دکتر نازي نادرنژاد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

nnnadernejad@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه باهنر کرمان

کارشناسی علوم گیاهی , از 1366 تا 1370

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد علوم گیاهی (بیوسیستماتیک) (پایان نامه: بررسی بیوسیستماتیکی جنس ترشک و علف هفت بند در استان کرمان) , از 1377 تا 1379

 ذانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیولوژی گیاهی (پایان نامه: بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز و تولید ترکیبات فنلی در گیاه پسته و اثر اکتو میکوریز در کاهش تنش اکسیداتیوUV-B) , از 1386 تا 1392

علاقمندی ها

 فیزیولوژی تنش ، اکتومیکوریز ، گیاهان دارویی ، نانو ذرات

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Shahla Hashemi1,2*, Zahra Asrar1, Shahram Pourseyedi3, Nazi Nadernejad1, Investigation of ZnO nanoparticles on proline, anthocyanin contents and photosynthetic

IET Nanobiotechnology, 11, 39, 2-12, 2018

2. sangari shima, keramat batool, nadernejad nazi, mozafari hossein, Ameliorative effect of brassinisteroid and thiamin on excess cadmium induced oxidative stress in brassica napus leaves

journal of plant interaction, 3, 27, 1-14, 2018

3. Shahla Hashemi1,2 • Zahra Asrar1 • Shahram Pourseyedi3 • Nazi Nadernejad, Plant-mediated synthesis of zinc oxide nano-particles and their effect on growth, lipid peroxidation and hydrogen peroxide contents in soybean

Ind J Plant Physiol, 3, 21, 312–317, 2016

4. Shahla Hashemi1,2 ✉, Zahra Asrar1, Shahram Pourseyedi3, Nazi Nadernejad1, Green synthesis of ZnO nanoparticles by Olive (Olea europaea)

IET Nanobiotechnol, 1–5, 2016

5. Nazi Nadernejad • Ali Ahmadimoghadam • Javad Hossyinifard • Shahram Poorseyedi, Effect of different rootstocks on PAL activity and phenolic compounds in flowers, leaves, hulls and kernels of three pistachio (Pistacia vera L.) cultivars

Trees, 27, 1681–1689, 2013

6. N. Nadernejad*1, A. Ahmadimoghadam 1, J. Hossyinifard 2, S. Poorseyedi 3, Evaluation of PAL activity, Phenolic and Flavonoid Contents in Three Pistachio (Pistacia vera L.) Cultivars Grafted onto Three Different Rootstocks

Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 9, 3, 84-97, 2013

7. شهلا هاشمی، نازی نادر نژاد ، شهرام پور سیدی زهرا اسرار, بررسی سمیت نانو ذرات اکسید روی سنتز شده توسط عصاره زیتون بر رشد رنگیزه ها در گاوزبان

مجله فرایند و کارکرد گیاهی, 7, 27, 2-12, 1397

8. ثریا پور تبریزی ، شهرام پورسیدی، روح الله عبدالشاهی، نازی نادر نژاد, اثر تنش فلز کادمیوم بر الگوی بیان ژن آنزیم گلوتاتیون ردکتاز در گیاه ماریتیغال

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 9, 1, 39-50, 1396

9. مهدیه حمزه نژاد- نازی نادر نژاد - زهرا اسرار-حسین مظفری, بررسی تاثیر همزمان اکسین وتیامین بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز و محتوی ترکیبات فنلی در دومرحله رشد رویشی گیاه سویا

زیست شناسی گیاهی ایران, نهم, 32, 53-68, 1396

10. نازي نادرنژاد *، علی احمدي مقدم سید جواد حسینی فرد و شهرام پورسیدي, مطالعه اثر پایه و رقم در فعاليت آنزیم PAL ، توليد تركيبات فنلي و فلاونوئيدي در گل، برگ و ميوه گياه پسته (Pistacia vera L.)

زیست شناسی گیاهی, 5, 15, 95-110, 1392

مقاله های کنفرانس

1. هانیه ضیایی زاده ، نازی نادر نژاد ، حسین مظفری, effect lanthanum on pistachio plant under salt stress

8th intrrnational congress on biology, مراغه - ایران, 2018

2. ثریا پور تبریزی - شهرام پور سیدی - روحالله عبدشاهی - نازی نادرنژاد, اثر تیمار نقرهبربیان ژن آنزیم گلوتاتیون ردکتاز در گیاه ماریتیغال

اولین کنفرانس زیستی و طبیعی در ایران, شیراز, 1396

3. زهرا سنجری - نازی نادرنژاد -حسین مظفری, بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز و ترکیبات فنلی در گیاه پسته ثحت تنش uv-b با تیمار لانتانوم

پنجمین کنفرلانس ملی فیزیو لوژی گیاهی در ایران, زنجان, 1396

4. مهدیه حمزه نژادی ، نازی نادر نژاد . زهرا اسرار حسین مظفری, بررسی تاثیر توام اکسین و تیامین بر محتوای ترکیبات فنلی در دو مرحله ی رشد رویشی گیاه سویا

چهارمین کنفرانس فیزیولوژی ایران, دانشگاه تربیت مدرس, 1394

5. ثریا پور تبریزی - شهرام پورسیدی- روحالله عبدالشاهی -نازی نادر نژاد, تاثیر تنش فلز کادمیوم بر رنگیزه های فتو سنتزی و فعالیت آنزیم ای آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی ماریتیغال

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم محیطی, گلستان - گرگان, 0

6. ثریا پور تبریزی - شهرام پور سیدی - روح الله عبدالشاهی - نازی نادر نژاد, مطالعه گیاه دارویی ماریتیغال تحت تیمار نیترات نقره با بررسی صفات فیزیولوژیکی و شیمیایی

دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی, 0

7. زهرا سنجری بنستانی* 1،نازی نادر نژاد 2،حسین مظفری, بررسی اثر لانتانم در کاهش تنش UV-B درگیاه پسته

سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان, 0

8. هانیه ضیایی، نا زی نادر نژاد ، حسین مظفری, The effect of interaction of lanthanum and calcium on increasing resistance of pistachio under salt stress

8th inthernathinal congress on biology, ایران مراغه, 0

دروس

دروس ترم جاری

 هالوفیت ها (کارشناسی ارشد)

 همزیستی در گیاهان (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 تغذیه معدنی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 شهلا هاشمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شیما سنجری

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 هانیه ضیاییزاده

دانشجویان قبلی

 مهدیه حمزه نژاد

 زهرا سنجری