دکتر نيره عسكري رابري

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

02122121812

 موبایل

09125213037

 ایمیل

askari.nr@gmail.com askari.nr@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا فیزیولوژِ ی جانوری (پایان نامه: مطالعه اثر دوزهای کوچک مرفین بر هیپرالژزیا و التهاب ناشی از کاراژینان و بیان ژن های Gپروتئین های مربوطه در سطح نخاع موش های صحرایی نر (با استفاده از Real time PCR)) , از 1379 تا 1386

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژِی (پایان نامه: مطالعه اثر جنسیت و مراحل استروس بر رفتار درد و بی حسی موضعی طی فازهای اول و دوم تست فرمالین در موش صحرایی) , از 1372 تا 1376

 فردوسی مشهد

کارشناسی زیست شناسی , از 1363 تا 1367

دوره ها

 IBRO School

نوروساینس

علاقمندی ها

 نوروساینس مولکولی ورفتاری

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Askari N; Ghazanfari T; Moaiedmohseni S; Soroush MR; Naghizadeh MM; Jalaie J; Vaez-Mahdavi MR, . Association of chemokines and prolactin with cherry angioma in a sulfur mustard exposed

International Immunopharmacology, 2013

2. Ghasemi H; Yaraee R; Hassan ZM; Faghihzadeh S; Soroush MR; Askari N; Ghazanfari T, Association of ophthalmic complications in Patients with Sulfur

International Immunopharmacology, 2013

3. Yaraee Roya; Askari Nayere; Naseri Mohsen, The Effect of MS14 on Production of Pro-inflammatory Cytokines by Macrophages

Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2011

4. Askari N, Mahboudi F, Haeri-Rohani A, Kazemi B, Sarrami R, Edalat R, Ahmadiani A, Effects of Single Administration of Morphine on G-protein mRNA Level in the Presence and Absence of Inflammation in the Rat Spinal Cord

Scandinavian Journal of Immunology, 2007

5. Kianoosh Keyhanian , Rosita Edalat, Akbar Oghalaei , Nayere Askari, Arghavan Golshani, Mansour Salehi , Ramin Sarrami-Forooshani, Mohammad Ali Shokrgozar, Effect of hepatocyte growth factor (HGF) on the level of Survivin & XIAP expression in several human cancer cell lines, after treating with DNA damaging agent

Mol Cell Biochem, 2007

6. نیره عسکری،رویا یارایی، معصومه اقتداردوست، علی مصطفوی, مقایسه اثر اسانس گیاه داکروزیا بر مخمر کاندیدا البیکنس در شرایط درون و برون تنی

بیماری های عفونی گرمسیری, 1393

7. نیره عسکری, طوبی غضنفری،داوودی، محمدرضا سروش،محمد مهدی نقی زاده, بررسی ارتباط بین IL-4و Il-6 با بروز اختلالات پیگمانتاسیون در جانبازان شیمیایی سردشت 20 سال پس از مواجهه

طب جانباز, 1393

8. فاطمه ايوبي، طوبي غضنفري، نيره عسكري، محمد مهدي نقي زاده، محمدرضا سروش, بررسي سطح كموكاين CXCL12 )SDF-1α )در سرم جانبازان شيميايي با مشكلات ريوي

طب جانباز, 1392

مهارت ها

 تکنیک های مولکولی