دکتر سيدناصر حسيني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ریاضی ,

 دانشگاه سیراکیوز، آمریکا

کارشناسی ارشد ریاضی ,

 دانشگاه میامی، آمریکا

دکترا ریاضی ,

انتشارات

مقاله های مجله

1. S.N. Hosseini, A.R. Shir Ali Nasab, Finite Products in Partial Morphism Categories

Theory and Applications of categories, 10, 29, 302-314, 2014

2. SN Hossein, SS Mousavi, A Relation between Closure Operators on a Small Category and Its Category of Presheaves

Applied Categorical Structures, 14, 99-110, 2006

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 امیر رضا شیر علی نسب

حد در رسته های ریخت جزئی, 1393, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 نظریه رسته

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30

 مباحثی در توپولوژی جبری

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30