نجمه بهرامي نظر آبادي

مربی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

bahrami.n@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه (پایان نامه: function of the political headline) , از 1388 تا 1390

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی , از 1383 تا 1387

تجربیات

 عضو هیئت علمی بخش زبان های خارجی

شهید باهنر کرمان, کرمان, از 1391 تا کنون

 مدیر داخلی نشریه بخش زبان های خارجی (review of applied linguistics research)

دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات انگلیسی, از 1395 تا کنون

 مترجم نشریه دانشگاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از 1393 تا کنون

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر دانشگاه شهید باهنر کرمان و استان کرمان در سال 1390

پژوهشگر,

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فرانسه

سطح میانی

انتشارات

کتاب ها

1. مترجم: نجمه بهرامی, اروپامحوری در مطالعات ترجمه

فرهنگ عامه, کرمان, 1396

2. مترجم: نجمه بهرامی, راهکارهای جدید در مطالعات ترجمه پیکره-محور

فرهنگ عامه, کرمان, 1396

3. هدی هادی پور- نجمه بهرامی, ترجمه متون اقتصادی

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1395

4. نجمه بهرامی- هدی هادی پور, ترجمه متون مطبوعاتی

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1393

5. مترجم: نجمه بهرامی, روش تحقیق در ترجمه3

خدمات فرهنگی کرمان, کرمان, 1392

مقاله های مجله

1. نجمه بهرامی و هدی هادی پور, تأثیر هویت جنسیتی در برداشت از متن

پژهش نامه زنان, پاییز-زمستان, 1397

2. هدی هادی پور و نجمه بهرامی, زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی کاغذ دیواری زرد

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, 7, 2, 589-602, 1396

3. نجمه بهرامی و فاطمه قره قانی, Subtitling and Dubbing: A case study of investigating the translation of Proper Nouns in “Rise of Guardians” and “Cloud with a Chance of meatballs II”

Review of applied linguistics research, 2, 2, 44-86, 1395

4. نجمه بهرامی- مسعود شریفی فر, Translation of Euphemism: A Case Study of Translation of Euphemism from English into Persian

Iranian EFL journal, 10, 4, 40-50, 1393

5. نجمه بهرامی-مسعود شریفی فر, Translation of Function in Political Headlines Translated from Persian into English

Iranian EFL journal, 9, 2, 352-363, 1392

6. نجمه بهرامی- مسعود شریفی فر, Translation of Dialect: A Case Study of Translation of Black English into Persian

Ferdowsi Review, 1, 4, 85-104, 1390

7. مسعود شریفی فر-نجمه بهرامی, strategies for translation of English advertisements

ferdowsi review, 1, 2, 131-142, 1389

مقاله های کنفرانس

1. نجمه بهرامی و اسما کاظم پور, Translation of an English Film: A Case Study of Investigating Religious Terms in “21 Grams”

First International Conference on Language Focus (LTTL 2017), دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری دانشگاه ارومیه, 1396

2. نجمه بهرامی و محبوبه محسنی زاده, Culture-specific Items in Translation of Animations Based on Newmark's Model

First International Conference on Language Focus (LTTL 2017), دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری دانشگاه ارومیه, 1396

3. نجمه بهرامی-غزال السادات فاطمی, Register analysis of dubbing and subtitling of life of pi

4th international conference on applied research in language studies, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران, 1395

4. نجمه بهرامی, Linguistic Analysis of English Translations of Quran: A Case Study of Yasin Surah

4th international conference on applied research in language studies, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران, 1395

5. هدی هادی پور-نجمه بهرامی, جلوه هایی از ادبیات پایداری در شعر جیوکوندا بلی شاعر برجسته نیکاراگویه ای

پنجمین کنگرة سراسری ادبیات پایداری, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 5, 411-424, 1393

6. سعید عامری- نجمه بهرامی, REGISTER ANALYSIS IN DUBBING: A CASE STUDY

The First National Conference on translation studies, دانشگاه غیرانتفاعی کرمان-کرمان, 1393

7. نجمه بهرامی-مسعود شریفی فر, Translation of Euphemism: A case Study of Translation of Euphemism from English into Persian

International Conference on Interdisciplinary Translation Studies, دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد, 136, 1392

8. نجمه بهرامی-هدی هادی پور, Legal translation: a case study of translation of articles of association from Persian into English

national conference on translation and interdiciplinary studies, دانشگاه بیرجند, 589, 0

دروس

دروس ترم جاری

 روش تحقیق در ترجمه (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (کارشناسی)

 فنون مطالعه (کارشناسی)

دروس مورد علاقه

 ترجمه1 (کارشناسی)

 ترجمه 2 (کارشناسی)

 journalistic translation (کارشناسی)

 Political translation (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 فاطمه ابراهیم پور

the study of function of marked themes in translation from English into Persian, 1394, شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 اصول و روش ترجمه

- شنبه 09:30 تا 11:30

 زبان عمومی

- شنبه 13:30 تا 15:30

 زبان عمومی

- یک شنبه 08:00 تا 10:00

 زبان عمومی

- یک شنبه 10:00 تا 12:00

 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 زبان عمومی

- دوشنبه 13:30 تا 14:30

 زبان عمومی

- سه شنبه 09:00 تا 10:00

 زبان عمومی

- سه شنبه 10:00 تا 11:00

 ترجمه 1

- چهارشنبه 13:30 تا 15:30

 فنون مطالعه

- شنبه 11:30 تا 13:30

 ترجمه 2

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 زبان عمومی

- دوشنبه 08:00 تا 10:00 - چهارشنبه 09:00 تا 10:00

 زبان عمومی

- دوشنبه 10:00 تا 12:00 - چهارشنبه 10:00 تا 11:00

 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

- سه شنبه 11:30 تا 13:30