اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mbr@uk.ac.ir

 ایمیل

mbrahnama@yahoo.com

 آدرس

کرمان انتهای بلوار 22 بهمن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب

 تلفن ثابت

03431322665

 موبایل

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

کارشناسی فیزیک , از 1352 تا 1356

 دانشگاه خواجه نصیر طوسی

کارشناسی ارشد نقشه برداری , از 1356 تا 1358

 آمریکا

دکترا عمران آب---- آبهای زیرزمینی (پایان نامه: بررسی حرکت الودگی از درون شکافهای زمین بطرف ابهای زیر زمینی) , از 1365 تا 1372

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 دانشگاه صنعتی سیرجان

رئیس, از 89 تا 03/06/1395

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mohammad Bagher Rahnama & Abbas Zamzam, Quantitative and qualitative simulation of groundwater by mathematical models in Rafsanjan aquifer using MODFLOW and MT3DMS

Arabian Journal of Geosciences, Volume 6, Number 3, 901-912, 2013

2. محمدباقر رهنما, رسول مير عباسي, Effect of groundwater table decline on groundwater quality in sirjan watershed

The Arabian Journal for science and Engineering, 35, 640, 2010

3. محمدباقر رهنما, پيمان جهانشاهی, Water Delivery Optimization Program, of Jiroft Dam Irrigation Networks by Using Genetic Algorithm

Int. J. Advance. Soft Comput. Appl.,, 2, 1, 2009

4. محمدباقر رهنما, حميده معافی, Investigation of land subsidence due to groundwater withdraw in Rafsanjan plain using GIS software

Arab J Geosci, 3, 2, 241, 2009

5. محمدباقر رهنما, رسول مير عباسي, س م مظلوم زاده,, Evaluation of irrigation water quality using fuzzy logic

Research journal of Environmental Science, 5, 2, 340, 2008

6. محمدباقر رهنما, غلامعباس باراني, Developing of Halil River Rainfall- runoff Model, using Conjunction of Wavelet Transform and Artificial Neural Network

American Journal of Environmental Sciences, 1, 1, 86, 2005

7. فرزانه قادري نسب گروهی ، کورش قادري، محمد باقر رهنما, برنامه تحویل و توزیع بهینه آب در شبکه آبیاري با استفاده از الگوریتم هاي بهینه سازي تکاملی (مطالعه موردي شبکه آبیاري زیر سد جیرفت)

نشریه آبیاري و زهکشی ایران, 5, 9, 830, 1394

دروس

دروس ترم های گذشته

 ابهای زیزمینی (کارشناسی)

 آبهای زیرزمینی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 سدهای خاکی (کارشناسی ارشد)

 نقشه برداری 2 (کارشناسی)

 مهندسی منبع آب (کارشناسی ارشد)

 آلودگی منابع آب (دکترا)