دروس ترم جاری

 فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی)

 فیزیولوژی جذب و انتقال (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی جذب در گیاهان (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 فیزیولوژی گیاهی دو (کارشناسی)

 رشد و نمو گیاهی (کارشناسی)

 مبانی فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی)

 انتقال مواد در گیاهان (کارشناسی)

 زیست شناسی گیاهی (کارشناسی)

 اکوفیزیولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد)

 فیزیولوژی تکوین (کارشناسی ارشد)

 تکوین گیاهان (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 برند

بررسي اثرملاتونين درپاسخهاي دفاعي پسته دربرابرتنش سرما, شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 مرضیه تقی زاده

بهينه سازي محيطكشت بافت گياه مفرو وبررسي اثررسپتورهاي مختلف درافزايش سنتز تركيباتثانويه ومقايسه ان بازرين گياه, شهید باهنر کرمان

 زهرا راه نشان

بررسي برخي از پاسخ هاي فيزيولوژيكي و ملكولي دو رقم پايه پسته به تنش شوري, شهید باهنر کرمان

 فاطمه علیمرادی

القاء مقاومت به تنش شوري در گياه كدو با استفاده از پلی آمین اسپرمین و براسینو استروئید, 1396, شهید باهنر کرمان

 عفت السادات احمدی موسوی

اثر تیمار کاراجینان بر پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاهان ریحان سالم و پارازیته شده توسط سس مزرعه, 1396, شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 فروغ اشرف گنجویی

بررسی مکانیسمهای مقاومت گیاه کینوا به شوری و اثر سلنیوم و باکتری در افزایش مقاومت

 فاطمه امینیان

بررسی اثر سلنیوم در تخفیف تنش شوری در گیاه ارزن دم روباهی

 علی اکبر انجم شعاع

بررسی اثر سلنیوم در کاهش تنش خشکی در بستر بیوچار در گل همیشه بهار
دانشجویان قبلی

 طیبه حیدری

بررسی اثر پیش تیمار آرژینین در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از فلز سنگین نیکل در گیاه بنگدانه, 1390, شهید باهنر کرمان

 رزیتا کبیری

بررسی پیش تیمار سالیسیلیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در کشت هیدروپونیک سیاهدانه, 1390, شهید باهنر کرمان

 عادله برند

اثر پیش تیمار آرژینین در کاهش تنش سرما زدگی در گیاه پسته, 1391, شهید باهنر کرمان

 سجاد علیپور

اثر برخی ترکیبات آنتی اکسیدان در افزایش عمر گلجایی و بهبود کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده مریم, 1392, شهید باهنر کرمان

 افسون کامیاب

تاثیر کاربرد غلظتهای مختلف هیومیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم چمن, 1392, شهید باهنر کرمان

 رویا زنگنه

بررسی اثر پیش تیمار اسیدهای آمینه ارژینین و سیستئین در کاهش تنش شوری در گیاه گندم, 1392, شهید باهنر کرمان

 اعظم صادقی

بررسی اثر پلی آمین اسپرمیدین و ارتباط آن با نیتریک اکسید در تخفیف تنش شوری و تنش اسمزی معادل آن در گیاه گندم, 1392, شهید باهنر کرمان

 زهرا منظری

بررسی اثر هیدروژن سولفید در کاهش تنش سرما در گیاه خیار, 1393, شهید باهنر کرمان

 فاطمه رستمی

بررسی برهمکنش سدیم هیدرو سولفید و اشعه UV-B در تنش اکسیداتیو و سنتز ترکیبات ثانویه در گیاه گاوزبان اروپایی, 1393, شهید باهنر کرمان

 امین صادقی

اثر هیدروژن پراکسید بر عمر گلجایی آلسترومریا، گلایول و گل مریم, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 جواد صادقی

بررسی اثر سیلیکون و سدیم نیتروپروساید بر عمر گلجایی سه رقم گل شاخه بریده ژربرا, 1393, شهید باهنر کرمان

 فرشته برازش

اثر اسپرمين، اپي‌براسينوليد و برهم‌كنش آن‌ها بر برخي صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي درخت پسته رقم احمد آقايي در منطقه رفسنجان, 1394, شهید باهنر کرمان

 محیا محمدی

مطالعه اثرگاما آمينو بوتيريك اسيد (گابا) بر رشد گياهك كهور ايراني تحت تنش شوري, 1394, شهید باهنر کرمان

 محبوبه زارع زینلی

بررسي اثر محلول پاشي با ملاتونين بر كاهش اثرات تنش شوري در گياه جعفري افريقايي ( Tagetes erecta ), 1395, شهید باهنر کرمان

 مینا قنبری

اثر عصاره جلبك دريايي كاراجينان و سالسيليك اسيد بروي رشد و تحمل به تنش سرمادر گياهان بستر ساز آهار و حنا, شهید باهنرکرمان

 فائقه بهرامی نژاد

بررسي مقايسه اي اثر تلقيح دو سويه‌ باكتريايي توليد كننده سايدروفور بر مقاومت به شوري پسته, شهید باهنر کرمان

 مولایی

اثر گاما- آمينو بوتيريك اسيد روي فيزيولوژي پس از برداشت گل ميخك, 1394, شهید باهنر کرمان

 اسلامی نژاد

بررسي اثر فيريولوژيكي كاربرد آرژنين و به عنوان تنظيم كننده هاي رشد ونمو گياهي در ريزش جوانه وميوه گياه پسته در منطقه سيرجان, 1394, شهید باهنر کرمان