دکتر مهدي سرچشمه پور

خلاصه

رشته تحصیلی: مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاک (علوم خاک)- گرایش: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک - تخصص: کودهای زیستی، همزیستی میکوریز، برهمکنش¬های زیستی، تغذیه گیاه، ریزوسفر، آربسکولار میکوریز، کشاورزی پایدار، میکروبیولوژی خاک، جانوران خاک، اثر فاکتورهای محیطی بر روی قارچ میکوریز، بیودایورسیتی، باکتری.

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- انتهای بلوار ۲۲ بهمن- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی خاک

 تلفن ثابت

۰۳۴۳۱۳۲۲۶۵۲

 ایمیل

msarcheshmeh@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه گیلان

کارشناسی خاک شناسی ,

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد خاک شناسی ,

 دانشگاه تهران

دکترا خاک شناسی ,

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

طرح های تحقیقاتی

 بررسی تاثیر دو نوع پلیمر بر افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و راندمان مصرف آب توسط گیاه

مجری طرح, از 1390/۴/۲۵ تا 1392/۳/۲۵

 نقشه راه خرمای کشور

مجری طرح, از 1389/07/01 تا 1392/08/11

 برنامه اصلاحی پایه(های) پسته از طریق غربالگری ژنوتیپ های بذری مناطق مختلف ایران با توجه به شاخص های رشد و مقاومت به تنش شوری

مجری طرح, تا 1392

 بررسی تاثیر نوع و میزان کمپوست حاصل از بقایای درختان خرما بر بهبود رشد و تغذیه گیاه سویا در یک خاک آهکی

مجری طرح, تا 1392

 توليد رقم اصلاح شده زيره سبز متحمل خشكي و سازگار با شرايط اقليمي كرمان

همکار طرح, از 1391/11/01 تا کنون

 به نژادی برای تحمل به خشکی در زیره سبز

همکار طرح, از 1390/04/25 تا 1394/02/06

 تحقیقات به زراعی و فیزیولوژی در سورگوم و ارزن تحت تنش های محیطی

همکار طرح, از 1391/07/01 تا 1393/12/13

انتشارات

کتاب ها

1. سرچشمه¬پور، م. و پورخاتون، م.ر, گزیده مقالات جشنواره علمی خرما

1391

2. ملکوتی، م.ج.، مجیدی، ع. و سرچشمه¬پور، م., شناخت ناهنجاری¬های تغذیه¬ای، تعیین معیارهای کیفی و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه¬های تولیدی در خاک¬های آهکی ایران.

انتشارات سنا, تهران، ایران, 1384

مقاله های مجله

1. Jazaeri, M., Akhgar, A., Sarcheshmehpour M. and Mohammadi, A.H., Bioresource Efficacy of Phosphate Rock, Sulfur, and Thiobacillus Inoculum in Improving Soil Phosphorus Availability

Journal Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47, 11, 2016

2. Hejazi Mehrizi, M., Sarcheshmehpour, M., Ebrahimi, Z, The effects of some humic substances and vermicompost on phosphorus transformation rate and forms in a calcareous soil

Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 15, 1, 249-260, 2015

3. Mohammadi, H., Sarcheshmehpour, M., and Mafi, E., Fungal trunk pathogens associated with wood decay of pistachio trees in Iran

Spanish Journal of Agricultural Research, 13, 2, 2015

4. Mohammadi, H., Sarcheshmehpour, M. and Mafi, E., First record of Botryosphaeria dothidea associated with pistachio (Pistacia vera L.) panicle blight in Iran

Journal of Crop Protection, 4, 1, 39-42, 2015

5. Sarmast, M., Farpoor, M.H., Sarcheshmehpour, M. and Eghbal, M.K., Micromorphological and Biocalcification Effects of Sporosarcina pasteurii and Sporosarcina ureae in Sandy Soil Columns

Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 681-693, 2014

6. Kamali, M., Sarcheshmehpour, M. and Maghsoudi moud, A.A., Copper effects on growth parameters of Hollyhock (Althaea rosea L.)

Journal of ornamental and Horticultural Plants, 2, 2, 95-101, 2012

7. سرچشمه¬پور، م.، حجازی، م.، و ابراهیمی، ز., تاثیر مواد هومیکی و قارچ میکوریز بر جذب آهن و روی و برخی خصوصیات رشدی سویا در شرایط گلخانه

مجله علوم و فنون كشتهاي گلخانه اي, 7, 25, 110-99, 1395

8. تاج الديني, م. ، جلالي ، و. ر. سرچشمه پور, م, تاثير اندازه و مقادير مختلف ورمي كمپوست بر ويژگي هاي گياهچه هاي ذرت دانه اي (سينگل كراس 704

تحقيقات غلات, 5, 3, 289-300, 1394

9. سرچشمه¬پور، م.، بشارتی، ح.، ثواقبی، غ.ر.،, افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ‌های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 29, 3, 371-381, 1394

10. جزائري م. س.، اخگر، ع. ر. سرچشمه پور، م, مقایسه خاك فسفات داخلی و سوپر فسفات تریپل وارداتی تیمارشده با گوگرد و تیوباسیلوس در انتقال سرب و کادمیوم به نهال پسته

نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار, 5, 3, 25-44, 1394

11. ناصری، م.، سرچشمه¬پور، م.، و صفاری، و.ر, تاثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه¬پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans)

نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار, 5, 3, 1-23, 1394

12. آروین، م.ج.، مسلمی، خ.، سرچشمه¬پور، م.، کرامت، ب.، علوی، ح.، دانشمند، ف, مطالعه برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشد و نمو و تجمع کادمیم در غده سیب زمینی تحت کشت کادمیم

مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 4, 11, 195 – 185, 1393

13. نورمندی¬پور، ف.، فرپور، م.ه. و سرچشمه¬پور، م, تاثير نسبت‌های مختلف Mg/Ca و شوری بر کلنيزاسيون ميکوريزی و صفات رويشی گياه سورگوم

مجله علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای, 5, 19, 92-81, 1393

14. نورمندی¬پور، ف.، فرپور، م.ه. و سرچشمه¬پور، م, چگونگی تشکیل و رده¬بندی و کانی شناسی رسی خاک¬های گچی و نمکی منطقه¬ی کشکوئیه- انار - کرمان

مجله بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران, 22, 2, 280-269., 1393

15. سرمست، م.، فرپور، م.ه.، سرچشمه¬پور، م. و کریمیان اقبال، م, تاثیر پلیمرهای محلول در آب بر ضریب آبگذری اشباع و مقاومت به نفوذ خاک

مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک, 21, 1, 251 – 231, 1393

16. سرمست، م.، فرپور، م.ه.، سرچشمه¬پور، م. و کریمیان اقبال، م, تاثیر کلسیت زیستی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی خاک¬های شنی

مجله علوم آب و خاک, 18, 68, 77-69, 1393

17. رستگاری، م.، خضری، م.، پاک¬کیش، ز.، و سرچشمه¬پور، م, اثر زمان محلول پاشی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو رقم البرتا

مجله و فنون باغبانی ایران, 15, 1, 58-51, 1393

18. اسمعیلی، ع.، فرپور، م.ه.، و سرچشمه¬پور، م, تاثیر پوسته¬های بیولوژیکی و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 18, 69, 10-1, 1393

19. سلاجقه تذرجی، ف.، محمدی، ح. و سرچشمه¬پور، م, تاثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال¬های پسته در اثر Fusarium solani.

مجله بیماری¬های گیاهی, 50, 3, 280-269, 1393

20. سلاجقه تذرجی، ف.، سرچشمه¬پور، م. و محمدی، ح, تاثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال¬های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه¬ای

نشریه زیست¬شناسی خاک, 2, 2, 136-125, 1393

21. سلاجقه تذرجی، ف.، سرچشمه¬پور، م. و محمدی، ح, بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال¬های پسته استان کرمان و مقایسه برخی جدایه-ها از طریق کشت گلخانه¬ای

مجله مدیریت خاک و تولید پایدار, 4, 3, 1392

22. اسمعیلی، ع.، فرپور، م.ه.، و سرچشمه¬پور، م, مقاومت به نفوذ و میکرومورفولوژی پوسته¬های بیولوژیکی حاصل از کاربرد همزمان دو جنس سیانوباکتر. مجله مهندسی زراعی

مجله پژوهش¬های خاک, 36, 2, 35 – 17, 1392

23. سرچشمه¬پور، م.، ثواقبی، غ.ر.، سیادت، ح. و علیخانی، ح.ع, تاثیر باکتری¬های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود تغذیه و رشد دانهال پسته در شرایط تنش خشکی

مجله پژوهش¬های خاک, 1, 4, 119-107, 1392

24. وحدت¬خواه، م.، فرپور، م.ه. و سرچشمه¬پور، م, مقایسه برخی از شاخص¬های کیفیت خاک در انواع کاربری/پوشش¬های اراضی دشت ماهان-جوپار

مجله علوم آب و خاک(مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي), 17, 64, 117-107, 1392

25. نورمندی¬پور، ف.، فرپور، م.ه. و سرچشمه¬پور، م, مقایسه خصوصیات شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک¬های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض

نشریه علمی– پژوهشی آب و خاک, 27, 1, 179 – 169, 1392

26. خسروی مشیزی، م.، و سرچشمه¬پور، م, تاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر رشد گیاه، عملکرد و برخی خصوصیات میوه دو رقم طالبی (Cucumis melo L.)

مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 1392

27. سرچشمه¬پور، م.، ثواقبی، غ.ر.، صالح راستین، ن.، علیخانی، ح.ع. و پوربابایی، ا.ع, جداسازی، غربالگری، شناسایی نسبی و تعیین تحمل به تنش شوری و خشکی جدایه¬های برتر باکتری¬های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) درختان پسته

مجله تحقیقات آب و خاک ایران, 2, 40, 190-177, 1388

28. ابولحسنی زراعتکار، م.، لکزیان، ا.، حق نیا، غ.، آستارایی، ع. و سرچشمه¬پور، م, ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه¬های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

مجله پژوهش¬های زراعی ایران, 6, 1, 9-1, 1387

29. ابولحسنی زراعتکار، م.، لکزیان، ا.، حق نیا، غ. و سرچشمه¬پور، م, تلقیح گیاه یونجه با جدایه¬های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه

مجله پژوهش¬های زراعی ایران, 4, 2, 193-183, 1385