دکتر محدثه شمس الدین سعید

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-331323090

 آدرس

کرمان. میدان پژوهش. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 آدرس

بردسیر. مرکز آموزش عالی کشاورزی. بخش تولیدات گیاهی

 ایمیل

mohadeseh_said@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات , از 1378 تا 1382

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زراعت , از 1382 تا 1385

 دانشگاه زابل

دکترا زراعت , از 1390 تا 1394

دوره ها

 کشت گلخانه ای

 پرورش قارچ

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 دانشگاه ولیعصر (عج)

شهر رفسنجان, از 1386 تا 1389

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانکشده کشاورزی

 دانشگاه

کرمان, از 1389 تا 1392

کارشناس آموزش کل

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hasan Farahbakhsh* and Mohaddeseh Shamsaddin Saiid, Effects of foliar application of salicylic acid on vegetative growth of maize under saline conditions

African Journal of Plant Science, 5, 10, 575-578, 2011

2. محدثه شمس الدین سعید، احمد قنبری، محمود رمرودی، امین خضری, تاثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کوددهی آن بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و حاصلخیزی خاک

نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاوری و منابع طبیعی), سال 21, 1, 37-49, 1396

3. محدثه شمس الدین سعید ، احمد قنبری، محمود رمرودی., تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار, جلد 26, 1, 145-158, 1395

4. مهدی نقی زاده، محمود غلامی شبستری، محدثه شمس الدین سعید., برسی برخی پاسخ های فیزیولوزیک سه توده بومی زعفران ایران به تنش شوری

نشریه زراعت و فناوری زعفران, جلد 2, 3, 127-136, 1393

5. اصغر رحیمی، محدثه شمس الدین سعید، فریدا اعتمادی., اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه

فصلنامه علمی پژوهشی خشک بوم, جلد 1, شماره 2, 20-30, 1389

6. محدثه شمس الدین سعید ، حسن فرح بخش., اثر تنش شوری بر عمکلرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم ذرت هیبرید در منطقه کرمان

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), جلد 32, 1, 13-24, 1388

7. محدثه شمس الدین سعید، حسن فرح بخش, برسی صفات کمی و کیفی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش شوری و شرایط شناسایی بهترین شاخص مقاومت

علوم و فنون کشاورزی ومنابع طبیعی, سال 12, 43 (الف), 65-78, 1387

8. بشیر سالاری، محدثه شمس الدین سعید، اعظم عسکریان., بررسی تاثیر پیش تیمار کلرید سدیم بربرخی صفات زراعی و فیزیولوزیکی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط شوری

علوم و فنون و منابع طبیعی کشاورزی, سال 12, 46 (الف), 143-153, 1387

9. حسن فرح بخش، مه کامه منصوری، محدثه شمس الدین سعید., اثرات گوگرد، آهن و روی بر برخی خصوصیات رشدی ، عمکلرد کمی و کیفی آفتابگردان رقم رکورد

پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی, جلد 7, چهارم (الف), 161-171, 1386

10. محدثه شمس الدین سعید، حسن فرح بخش، علی اکبر مقصودی مود., اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و برخی خصوصیات فیزیولوزیکی ارقام کلزای پاییزه

مجله علوم، فنون کشاورزی و منابع طبیعی, سال11, 41, 191-202, 1386

مقاله های کنفرانس

1. Shamsaddin saied M. and Rahimi A., Plants and heavy metal

. 4th world congress on conservation agriculture, 4-7 February 2009. New Delhi, India., India, 2009

2. 33- Rahimi A, M. Puryosef, M. Shamsaddin saied and A. Daha., Effect of different soil fertilizing system (chemical, organic and integrated) and Barvar Phosphate Biofertilizer (BPB) on seed yield, Essence content and P concentration in black cumin (Nigella sativa L.

4th world congress on conservation agriculture, 4-7 February 2009. New Delhi, India., india, 2009

3. محدثه شمس الدین سعید، فاطمه شریعتی نیا، مهدی نقی زاده, فناوری نانو: راه حلی کارآمد برای حل مشکلات زیست محیطی و یا نسل جدید از آلاینده ها

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 501-507, 1395

4. محدثه شمس الدین سعید، فاطمه شریعتی نیا، علیرضا کریمی گوغری، شهاب مداح حسینی, اثرات افزایش غلظت Co2 بر واکنش های رشدی گیاهان C3، C4 و CAM

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 492-498, 1395

5. فاطمه شريعتي نيا، عليرضا کريمي گوغري، نرگس سلطاني نژاد، محدثه شمس الدين سعيد., بررسي اثرات اسيد ساليسيليک و اسيد اسکوربيک بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه پنبه.

نخستين همايش بين المللي دانش، صنعت و تجارت پنبه. 11-13 مهرماه 1391 گرگان. ايران., گرگان, 1391

6. فاطمه شريعتي نيا، عليرضا کريمي گوغريمحدثه شمس الدين سعيد، نرگس سلطاني نژاد., بررسي تاثير اسيد هيوميک بر کاهش اثرات منفي تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه پنبه رقم ورامين

نخستين همايش بين المللي دانش، صنعت و تجارت پنبه. 11-13 مهرماه 1391 گرگان. ايران., گرگان, 1391

7. فاطمه شريعتي نيا، عليرضا کريمي گوغريمحدثه شمس الدين سعيد، نرگس سلطاني نژاد., اثر اسيد هيوميک و آب شور بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه اي دو رقم گندم (ارگ و S78-11).

سومين همايش ملي مديريت جوامع منابع آب. 20 و 21 شهريورماه 1391. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري., ساری, 1391

8. محدثه شمس الدين سعيد، حسين دشتي، اصغر رحيمي، فاطمه شريعتي نيا., اثرات محلولپاشي اسيدساليسيليک بر رشد رويشي ذرت سينگل‎کراس 704 در شرايط شور

يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات., تهران, 1389

9. اصغر رحيمي و شهاب مداح حسيني و محدثه شمس الدين سعيد, بررسي پرايمينگ شوري و سطوح مختلف شوري روي رشد و تجمع يون ها در زيره سبز.

يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات., تهران, 1389

10. اصغر رحيمي، محدثه شمس الدين سعيد و فردوس رحيمي, . واكنش اجزاي جوانه زني سياه دانه به تنش خشكي تحت شرايط آزمايشگاهي

يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات., تهران, 1389

11. محدثه شمس الدين سعيد، اصغر رحيمي و مرجان ابراهيمي., اثرات تنش شوري بر جوانه زني ، رشد گياهچه و تجمع يونهاي معدني در سياه دانه.

ششمين کنگره علوم باغباني ايران. دانشگاه گيلان،, گیلان, 406, 1388

12. سميه زيبايي، اصغر رحيمي، حسين دشتي و محدثه شمس الدين سعيد., اثرات تنش شوري بر رشد رويشي و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياه گلرنگ در شرايط گلخانه.

همايش ملي گياهان دانه رو غني. 1 و 2 مهرماه 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان, اصفهان, 1388

13. اصغر رحيمي، محمد رضا جهانسوز و محدثه شمس‌الدين سعيد., استراتژي‌هاي بهبود کارايي مصرف آب در شرايط تنش خشکي.

اولين هم انديشي الگوي كشت محصولات زراعي و باغي کشور., تهران, 1388

14. نقي زاده، مهدي.، علي اکبر مقصودي،عباس رضايي، محدثه شمس الدين سعيد و محمود غلامي., تاثير زمان هاي مختلف آبياري بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت محصول سه رقم کلزا.

نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 71, 1387

15. کريم زاده، عليرضا.، محمد رضا خواجوئي نژاد، مهري صفاري، محدثه شمس الدين سعيد., . اثرات قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر رشد رويشي و زايشي سويا (Glycin max) رقم ويليامز در منطقه کرمان.

نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير, کرمان, 156, 1387

16. ناصر علوي، سيد مهدي.، اسماعيل بخشنده، فربد هاشمي، امان الله سليماني و محدثه شمس الدين سعيد., اثرات نمک NaCl بر جوانه زني بذر چهار رقم کنجد

دومين سمينار علمي کاربردي دانه هاي روغني و روغن هاي نباتي., تهران, 1386

17. شمس الدين سعيد، محدثه.، کبري مقصودي، حسن فرحبخش و سيد مهدي ناصر علوي., رفع آلودگي فلزات سنگين با استفاده از گياهان

دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران, گرگان, 217, 1386

18. شمس الدين سعيد، محدثه.، کبري مقصودي، سيد مهدي ناصر علوي و حسن فرحبخش., کمپوست و کنترل فرسايش خاک.

دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران.25 و 26 مهر ماه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان., گرگان, 218, 1386

19. مقصودي، کبري.، محدثه شمس الدين سعيد، علي اکبر مقصودي مود., توليد گياهان زراعي مقاوم به علفکش از طريق انتقال ژن و محاسن و معايب آنها.

دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران.25 و 26 مهر ماه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان, گرگان, 202, 1386

20. کريم زاده، عليرضا.، محدثه شمس الدين سعيد، محمد رضا خواجوئي نژاد، مهري صفاري, بررسي واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد لوبياي روغني ( Glycin max L.) به تنش خشکي در مراحل مختلف رشد در منطقه کرمان.

. دومين همايش ملي حبوبات, مشهد, 229, 1386

21. محمد زاده، مصطفي.، محمد رضا خواجوئي نژاد ، عنايت اله توحيدي و محدثه شمس الدين سعيد., تاثير تاريخ کاشت بر خصوصيات رشد رويشي ارقام لوبياي روغني در منطقه کرمان.

دومين همايش ملي حبوبات, مشهد, 119, 1386

22. محمد زاده، مصطفي.، محمد رضا خواجوئي نژاد ، مهري صفاري و محدثه شمس الدين سعيد., تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سويا در کرمان

دومين همايش ملي حبوبات, مشهد, 120, 1386

23. ناصر علوي، سيد مهدي.، محدثه شمس الدين سعيد، شعله محمدي و فاطمه يغمائي محرز, بررسي نقش ذخيره اي و فتوسنتزي کوتيلدونها در رشد اوليه گياهچه هاي لوبيا چيتي.

دومين همايش ملي حبوبات, مشهد, 1386

24. شمس الدين سعيد، محدثه.، حسن فرحبخش و سيد مهدي ناصر علوي., فيتورميديشن و بيورميديشن دو روش جديد پاکسازي محيط زيست.

همايش محيط زيست و توسعه پايدار کشاورزي. 28 آذر ماه., کرمان, 1386

25. شمس الدين سعيد، محدثه.، حسن فرحبخش و علي اکبر مقصودي مود., اثرات تنش شوري بر خصوصيات فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزاي عملکرد و تعيين بهترين شاخص مقاومت به شوري در کلزا.

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 5 تا 7 شهريور پرديس ابوريحان -, دانشگاه تهران., 532, 1385

26. فرحبخش، حسن و محدثه شمس الدين سعيد, اثر تنش شوري بر عملکرد و برخي صفات زراعي و فيزيولوژيکي دو رقم ذرت در منطقه کرمان

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 5 تا 7 شهريور پرديس ابوريحان, دانشگاه تهران, 302, 1385

27. سالاري، بشير.، حسن فرحبخش و محدثه شمس الدين سعيد., بررسي اثرات NaCl Priming بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک ذرت هيبريد سينگل کراس 704 در شرايط شوري.

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران ، 5 تا 7 شهريور پرديس ابوريحان, دانشگاه تهران, 106, 1385

28. شريعتي نيا، فاطمه.، مهري صفاري، محدثه شمس الدين سعيد و علي اکبر مقصودي مود., بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد در پنج رقم گندم در منطقه کرمان.

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 5 تا 7 شهريور پرديس ابوريحان, دانشگاه تهران., 118, 1385

29. شريعتي نيا، فاطمه.، مهري صفاري، علي اکبر مقصودي مود و محدثه شمس الدين سعيد., بررسي اثرات سه عنصر نيتروژن، بر و گوگرد بر عملکرد و اجزاي عملکرد، ميزان روغن و پروتئين دانه گلرنگ (رقم محلي اصفهان).

نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 5 تا 7 شهريور پرديس ابوريحان, دانشگاه تهران, 119, 1385

30. شمس الدين سعيد، محدثه.، حسن فرحبخش و علي اکبر مقصودي مود, بررسي تاثير سطوح مختلف شوري براجزاي جوانه زني ارقام کلزا.

اولين همايش ملي گياهان علوفه اي کشور پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران., دانشگاه تهران, 620-619, 1384

31. شريعتي نيا، فاطمه.، حسين مهرابي و محدثه شمس الدين سعيد, بيوتکنولوژي و نانوتکنولوژي در کشاورزي پايدار.

چهارمين کنفرانس علمي پژوهشي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد., مشهد, 59, 1384

مهارت ها

 تسلط یر نرم افزار SPSS

 تسلط بر نرم افزار word

 تسلط بر نرم افزار اکسل

دروس

دروس ترم جاری

 محیط زیست و بهداشت کارخانه (کارشناسی)

 تکنولوژی پس از برداشت (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 بیوشیمی (کارشناسی)

 تکنولوژی فرآورده های غلات (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 محیط زیست و بهداشت کارخانه

- یک شنبه 10:00 تا 12:00

 تکنولوژی پس از برداشت

- یک شنبه 08:00 تا 10:00
تئوری

 عملیات تکنولوژی پس از برداشت

- یک شنبه 12:00 تا 14:00
عملی